Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829697 nr. 46

29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2018

In navolging op mijn brief «Regio Envelop opgave Eindhoven1 informeer ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over de hoogte van het bedrag dat het kabinet vanuit de Regio Envelop reserveert voor een Regio Deal met Brainport Eindhoven. Het kabinet wil de Regio Deal sluiten gelet op zijn ambitie om de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van regionale maatschappelijke opgaven door Rijk en regio’s, mede op een interbestuurlijk vernieuwende manier, te versterken. In het Regeerakkoord zijn zes opgaven specifiek benoemd. Deze opgaven worden met voorrang uitgewerkt en tot besluitvorming gebracht. Brainport Eindhoven is een van deze opgaven.

Brainport Eindhoven is een economische regio van nationale betekenis. Om de sterke positie van de Brainport in het internationale concurrentieveld te consolideren en verder uit te bouwen, richt de propositie van Brainport zich op het versterken van een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. De propositie van de regio en de bijdrage uit de regio envelop past in het grotere verband van de Brainport Actieagenda, waarmee Rijk en regio de mainportstatus van deze regio nader uitwerken en samenwerken aan de opgaven van deze regio.

Het kabinet onderschrijft de ambitie van Brainport Eindhoven en reserveert daarom € 130 miljoen voor de aanpak van de opgaven van Brainport Eindhoven met als uitgangspunt dat er door middel van cofinanciering van de regio een totale gezamenlijke impuls van € 370 miljoen wordt gerealiseerd.

De Regio Deal zal in de periode tot het zomerreces gezamenlijk voorbereid worden door de partijen uit de regio, het Ministerie van LNV en de betrokken vakdepartementen. In de Regio Deal worden projecten en bestedingsplannen nader uitgewerkt. Deze plannen dienen te voldoen aan de uitgangspunten zoals genoemd in de kamerbrief «Stand van zaken Regio Envelop»2. Onderdeel hiervan is cofinanciering, publiek-private samenwerking, (uitbouw van) robuuste regionale governance en uitvoeringskracht, rechtmatige en doelmatige besteding van het budget en beschikbaarheid van sluitende structurele financiering.

Afgelopen jaren heeft het Rijk veel kunnen doen in samenwerking met de regio. Het kabinet werkt graag als partner van regionale partijen verder aan deze opgaven. Het kabinet ziet uit naar het verder verstevigen van de samenwerking tussen Rijk en regio in de komende periode.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Kamerstuk 29 697, nr. 43

X Noot
2

Kamerstuk 29 697, nr. 37