Besluit van 22 februari 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 18 november 2011, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2011, 548)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 februari 2012, nr. WJZ / 12016409;

Gelet op artikel II van het besluit van 18 november 2011, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2011, 548);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 18 november 2011, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2011, 548) treedt in werking met ingang van 13 maart 2012.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 22 februari 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negende maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie dient in verband met de openstelling van de SDE+ op 13 maart 2012 op diezelfde datum in werking te treden. Aanvankelijk werd met de inwerkingtreding gewacht op goedkeuring van de Europese Commissie in het kader van staatssteun. De verwachting is echter dat er geen goedkeuring zal zijn voor juni 2012. Er is daarom gekozen om de openstelling van de SDE+ in 2012 niet langer uit te stellen. Dit is ook besproken met de Europese Commissie. De subsidieverstrekking dient wel plaats te vinden onder voorbehoud dat goedkeuring in het kader van staatssteun wordt verkregen voor de wijziging van het Besluit SDE. In de beschikking tot subsidieverlening zal daartoe worden bepaald dat de beschikking pas in werking zal treden als deze goedkeuring van de Commissie is verkregen. De termijn waarbinnen de productie-installatie in gebruik moet zijn genomen vangt pas aan op het moment dat de beschikking in werking treedt. Indien de staatssteunregels dat vereisen wordt een beschikking tot subsidieverlening ingetrokken of gewijzigd op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZ-subsidies. Daarnaast blijft artikel 4 van het Besluit SDE onverminderd van toepassing. Dit houdt in dat door middel van een cumulatietoets wordt vastgesteld of en in welke mate door de cumulatie van financiële steun een producent meer financiële steun zal ontvangen dan het milieusteunkader toestaat.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Naar boven