Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829697 nr. 51

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2018

Als vervolg op mijn brief van 16 maart 2018 met betrekking tot de «Bijdrage Regio Envelop Brainport Eindhoven»(Kamerstuk 29 697, nr. 46) bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media de Regio Deal Brainport Eindhoven aan1. In deze Regio Deal maakt het kabinet met de regio afspraken over de aan te pakken opgaven en de besteding van de middelen uit de Regio Envelop.

Met deze Regio Deal wordt een belangrijke impuls gegeven aan de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda die is opgesteld onder regie van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om de mainportstatus van de Brainportregio verder uit te werken. Met deze Actieagenda slaan Rijk en Brainport Eindhoven de handen ineen om de kracht van Brainport te behouden en te versterken. Over de Actieagenda wordt u separaat door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd (Kamerstuk 29 697, nr. 52).

Bij de totstandkoming van deze Actieagenda zijn een aantal knelpunten en kansen geïdentificeerd die in aanmerking komen voor financiering uit de Regio Envelop en daarmee met de uitvoering van deze Regio Deal worden aangepakt. De Regio Deal draagt bij aan het ontwikkelen en realiseren van een (internationaal) onderscheidend aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis, het aantrekken en behouden van talent en aan innovaties met maatschappelijke impact op het gebied van energietransitie en klimaat, gezondheid & vitaliteit en slimme en duurzame mobiliteit. Met de bijdrage uit de Regio Envelop van maximaal € 130 miljoen en substantiële cofinanciering van (publieke en private) partijen uit de regio wordt een totale extra investering in de Brainport regio van minimaal € 370 miljoen gerealiseerd. De besteding loopt via meerdere tranches. Het streven is dit najaar de eerste projecten in gang te zetten op het gebied van het versterken van het voorzieningenaanbod, het aantrekken van talent en een programma voor het versnellen van maatschappelijke innovatieprojecten.

Het Rijk en Brainport richten de komende periode de uitvoering van de Regio Deal verder in. Hierbij wordt gezamenlijk vorm gegeven aan de uitvoering van de projecten door de triple helix organisatie Stichting Brainport, met inachtneming van de relevante Europese en nationale wettelijke kaders. De inrichting en werkwijze vraagt om een vernieuwende aanpak, en inzet van alle betrokken partijen.

Ik kijk uit naar de start van de eerste projecten en vervolgens de eerste concrete resultaten van de Regio Deal. Zoals met uw Kamer afgesproken, wordt u geïnformeerd over de voortgang van de Regio Deal.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl