25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2019

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 3 april 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 70) heeft het lid Klaver (GroenLinks) verzocht een debat te voeren over de vernieuwing en beveiliging van het C2000 spraaknetwerk en de uitrol van 5G, voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. In dat kader heeft de heer Klaver tevens verzocht om een brief met daarin de planning voor de vernieuwing en beveiliging van het C2000 spraaknetwerk en de uitrol van 5G. Hierbij kom ik mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken tegemoet aan dit verzoek.

C2000 en 5G-telecommunicatiewerken zijn zeer verschillende netwerken naar hun aard, functionaliteit en fase van ontwikkeling. Bij C2000 gaat het om een gesloten netwerk, dat exclusief voor de communicatie van de hulpdiensten wordt vernieuwd in opdracht van de overheid. De vernieuwing is technisch nagenoeg gereed. Bij 5G-telecommunicatiewerken gaat het veelal om de openbare telecommunicatie-infrastructuur, die wordt ontwikkeld door marktpartijen en de basis kan vormen voor een veelheid aan publieke en private communicatiediensten. Deze netwerken moeten nog ontwikkeld worden. De rol en verantwoordelijkheid van de overheid is bij deze netwerken dan ook verschillend: bij 5G is de overheid kader-stellend voor de aanleg en ontwikkeling van het netwerk met het oog op een evenwichtige ontwikkeling ten aanzien van veiligheids- en economische belangen. Bij C2000 is de overheid als opdrachtgever nauw betrokken bij de inrichting van het netwerk. Voor beide netwerken geldt dat ik de beveiliging van deze netwerken van groot belang acht.

Vanwege de verschillen zoals hierboven geschetst, behandel ik de onderwerpen gescheiden.

5G

Over de uitrol van 5G kan ik u het volgende melden.1 Onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is een interdepartementale Taskforce opgericht. De Taskforce voert in medewerking met de drie grote telecomaanbieders (KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo) een risicoanalyse uit naar de kwetsbaarheid van 5G-telecommunicatienetwerken voor misbruik van leveranciers van technologie voor deze netwerken en welke maatregelen nodig zijn om risico’s te beheersen. De Taskforce is voor wat betreft samenstelling en activiteiten zo opgezet dat evenwichtige besluitvorming kan plaatsvinden waarbij zowel veiligheids- als economische belangen worden geborgd. Nederland spant zich daarbij ook in voor informatie-uitwisseling en gedeelde risicoafweging in EU-verband en met bondgenoten buiten de EU en heeft de Commissieaanbeveling ter zake verwelkomd. Eind mei worden de uitkomsten van de Taskforce verwacht. Uw Kamer zal vervolgens over de uitkomsten van de Taskforce worden geïnformeerd conform de moties van de leden Weverling en Van den Berg.2

C2000

Op korte termijn zal ik uw Kamer per brief informeren over de beveiliging van de nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) en de voortgang van de vernieuwing. Ik verwijs hierbij naar mijn eerdere brieven aan uw Kamer over onder andere de voortgang en beveiligingsonderzoeken van de vernieuwing van het C2000 spraaknetwerk.3

In beide gevallen zal bij rapportering aan uw Kamer nog geen sprake zijn van onomkeerbare besluiten door het kabinet.

Tot slot

Een open samenleving met een open economie vormt de grondslag voor de inrichting van onze maatschappij en de basis voor onze welvaart. Risico’s ten aanzien van onze nationale veiligheid moeten zo goed mogelijk worden beheerst, waarbij steeds een weging plaatsvindt tussen het veiligheidsbelang en mogelijke gevolgen voor de open samenleving en open economie. Naast de rapportage over de voortgang van de vernieuwing van C2000 en de bevindingen van Taskforce Economische Veiligheid zal uw Kamer in de tweede helft van april ook een brief van het Kabinet ontvangen met het beleidskader dat wordt gehanteerd bij de aanpak van nationale veiligheidsrisico’s, waaronder die als gevolg van statelijke dreigingen, en de door dit kabinet voorgenomen beleidsinitiatieven op dit gebied. In deze brief worden ook de uitkomsten van de sectorale ex-ante analyses economische veiligheid gedeeld4. In deze analyses is, zoals aangekondigd in het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) rondom de bescherming van vitale sectoren, bijzondere aandacht gegeven aan de potentiele nationale veiligheidsrisico’s als gevolg van veranderende zeggenschap5, en in hoeverre het bestaande instrumentarium voldoende beheersmaatregelen biedt. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de motie van het lid Van den Berg c.s.6en de motie van het lid Graus.7

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

«Reactie op bericht KPN gaat in zee met Huawei voor aanleg 5G», brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Justitie en Veiligheid van 1 april 2019 aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 24 095, nr. 465.

X Noot
2

Motie van het lid Weverling c.s. (Kamerstuk 21 501-33, nr. 734) en motie van het lid Van den Berg c.s. (Kamerstuk 21 501-33, nr. 747).

X Noot
3

Kamerstuk 25 124, nr. 91 en Kamerstukken 25 124 en 29 628, nr. 92, Kamerstukken 25 124 en 29 628, nr. 84.

X Noot
4

Hiermee kom ik tevens tegemoet aan het verzoek spoedige toezending ex-ante analyses economische veiligheid van de vaste TK-commissie JenV.

X Noot
5

Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst», paragraaf 2.4, bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34.

X Noot
6

Kamerstuk 29 826, nr. 84.

X Noot
7

Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 116.

Naar boven