Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 97, item 27

27 Stemmingen Wet straffen en beschermen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122).

(Zie vergadering van 20 juni 2019.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berge (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nispen/Van der Staaij (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berge (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van den Berge (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij/Kuiken (stuk nr. 18) tot het toevoegen van een onderdeel G.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 33) tot het het invoegen van een onderdeel Aa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van den Berge (stuk nr. 9) tot het invoegen van een artikel IVc.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Ik geef het woord aan de heer Van den Berge namens GroenLinks. Gaat uw gang.

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Voorzitter. Het is voor mijn fractie niet eenvoudig om in te stemmen met de Wet straffen en beschermen. Wij zijn voor het hoofddoel van de wet, namelijk re-integratie en resocialisatie vanaf dag één. Maar we hebben ook serieuze zorgen over de inperking van de voorwaardelijke invrijheidstelling. De minister heeft in het debat een aantal toezeggingen gedaan. Bovendien is zojuist mijn amendement aangenomen waardoor de wet na vijf jaar en nog eens na tien jaar wordt geëvalueerd. Daarmee zijn onze zorgen niet volledig weggenomen, maar re-integratie en resocialisatie vanaf dag één is voor onze fractie zo zwaarwegend dat we wel voor de wet zullen stemmen. Doorslaggevend daarin is voor mijn fractie dat de wet belangrijke handvatten biedt voor reclasseringsorganisaties, GGZ en andere instanties om hun belangrijke werk nog beter uit te voeren. We zullen er tijdens de implementatie wel bovenop blijven zitten om ervoor te zorgen dat de wet ook echt bijdraagt aan een veiliger samenleving.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van den Berge. Dit was uw eerste stemverklaring, toch?

De heer Van den Berge (GroenLinks):

Ja.

De voorzitter:

Dat is een soort maidenspeech-achtig iets. Dank u wel. Dan gaan we naar het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Staaij (stuk nr. 31), het gewijzigde amendement-Van Nispen/Van der Staaij (stuk nr. 30), het nader gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 33) en het gewijzigde amendement-Van den Berge (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.