31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2012

Bij deze wil ik u informeren dat de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven in het kader van staatssteun voor de wijziging van de AMvB1 die d.d. 18 november 2011 is gepubliceerd in het Staatsblad en waarmee onder andere duurzame warmte aan de SDE+ is toegevoegd. Deze wijziging beoogt de SDE+ nog kosteneffectiever te maken. De gewijzigde AMvB is conform reguliere procedures voor een staatssteun toets ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd (zie ook Kamerbrieven 31 239, nr. 125, 127 en 138).

De goedkeuring betekent voor ondernemers die recent een SDE+ 2012 beschikking hebben ontvangen dat ze binnen drie weken een brief krijgen van het Agentschap NL dat de subsidiebeschikking met de goedkeuring van de Europese Commissie in werking treedt. In totaal ontvangen met het opengestelde budget circa 230 initiatiefnemers een SDE+ beschikking, waaronder veel duurzame warmte projecten.

De officiële goedkeuring van de Europese Commissie stuur ik ter informatie als bijlage mee.2

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Staatsblad nr. 548, jaargang 2011 en Staatsblad nr. 91, jaargang 2012

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven