33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN DE ROUWE

Ontvangen 14 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 4 500 (x € 1 000).

II

In artikel 15 Hoofdvaarwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 1 500 (x € 1 000).

III

In artikel 15 Hoofdvaarwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 6 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het bestemmen van extra middelen aan de aanleg van ligplaatsen voor de binnenvaart. Hierdoor kunnen in 2012 een aantal eenvoudige ligplaatsprojecten in uitvoering worden genomen uit de top 10 knelpuntlocaties van de binnenvaartsector.

Het realiseren van extra ligplaatsen op korte termijn is van belang om veilig en efficiënt op congestiegevoelige corridors meer vracht via de binnenvaart te kunnen vervoeren en de vaarweg beter te benutten. Deze maatregel vergroot de efficiency van het gebruik van de beschikbare netwerkcapaciteit. Hiermee past dit voorstel binnen het programma Beter Benutten (beleidsartikel 12.05) en wordt hier onderdeel van. Het is in lijn met het Regeerakkoord waar gesteld wordt dat het kabinet wil investeren in de binnenvaart om wegen en milieu te ontlasten.

Dekking van het amendement wordt gevonden door € 1,5 miljoen te bestemmen uit het budget Quick Wins Binnenhavens (beleidsartikel 15.03) en € 4,5 miljoen uit het budget Beter Benutten (beleidsartikel 12.05), dat technisch gereserveerd staat op het Hoofdwegenartikel.

Dijkgraaf

De Rouwe

Naar boven