29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2018

Brainport Eindhoven neemt binnen Nederland een bijzondere positie in. Het heeft een internationale koppositie in de kennisintensieve maakindustrie en levert een belangrijke bijdrage aan het verdien- en innovatievermogen van ons land. Dankzij deze industrie is de regio bij uitstek de plek om innovatieve oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en realiseren. De goed georganiseerde triple helix in de regio, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden intensief samenwerken, versterkt dit. In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) en de moties van de leden Agnes Mulder en Verhoeven (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 29) en het lid Mei Li Vos c.s. (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 32) is het nationale belang van deze regio onderstreept. Om de mainport-status van deze regio verder uit te werken hebben Rijk en regio een gezamenlijke langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Brainport Nationale Actieagenda aan1 en informeer ik u over de stand van zaken tot nu toe en het vervolgtraject.

Gezamenlijke agenda Rijk en regio

Met de Brainport Nationale Actieagenda slaan het Rijk en de regio de handen ineen om de kracht van Brainport Eindhoven te behouden en te versterken. Hiermee anticiperen we op de toenemende concurrentie tussen stedelijke regio’s wereldwijd. We zetten zowel in op het aanpakken van knelpunten als op de kansen die er liggen om de innovatiekracht van de Brainportregio verder te versterken en beter te benutten. Dit laatste door bijvoorbeeld bij te dragen aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën als (geïntegreerde) fotonica, en het inzetten van innovaties voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, gezondheid & vitaliteit en slimme en duurzame mobiliteit.

Deze Actieagenda bevat de gezamenlijke ambities van Rijk en regio en een breed palet aan concrete acties waarmee we die willen realiseren. De nadruk ligt daarbij op de onderwerpen talent, kennis, innovatie en ondernemerschap, vestigingsklimaat, digitalisering en maatschappelijke uitdagingen. Er zijn tien prioritaire acties benoemd waar we de komende tijd met voorrang onze energie op inzetten.

Versnellen en versterken

Op tal van terreinen zetten Rijk, provincie Noord-Brabant en regio al in op versterking van de economische kracht van deze regio. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur en ruimte (MIRT), het innovatie- en het mkb-financieringsinstrumentarium en subsidies gericht op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Op 13 juni 2017 bent u hierover geïnformeerd (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 135). Voor behoud van een krachtige Brainport Eindhoven is echter meer nodig: versterken en versnellen. Deze Brainport Nationale Actieagenda heeft dat tot doel. De Regio Deal Brainport Eindhoven (Kamerstuk 29 697, nr. 46) geeft hieraan een belangrijke impuls. Hiermee wordt gezamenlijk € 370 miljoen (maximaal € 130 miljoen vanuit de Regio Envelop) geïnvesteerd in de uitvoering van deze Actieagenda. Over de inhoud van deze Regio Deal wordt u separaat door de Minister van LNV geïnformeerd (Kamerstuk 29 697, nr. 51).

Met het uitbrengen van deze Actieagenda kan ik ook bekend maken dat ik voor mkb-hightech-ondernemers in Brainport Eindhoven de toegang tot het risicokapitaal vergroot. Hiervoor investeer ik € 5,7 miljoen via de zogenoemde Seed Capital-regeling, in aanvulling op de eerdere investering van veertien investeerders van circa € 12 miljoen, in het Eindhoven Venture Capital Fund II.

Tot slot

De positie van Brainport Eindhoven is van groot belang voor het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Die sterke positie is geen vanzelfsprekendheid. Langjarige samenwerking en investeringen van Rijk, provincie Noord-Brabant en publieke en private partijen in de regio blijven daarvoor cruciaal. De Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal dragen ook bij aan de realisatie van diverse beleidsambities van dit kabinet.

Ik zal samen met de collega-bewindslieden uw Kamer jaarlijks informeren over de voortgang van de uitvoering van de Actieagenda. Op diverse onderdelen van de agenda wordt u waar gewenst ook tussentijds door collega-bewindslieden geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven