8 Stemmingen moties Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur,

te weten:

  • -de motie-Koekkoek over bij verlenging de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding jaarlijks evalueren (35917, nr. 11);

  • -de motie-Van der Werf over het niet meer mogelijk maken om in strijd met de keuze van de strafrechter via de Twbmt toch bestuurlijke maatregelen op te leggen (35917, nr. 13);

  • -de motie-Van der Plas/Michon-Derkzen over onderzoeken hoe nieuwe vormen van terroristische dreiging ondervangen kunnen worden (35917, nr. 14);

  • -de motie-Bikker/Kuik over voorwaarden formuleren voor de instandhouding van de vijf in de wet voorliggende maatregelen (35917, nr. 15).

(Zie vergadering van 7 december 2021.)

In stemming komt de motie-Koekkoek (35917, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, Lid Omtzigt, BBB en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Werf (35917, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Plas/Michon-Derkzen (35917, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Omtzigt.

De heer Omtzigt (Lid Omtzigt):

Excuus, ik vergiste mij. Ik word geacht tegen de motie op stuk nr. 13 (35917) gestemd te hebben.

De voorzitter:

Dank u wel. Wij zullen dit opnemen in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Bikker/Kuik (35917, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, BBB, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven