Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 37, item 15

15 Stemmingen Wijziging van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (34857).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hijink (stuk nr. 11) tot het invoegen van een onderdeel Aa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hijink (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Hijink (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Dit amendement is ook met algemene stemmen aangenomen; de heer Hijink gelooft het niet, denk ik!

In stemming komt het amendement-Ellemeet/Van der Staaij (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, de SGP en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Hijink (stuk nrs. 15, I en II) en de amendementen-Hijink (stuk nrs. 8, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik kan me niet meer helemaal herinneren of wij geacht werden voor te zijn geweest bij het amendement-Hijink op stuk nr. 15, I. Of dat genoteerd is, is de vraag.

De voorzitter:

Ja. Het was met algemene stemmen aangenomen, dus dan is het goed gekomen.