29 628 Politie

Nr. 400 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2013

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg Politieonderwerpen dat op 26 juni 2013 zal plaatsvinden, informeer ik u middels deze brief over de stand van zaken van onderwerpen die in de afgelopen AO’s politieonderwerpen aan de orde zijn geweest. Tevens informeer ik u over hoe ik uitvoering geef aan een aantal moties.

Burgerparticipatie

Inbedding burgernet bij de politie

Tijdens het spoeddebat over straatterreur op 17 april 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 76, item 7, blz. 66–76) heeft uw Kamer zorgen geuit over de inbedding van Burgernet binnen de politie. Ik heb toen toegezegd hierover op korte termijn duidelijkheid te geven. Uit contact met de politie blijkt dat in verband met de reorganisatie onduidelijkheid bestond over het toedelen van capaciteit aan Burgernet in de regionale eenheden. Ik kan uw zorgen wegnemen; de politie verzekert dat er capaciteit voor Burgernet binnen de eenheden wordt gemarkeerd.

Burgernet levert een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in de buurt met ruim 1.000 acties per maand. Op het moment zijn er 1,25 miljoen deelnemers en dit aantal groeit nog elke dag. De landelijke uitrol van Burgernet over alle gemeenten heeft een positief resultaat opgeleverd. Vrijwel alle gemeenten hebben zich aangesloten. In de afgelopen maanden zijn er vele succesvolle acties geweest op het terrein van straatroof, overvallen, bedreigingen, doorrijden na een ongeluk en het opsporen van vermiste personen. Zoals afgesproken met uw Kamer start na de zomer een landelijk mediacampagne om nog meer deelnemers te werven.

Meld misdaad anoniem via internet

In het AO Politie van 24 januari 2013 (Kamerstuk 29 628, nr. 368) heb ik toegezegd overleg te zullen voeren met Stichting M over de mogelijkheid om anonieme meldingen via internet mogelijk te maken. Naar aanleiding van dit gesprek heb ik besloten een onderzoek uit te laten voeren naar hoe dit kan worden geregeld waarbij de kwaliteit van de meldingen zo goed mogelijk geborgd is en de anonimiteit van de melder gegarandeerd blijft. Dit onderzoek zal eind van dit jaar worden afgerond. Ik zal u hier dan nader over informeren.

In het AO woninginbraken van 12 juni 2013 heb ik ook kort met de Kamer van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om anoniem beelden te versturen naar Stichting M. In dit kader kan ik u melden dat uiterlijk september Stichting M zal starten met een pilot waarbij mensen naast een telefonische melding bij Meld Misdaad Anoniem ook aanvullend beeldmateriaal (anoniem) kunnen inzenden. Bij deze pilot zijn uiteraard waarborgen ingebouwd om de kwaliteit van de melding en de anonimiteit van de melder te borgen.

De politie biedt overigens op dit moment ook een gratis app aan waarmee foto's en filmpjes verstuurd kunnen worden als men getuige is van een ernstig misdrijf. Deze beelden komen dan rechtstreeks bij de politie terecht. Daarnaast is het mogelijk om met deze app Amber Alert, Burgernet en het politienieuws te volgen.

Weerbaarheid

Veilig Publieke Taak

Begin deze maand verscheen in diverse media het bericht dat het aantal aangiften van geweld tegen politiemedewerkers vorig jaar is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het politiepersoneel deed 4.757 keer aangifte, tegen 4.161 keer in 2011. Deze stijging kan deels worden verklaard doordat agenten worden gestimuleerd om aangifte te doen. Het is positief als de aangiftebereidheid van agenten toeneemt. Het doen van aangifte is erg belangrijk omdat daders moeten weten dat hun gedrag niet door de beugel kan en dat zij moeten worden gestraft.

Elk incident van agressie of geweld tegen een politiemedewerker (of een andere medewerker met een publieke taak) is er één te veel. Daarom voer ik samen met mijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een zero- tolerancebeleid onder de noemer Veilige Publieke Taak (VPT). Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over het VPT beleid. De volgende rapportage wordt u na de zomer toegezonden. Daarnaast zal in het najaar van 2013 een rapport worden opgeleverd worden over de aard en omvang van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Naast het stimuleren van het doen van aangifte houdt het zero tolerance beleid in dat er lik op stuk beleid wordt gevoerd richting de daders, dat de schade wordt verhaald op hen en dat zij zwaarder worden gestraft. De richtlijnen van het OM schrijven drie keer zo zware straffen voor. Uit onderzoek dat ik u op 20 november 20121 heb aangeboden, blijkt dat het OM zwaardere straffen eist en dat er zwaardere straffen worden opgelegd. Er worden bovendien zwaardere strafmodaliteiten opgelegd; beduidend vaker vrijheidsstraffen en relatief minder geldboetes. Echter, de drie keer zo zware strafeisen voor VPT-zaken zijn nog niet voldoende zichtbaar. Daarom laat het College van Procureurs-generaal momenteel onderzoeken waarom wordt afgeweken van de richtlijnen en of het ontstane beeld ook OM-breed geldig is. Daarnaast is eind vorig jaar door het College een brief naar alle parketten gestuurd over dit onderwerp. Ik zal de uitkomst van het onderzoek en de eventuele consequenties die het College hieraan verbindt met de voorzitter van het College bespreken. Uw Kamer wordt hierover nog voor het einde van dit jaar geïnformeerd.

Daarnaast is een wetsvoorstel in voorbereiding dat het mogelijk maakt om bij geweldsdelicten (niet alleen tegen werknemers met een publieke taak) waar een vermoeden is van alcohol- en/of drugsgebruik, testen mogen worden afgenomen. Als drank- en/of drugsgebruik wordt aangetoond kan de rechter dit gebruiken om de straf hoger te laten uitvallen. Beoogde ingangsdatum van deze wet is zomer 2014.

Circulaire PTSS

De Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie heeft mij verzocht te reageren op de brief die het bestuur van de Stichting Hulp voor Hulpverleners haar had gezonden over de implementatie van de Circulaire PTSS Politie.

Stichting Hulp voor Hulpverleners signaleert in haar schrijven, dat begin maart 2013 nog geen uitvoering is gegeven aan de circulaire, dat er geen meldpunt bereikbaar is voor PTSS-slachtoffers en geen commissie.

De circulaire bevat een aantal richtlijnen, die ik samen met de politiebonden heb opgesteld over de omgang met PTSS bij de politie. De circulaire is op 1 januari 2013 van kracht geworden en de politie is met de uitvoering van start gegaan. Op 28 maart is het meldpunt PTSS binnen de politie van start gegaan.

Inmiddels is zowel binnen als buiten de politie bekend, waar men zich kan melden met zijn of haar dossier en is de procedure zorgvuldig ingericht. Hieronder valt ook de samenstelling van een onafhankelijke beoordelingscommissie, die per 1 juli van start gaat. Zorgvuldigheid is van het grootste belang. Het betreft hier een groep kwetsbare mensen, bij wie geen verkeerde verwachtingen gewekt mogen worden. Ik heb er vertrouwen in, dat alle zaken die zich aandienen op een correcte manier worden afgehandeld en ik laat mij over de voortgang regelmatig informeren.

Stichting Hulp voor Hulpverleners

Ik heb tijdens het Algemeen Overleg politieonderwerpen op 24 januari 2013 toegezegd de mogelijkheid te zullen bezien om de stichting Hulp voor Hulpverleners een subsidie te verstrekken. Hulp voor hulpverleners heeft zich tot doel heeft gesteld om vanuit de maatschappij meer rugdekking te geven aan de hulpverleners. Zij maakt zich sterk voor maatschappelijke rugdekking, support en professionele opvang van hulpverleners.

Ik juich ieder maatschappelijk initiatief om de erkenning van en de waardering voor de politie te vergroten toe. Ik sta daarbij wel op het standpunt, dat maatschappelijke initiatieven in beginsel vanuit de maatschappij gefinancierd moeten worden. Ik ben in dit geval echter bereid om op projectbasis een subsidie te verstrekken voor één of meer bijeenkomsten waarin lotgenoten uit de doelgroep van Hulp voor Hulpverleners op een ontspannen en positieve manier met elkaar en hun naasten «de batterij weer kunnen opladen». Ik ben in overleg met het bestuur van de stichting over de verdere invulling hiervan.

Professionaliteit

Rapport Nationale Ombudsman «Verantwoord Politiegeweld»

In het recent verschenen rapport «» Verantwoord Politiegeweld» van de Nationale Ombudsman wordt geconcludeerd dat het optreden van de Nederlandse Politie wordt gekenmerkt door terughoudendheid met geweld. De politie is vaak goed in staat om situaties te de-escaleren en zo geweldgebruik te voorkomen.

De Nationale Ombudsman is echter wel bezorgd over het zelf lerend vermogen van de politieorganisatie met betrekking tot het gebruik van geweld. Deze constatering, die ook uit andere onderzoeksrapporten naar voren is gekomen, heeft er toe geleid dat er op dit moment hard wordt gewerkt wordt aan een herziening van de Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT). Kenmerk van het nieuwe IBT zal zijn, het doorlopend leren, d.w.z. het bevorderen van een lerende werkomgeving waarin feedback centraal staat. Tevens zullen alle operationele politiemensen getraind worden om in groepsverband op te treden.

Daarnaast is er de laatste jaren door de politie en politieacademie veel tijd en energie gestoken in het vergroten van de professionele weerbaarheid van politieambtenaren. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 27 juni 20112 over het programma- en actieplan «versterking professionele weerbaarheid».

Ik heb er dan ook vertrouwen in dat deze trainingen en ontwikkelingen de komende jaren zullen leiden tot een verdere professionalisering van het politieoptreden. De politie zal zich echter steeds moeten blijven aanpassen aan de snelle veranderingen in de maatschappij en ik deel dan ook de mening van de Nationale Ombudsman dat er continue aandacht moet zijn voor het gebruik van geweld door de politie. De politie heeft de uitnodiging van de Nationale Ombudsman om met elkaar in gesprek te gaan over verstandig en professioneel geweldgebruik dan ook graag aangenomen en zij zullen hier periodiek met elkaar over spreken.

Ook de technologische ontwikkelingen op het terrein van de (minder letale) geweldsmiddelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het verkleinen van de kans op ernstig- of dodelijk letsel bij zowel de verdachte als bij de ambtenaren van politie en deze zullen dan ook nauwlettend worden gevolgd.

Tot slot wil ik u informeren over het feit dat er een traject zal worden gestart om, samen met de politie en het College van Procureurs-Generaal, te komen tot een integrale herziening van het proces naar aanleiding van de geweldsaanwending. Lopende thema’s als vereenvoudiging van het geweldsformulier, de discussie rondom de status van een politieambtenaar die geweld heeft gebruikt en het wel of niet melden van dreigen met geweld zijn hier onderdeel van. Hierbij zal ook de ambtsinstructie worden aangepast aan de huidige inzichten en ontwikkelingen, waaronder het opnemen van regels omtrent het gebruik van handboeien, de inzet van politiehonden en het gebruik van stroomstootwapens.

Aanbevelingen VN-commissie tegen marteling

De vaste commissie van Veiligheid en Justitie heeft mij op 5 juni 2013 om reactie gevraagd betreffende de aanbeveling van de VN-commissie tegen marteling inzake de inzet van stroomstootwapens door de Nederlandse politie.

De VN-commissie tegen marteling (hierna: commissie) heeft in haar recente rapportage de regering geadviseerd om af te zien van een generieke invoering van een stroomstootwapen bij de politie. Tevens adviseert de commissie om een goede procedure vast te stellen voor het gebruik van stroomstootwapens en te zorgen voor een adequate opleiding van de politieambtenaren die met dit middel zullen worden uitgerust. Tot slot adviseert de commissie om stroomstootwapens slechts te gebruiken als alternatief voor dodelijke wapens in situaties waarin er sprake is van een levensbedreigende situatie of waarbij er kans is op ernstig letsel.

In reactie hierop kan ik u meedelen dat er op dit moment geen voornemen is om een stroomstootwapen op te nemen in de basisuitrusting van ieder politieambtenaar. Wel bestaat het voornemen om een pilot te starten met een stroomstootwapen in de basispolitiezorg om te bezien of dit middel, net als bij de arrestatieteams van de politie en de Koninklijke marechaussee, er voor kan zorgen dat er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van zwaardere geweldsmiddelen zoals bijvoorbeeld de politiehond of het vuurwapen. Een ander doel van een dergelijke pilot is om te bezien of het gebruik van een stroomstootwapen er voor zorgt dat de kans op letsel bij politieambtenaren verminderd. Omdat een dergelijke pilot zorgvuldig dient te worden voorbereid zal deze naar verwachting pas in 2014 van start gaan. Met de commissie ben ik van mening dat een dergelijke pilot pas van start kan gaan als er duidelijke instructies zijn voor het gebruik van een stroomstootwapen en na dat de desbetreffende politieambtenaren hiervoor een adequate opleiding hebben gehad.

Tot wil ik u wijzen op het evaluatierapport van de Taser pilot bij de arrestatieteams3 waarin is aangegeven wat de (inter)nationale ervaringen zijn met het gebruik van stroomstootwapens bij de politie. In dit evaluatierapport zijn tevens de richtlijnen opgenomen zoals die tot op heden worden gehanteerd voor het gebruik van stroomstootwapens bij de arrestatieteams.

1% motorclubs

Op 28 maart 2013 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie van de leden Dijkhoff en Marcouch van 31 januari 2013, Kamerstuk 29 628, nr. 364. Daarin werd gevraagd om voor 1 april 2013 zorg te dragen voor een richtlijn voor ambtenaren die werkzaam zijn in het domein veiligheid en justitie, waarin is opgenomen dat deel uitmaken van een club outlawbikers niet verenigbaar is met hun functie en aan de schending van deze richtlijn de consequentie te verbinden dat de bewuste ambtenaar uit zijn functie wordt ontheven.

Het kabinet acht het ongewenst dat een ambtenaar (ook in privésituaties) willens en wetens in omgevingen met personen verkeert, die min of meer structureel normen en wetten overtreden. Het lidmaatschap van een vereniging waarvan individuele leden crimineel gedrag vertonen, is als een dergelijke situatie te beschouwen. Het spreekt voor zich dat deze ongewenstheid in elk geval van toepassing is op lidmaatschap van zogenoemde outlaw motorclubs of wel 1% Motorclubs. Deze kenmerken zich immers door het feit dat zij zich erop laten voorstaan dat hun leden min of meer structureel normen en wetten overtreden. Een circulaire die hier nadere invulling aangeeft zal voor 15 juli 2013 worden verspreid door het ministerie van BZK. Mede naar aanleiding van de motie heeft de korpschef van de politie via het Korpsnet (intranet) geïnformeerd over de ongewenstheid van zowel lidmaatschap als het hebben van banden met leden van 1% Motorclubs. Alle leidinggevenden binnen de politie zijn geïnformeerd over hoe zij dienen te handelen mochten medewerkers dergelijke banden hebben. Bij lidmaatschap van de politieambtenaar zelf volgt ontslag tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd.

Bevorderen werkervaringsplaatsen bij de politie (motie Marcouch)

Deze motie is aangenomen bij het VAO Politieonderwerpen op 31 januari 2013 (Handelingen II 2012/13, nr. 47, item 5, blz. 10–14). De regering wordt in deze motie verzocht om de mogelijkheid te onderzoeken, zonder dat dit vaste banen kost, werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de politie in te richten.

Naar aanleiding van deze motie heb ik al diverse vragen mogen ontvangen uit gemeenten, die de uitvoering van de motie met belangstelling volgen. Het is verheugend om te merken dat deze motie op veel draagvlak kan rekenen. Jeugdwerkloosheid is een prangend probleem, dat tijdens de economische crisis die wij doormaken aandacht behoeft en dat van de regering ook krijgt. Samen met de politie onderzoek ik hoe de motie kan worden uitgevoerd. Het is voor mij belangrijk dat deze motie concreet en zinvol uitgevoerd wordt. Het doel werkloze jongeren een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt moet met de geboden plaatsen reëel en haalbaar zijn.

Na een eerste inventarisatie van lopende trajecten en mogelijkheden zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd:

  • een langdurige inzet op een vaste plek is ongewenst, een werkervaringsplaats is daarmee kortdurend maximaal zes maanden: stageplaatsen zijn ook mogelijk;

  • de focus ligt op werkervarings- en stageplaatsen en niet op opleidingsplaatsen;

  • een werkloze jongeren moet ruimte houden om zijn kansen op een vaste baan te kunnen verwezenlijken (tijd om te solliciteren);

  • specifieke doelgroep definiëren;

  • de initiatieven van UWV en gemeenten zijn van invloed op plek van een eventuele uitrol;

  • de uitrol moet voor een eenheid behapbaar zijn en geen belasting (win/win);

  • het beleid past binnen de visie en organisatorische doelstellingen van de politie;

Ongevallenregistratie

Tijdens het AO verkeersveiligheid op 30 januari 2013 (Kamerstuk 29 398, nr. 362) heb ik gemeld dat de ongevalsregistratie van de politie eind 2013 op orde is. Ik heb toegezegd u voor de zomer te informeren over de voortgang van de verbetering van de ongevalsregistratie. Ik kan u melden dat de realisatie van de uitgebreide ongevalsregistratie (de zogenoemde kenmerkenplusregistratie) en de informatieverstrekking door de politie conform de geplande implementatie verloopt. Het planningstraject is gericht op eind 2013, het tijdstip waarop de twee werkprocessen bij de elf eenheden is geborgd. Het eerste onderdeel van het plan, te weten de kenmerkenplusregistratie is eind mei bij de eenheden ingevoerd. Het huidige informatieverstrekkingsysteem van de kenmerkenplusregistratie van de politie naar de Stichting Processen Verbaal (SPV) en Rijkswaterstaat (DVS/DID) zal naar verwachting voor de zomer met behulp van een geautomatiseerde koppeling tussen politie en SPV / DVS worden geoptimaliseerd. Deze kenmerkenplusregistratie leidt mede door ICT-ondersteuning nauwelijks tot noemenswaardige verzwaring of uitbreiding van administratieve processen. Intussen zijn ook de noodzakelijke vervolgstappen gezet gericht op het borgen eind 2013 van alle werkprocessen van ongevalsregistratie en de informatieverstrekking. Dat betekent dat de werkinstructies voor de politiemedewerkers zijn ontwikkeld; vanaf 1 september 2013 zal de Instructie werkwijze afhandeling ongevallen landelijk worden uitgerold.

WODC onderzoek forensische assistenten

Vorig jaar heb ik toegezegd het aantal forensisch assistenten en de werkzaamheden van deze assistenten te zullen evalueren (Aanhangsel Handelingen II 2011/12 nr. 2848). Bijgaand zend ik u ter kennisneming de evaluatie, waarmee wordt voldaan aan bovenstaande toezegging4. In deze evaluatie is te lezen dat er eind 2011 in totaal 407 forensisch assistenten waren aangesteld. De evaluatie gaat in op de invulling van de taken die de forensisch assistenten hebben gekregen.

Voorts heb ik toegezegd dat alle standaard plaatsen-delict bezocht zullen worden, mogelijk zelfs met minder forensisch assistenten.

De onderzoekers concluderen dat de korpsen een belangrijk deel van de daarvoor in aanmerking komende plaatsen-delict bij woning- en bedrijfsinbraken bezoeken. Momenteel wordt in mijn opdracht de toekomstige inrichting van forensische opsporing in breder verband (mede in relatie tot de rol van het NFI en de particulieren instituten) onderzocht. De Commissie Winsemius zal mij hierover adviseren, waarna ik komend najaar u een beleidsreactie zal sturen. Daarin zal ik ingaan op de toekomstige inrichting van de forensische opsporing, alsmede de rol die de forensisch assistenten hierin innemen en het onderzoeken van de (standaard) plaatsen delict.

Overzicht scheiding politie / justitie in andere landen

Op 29 november 2012 (Handelingen II 2012/13, nr. 29, item 6, blz. 15–23, item 14, blz. 33–105) heb ik tijdens het begrotingsdebat toegezegd een overzicht te geven van hoe in een aantal Europese landen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ministeries er uit ziet ten aanzien van de politie respectievelijk het openbaar ministerie.

Het totaalbeeld hoe politie en justitie zijn georganiseerd in Europa levert een zeer divers beeld op. Die diversiteit komt deels voort uit het feit dat de politie in deze landen zeer divers is vormgegeven. Wat betreft de politie is er sprake van algemene/bestuurlijke politie en/of justitiële gerechtelijke politie. Daarenboven kan de politie nationaal, regionaal, provinciaal, cantonaal, striktelijk of lokaal georganiseerd zijn.

In met name de Scandinavische landen is de politie onder de (politieke) verantwoordelijkheid van de minister van (Veiligheid en) Justitie georganiseerd. In Ierland geldt dat voor een deel van de politie. Ook de organisatie van justitie is in Europa divers vormgegeven.

Doorgaans is het zo dat de openbaar aanklager danwel de vervolgingsautoriteit onder de (politieke) verantwoordelijkheid van de minister van (Veiligheid en) Justitie valt. Daarbij moet worden bedacht dat louter het feit dat zowel politie als justitie onder de (politieke) verantwoordelijkheid van één minister «vallen» weinig of niets zegt over de wijze waarop de verdeling van de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten opzichte van de politie respectievelijk justitie vorm is gegeven.

Zo kent Nederland in de Politiewet 2012 een scheiding tussen het beheer en het gezag, waarbij het gezag bepaalt wat de politie doet. Het lokale gezag over de politie ligt in ons politiebestel bij de burgemeester waar het de handhaving van de openbare orde en de uitvoering van de hulpverleningstaak betreft en bij de officier van justitie waar het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of de taken ten diensten van de justitie betreft. In ons omringende landen is deze toedeling van het lokale gezag over de politie niet terug te vinden.

De bovenbedoelde grote verschillen tussen de organisatie van de politie en justitie in de verschillende landen alsook de grote verschillen in de staats- en bestuursrechtelijke context tussen deze landen impliceren dat vergelijkingen op het terrein van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ministeries ten aanzien van de politie respectievelijk justitie slechts zeer beperkt mogelijk zijn.

Verhalen van schade en/of kosten

Brief over optreden namens slachtoffers

Deze toezegging maakt onderdeel uit van een breder plan om een effectief schadeverhaal op de dader door derden-belanghebbenden, waaronder verzekeraars, mogelijk te maken. In opdracht van de staatssecretaris van VenJ wordt hiervoor op korte termijn een project ingericht dat de belemmeringen in kaart brengt en advies uitbrengt over mogelijke oplossingsrichtingen en aanpassingen die hiervoor nodig zullen zijn. Zodra meer duidelijkheid bestaat ten aanzien van de belemmeringen en mogelijke oplossingen voor collectief schadeverhaal door verzekeraars namens een groep slachtoffers, zal ik uw Kamer hierover schriftelijk informeren.

Kosten in verband met onnodig politieoptreden.

Naar aanleiding van het debat over straatterreur op 17 april jl. heb ik de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd binnen haar netwerk na te gaan of er een gemeente is die kosten voor onnodig politieoptreden wil verhalen. Ook heb ik recent contact gehad met de waarnemend burgemeester van de gemeente Haren.

Met de waarnemend burgemeester van Haren ga ik samen een zaak beginnen. We gaan proberen, met behulp van de Landsadvocaat, de schade te verhalen.

De VNG zal mij informeren zodra er nog meer zaken zijn. Diezelfde afspraak heb ik met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gemaakt. Tevens zal de politie binnen haar netwerk naar een geschikte casus uitkijken. Ik zal alle partijen actief blijven bevragen.

1-1-2 en Meldkamers

1-1-2

Op 12 mei jl. heb ik het inspectierapport 1-1-2 met mijn reactie aan uw Kamer gestuurd (Kamerstuk 29 628, nr. 392). In deze reactie ben ik ingegaan op de wijze waarop uitvoering is en wordt gegeven aan de aanbevelingen zoals door de Inspectie VenJ en het Agentschap Telecom zijn gedaan. Sinds vorig jaar ligt de nadruk op het implementeren van concrete verbetermaatregelen in het 1-1-2 netwerk. Ik heb u daar ook een aantal voorbeelden van gegeven. Tijdens de uitvoering van één van de laatste noodzakelijke verbetermaatregelen heeft er op dinsdag 4 juni om 10.09 uur in de ochtend een korte storing opgetreden in het centrale deel van het 1-1-2 netwerk. Deze werkzaamheden waren vooraf nauwgezet voorbereid en afgestemd tussen het ministerie van VenJ, de politie en KPN. Zoals ik ook in mijn beleidsreactie op het inspectierapport heb aangegeven blijft techniek feilbaar. In het geval er onverhoopt een storing optreedt is het zaak dat de duur en de impact zo beperkt mogelijk blijft. Gebleken is dat zich geen levensbedreigende situaties hebben voorgedaan als gevolg van de storing op 4 juni jl.

Op donderdag 6 juni was er in Noord Holland een storing in het vaste netwerk van KPN. Hierdoor was via het vaste netwerk van KPN in de regio Noord Holland ondermeer het alarmnummer 1-1-2 niet bereikbaar. Hoewel deze storing niet plaatsvond in het 1-1-2 netwerk is er wel via diverse media een handelingsperspectief geboden aan de burger. Dit was een belangrijke aanbeveling uit het inspectierapport die ik, zoals de overige aanbevelingen, heb overgenomen.

Meldkamers / transitietraject

Het sluiten van het transitieakkoord is in een afrondende fase. In dit transitieakkoord staat beschreven hoe er gekomen wordt tot 1 organisatie op 10 locaties in plaats van 22 verschillend georganiseerde meldkamers.

Deze afspraken worden gemaakt tussen de betrokken gezaghebbende partijen De verwachting is dat voor het zomerreces overeenstemming over de inhoud van het transitieakkoord bereikt wordt.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Kamerstuk 28 684, nr. 366

X Noot
2

Kamerstuk 29 628, nr. 262

X Noot
3

Kamerstuk 29 628, nr. 246

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven