13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen - 35667

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 09 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie - 35668

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 08 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Reactie op opiniestuk inzake rendementen box 3 - 35572-81

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs commissie LNV bij de Ontwerpbegroting 2021 - 35570-XIV-67

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken chroom-6 Defensie - 35570-X-66

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie rapport Huis voor Klokkenluiders Vliegbasis Eindhoven - 35570-X-65

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie van de gewijzigde amendement van de leden Koerhuis en Terpstra over digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel - 35570-VII-80

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe versie van Het Blauwe Boekje - 35570-53

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (Kamerstuk 35532-9) - 35532-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep NOW en Tozo - 35420-195

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers - 35298-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie amendement van de leden Paternotte en Peters (Kamerstuk 35570-XV-80) en stand van zaken motie van de leden Paternotte en Peters (Kamerstuk 32 824-314) - 32824-320

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de Gezondheidsraad inzake de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners - 32757-176

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 14 december 2020 - 32317-663

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Heffing douanerechten - 31934-39

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid (Kamerstuk 35570-XV-73) - 31490-291

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over het Pakket Belastingplan 2021, om nadere aangifte kinderopvangtoeslagaffaire - 31066-749

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 oktober 2020, met betrekking tot de rol van het Openbaar Ministerie in CAF - 31066-748

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regeling tot aanwijzing van de RDW als bevoegde autoriteit - 30806-53

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Correctie aantal zaken met een veroordeling voor cybercrime - 28684-642

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Digitale Inclusie 2020 - 26643-721

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse garanties IMF - 26234-246

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Buffers van huishoudens en bedrijven - 24515-577

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over advies Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet - 24515-576

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister - 24515-575

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? - 24170-240

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda van de eurogroep op 16 december 2020 - 21501-07-1731

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Toestemming voor technische briefing Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Kamerstuk 35654) - 2020Z24046

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 07 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport:

Rapport Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt; Sociale vangnetten voor werkenden met een flexibel arbeidsverband: de huidige balans - 29544-1034

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 09 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat:

- Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668).

Naar boven