13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken - 35604

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 16 oktober 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po) - 35605

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 oktober 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) - 35606

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 oktober 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) - 35613

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 oktober 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35570-XVI-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen waarvan het gewenst is dat de Tweede Kamer deze voor het kerstreces afhandelt - 35570-XIII-6

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvragen natuurvergunning De Vliehors en vliegbasis Leeuwarden - 35570-X-15

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35567-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het niet verlenen van sectorspecifieke steun aan vleeskalverhouders - 35420-152

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openstelling vaststellingsloket NOW-2 en terug- & invorderbeleid vaststelling NOW - 35420-151

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de voortgang inzake ME-CVS - 34170-19

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak in kort geding van 1 oktober inzake het Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 - 34104-304

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-303

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkprogramma ACVG - 33529-812

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ten aanzien van de hazard en risicoanalyse (HRA) en de NPR - 33529-811

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep - 32827-201

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 29 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie onderzoek duurzame integratie statushouders door Toezicht Sociaal Domein (TSD) - 32824-305

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten aanvullend onderzoek en overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar WLTP - 32800-69

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Prioritering binnen doelgroep Nationaal Programma Grieppreventie - 32793-501

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening - 32545-122

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op EU Consultatie Solvency II Review - 32013-238

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Douane van 22 september 2020 - 31934-36

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Douane - 31934-35

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om aanvulling op de toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 "Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken" over de begrotingen van 2015-2019 - 31104-9

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen kinderopvangtoeslag - 31066-716

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in Duitsland en gevolgen voor Nederland - 29683-253

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het voornemen voor een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz - 29515-450

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) - 29507-151

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Jansen over de regie over de verstrekking van genees- en hulpmiddelen bij de voorschrijver leggen - 29477-683

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453-521

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opvolging CNO-advies "Niets over ons, zonder ons" en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening - 29282-414

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen tot en met juni 2020 - 29279-621

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het bericht inzake corona-tsunami bij Haagse ziekenhuizen - 29247-318

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang digitale euro - 27863-90

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over communicatie NVWA en supermarkten naar groot publiek i.v.m. Listeria besmette forelfilet - 26991-573

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Wilders over de salarissen van zorgmedewerkers structureel fors verhogen (Kamerstuk 25295-596) - 25295-660

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 28 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lachgas voorlichting en preventie - 24077-465

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 26 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiche toolbox connectiviteit (5G en breedband) - 22112-2943

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending BNC-fiches over EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 en over bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk - 22112-2942

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele videovergadering van de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 13 oktober 2020 - 21501-31-582

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 27 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020 - 2020Z18736

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren - 2020Z18621

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname aan Rondetafelgesprekken Opsporing - 2020Z18364

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de reactie op de brief van de Vereniging van Friese Gemeenten en de provincie Fryslân over de ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur - 2020Z18175

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over de brief van Sportvisserij Nederland over visserij nabij migratievoorzieningen - 2020Z18132

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni tot en met augustus 2020 - 2020Z17396

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 september 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift antwoord burgerbrief inzake petitie over selectieplaatsen in studiejaar 2020-2021 voor gedupeerden van de tweede ronde - 2020Z19162

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Postwet - 2020Z19016

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 15 oktober 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief derden:

Reactie Openbaar Lichaam St. Eustatius op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526) - 2020Z18076

Openbaar Lichaam St. Eustatius - 06 oktober 2020

Ter inzage gelegd op de griffie.

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614 - 35612-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, H.S. Veldman (VVD) - 28 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken (35604);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po) (35605);

- Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) (35606);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613).

Naar boven