Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 20, item 11

11 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor het debat over de Staat van de Europese Unie toe te voegen aan de agenda van de Kamer en daarbij maximumspreektijden te hanteren van:

  • -6 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

  • -5 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

  • -4 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie;

  • -4 minuten voor de Nederlandse fracties van het Europees Parlement.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende dertigledendebatten van de agenda af te voeren:

  • -over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen;

  • -over het bericht dat het ministerie cruciale informatie achterhield over de veiligheid van de Stint;

  • -over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van de 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname.

Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 26 november van 14.00 uur tot 16.00 uur over de initiatiefnota Online identiteit en regie op persoonsgegevens (34993).

Ik stel voor dinsdag 13 november aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (35052, nr. 2) en over de ingediende moties bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid en het wetgevingsoverleg over materieel Defensie.

Ik stel voor de Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) (34864) toe te voegen aan de agenda van de Kamer.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34950-XV-18 en 34550-XVI-65.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29924-163; 29924-157; 29924-153; 29924-165; 29924-168; 32637-314; 32849-137; 32849-139; 33529-529; 29659-150; 32847-433; 22112-2706; 22112-2705; 21501-03-122; 21501-07-1547; 21501-07-1546; 21501-03-121; 21501-07-1550; 26643-530; 26643-538; 26643-546; 26643-550; 26643-549; 26643-561; 26643-552; 26643-569; 21501-07-1551; 32813-222; 32813-223; 21501-02-1912; 21501-02-1913; 2018Z17545; 2018Z17544; 2018Z17424; 2018Z17426; 2018Z17427; 2018Z18689; 29398-618; 29398-617; 29398-616; 29398-613; 29398-612; 26150-176; 32735-208; 33826-21; 34102-11; 34102-15; 32735-171; 2735-189;32735-198; 35000-VII-11; 21501-08-741; 21501-08-742; 24691-130; 9517-146; 2018Z18649; 2018Z19349; 22112-2696; 23987-271; 23987-268; 23987-267.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda het VAO Raad Algemene Zaken van 12 november 2018, met als eerste spreker mevrouw Leijten namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef meteen het woord aan mevrouw Leijten, want zij wil graag een korte vraag stellen.

Mevrouw Leijten (SP):

Niet over deze vooraankondiging, voorzitter. Gisteren hebben wij een debat gehad over de Raad Algemene Zaken. Ik heb de minister meerdere keren gevraagd of hij alstublieft het standpunt van de Kamer wil verdedigen als het gaat over een subsidiariteitstoets — of iets door Brussel geregeld moet worden of door een nationale lidstaat — maar ...

De voorzitter:

U wilt een VAO?

Mevrouw Leijten (SP):

... dat wil de minister niet. Dat vind ik heel erg gek, maar daarom moet ik de desbetreffende motie indienen en daarom moeten we er ook over stemmen.

De voorzitter:

Dan gaan we daar in de planning rekening mee houden.

De heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag een plenair debat voeren met de minister over de aangepaste begroting voor volgend jaar. Het is de elfde keer dat ik hier sta. Ik doe nu een iets ander verzoek. Ik verzoek de minister aanwezig te zijn bij de plenaire behandeling van het Belastingplan volgende week, zodat ik dan de vragen kan stellen over de begroting en alternatieve voorstellen kan doen. Ik zie de SP al bij de interruptiemicrofoon staan. Mevrouw Leijten was het van harte met mij eens, dus ik doe dit verzoek mede namens de SP.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Wat mij betreft hoeft dat niet, maar het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging. Ik ga er dus van uit dat u dit verzoek doorgeleidt naar het kabinet.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik constateer ook dat de heer Nijboer een ander verzoek doet. Het is aan het kabinet, maar ik ga er inderdaad van uit dat u dat doorgeleidt. Nogmaals, ik waardeer de pragmatische zoektocht van de heer Nijboer.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Wij steunen het verzoek van de heer Nijboer en wij hopen dat het kabinet hier gehoor aan geeft.

De heer Omtzigt (CDA):

Geen steun voor het verzoek, maar natuurlijk gaat het kabinet over de eigen afvaardiging.

De heer Azarkan (DENK):

Er restte de heer Nijboer niets anders dan deze pragmatische oplossing. Ook steun van DENK hiervoor.

De heer Snels (GroenLinks):

Goed voorstel. Steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik begrijp de insteek van de heer Nijboer. Ik leg de keuze bij dit kabinet, daar waar die hoort.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Ook wij steunen het voorstel van de heer Nijboer.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Het verzoek is mede namens de SP gedaan; dank daarvoor. Maar ik wil nog één element toevoegen: de minister van Financiën wijkt hiermee af van zijn eigen begrotingsregels, dus ik neem aan dat hij zelf ook graag wil uitleggen in de Kamer waarom dat gebeurt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, mag de Kamer ook van tevoren van het kabinet horen of het kabinet van zins is deze wens van de brede oppositie te honoreren, dus of de minister van Financiën er is? Ik ga ervan uit dat hij er is, maar als hij er niet is, moet ik mij weer bij u vervoegen, voorzitter.

De voorzitter:

Ook deze opmerking zal in het stenogram worden opgenomen.

De heer Fritsma namens de PVV.

De heer Fritsma (PVV):

Dank u wel. Voorzitter. De asielinstroom in Nederland brengt een hele grote misdaadgolf met zich mee. De cijfers die De Telegraaf hier vandaag over brengt, zijn ronduit schokkend. Ik wil hier zo snel mogelijk een debat over met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Daarbij merk ik nog op dat er helemaal niets terechtkomt van alle beloften om criminele asielzoekers hard aan te pakken. Dat kan zo niet langer.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter. Gelet op de ergerlijkheid van het onderwerp begrijp ik het verzoek volkomen, maar wij kiezen ervoor om dit eerder te behandelen, bij de begroting, dus geen steun voor dit onderwerp.

De heer Van Nispen (SP):

Daar kan ik me bij aansluiten, maar we willen wel graag een brief van de staatssecretaris.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Geen steun, eventueel wel een brief. Het zou ook nog betrokken kunnen worden bij het AO Strafrecht.

Mevrouw Becker (VVD):

Ook geen steun voor het debat, wel voor een brief. Op hetzelfde onderwerp liggen er ook nog Kamervragen van de heer Azmani. Als de antwoorden hierop voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer kunnen komen, kunnen we dan uitgebreid over dit onderwerp spreken.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Wij willen graag een brief en wij steunen dit debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Geen steun, wel steun voor een brief.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Geen steun voor stigma's in dit parlement.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Wel steun voor een brief en om dit te behandelen bij de begrotingsbehandeling, dus geen apart debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun voor het verzoek. De term "schokkend" begrijp ik ook niet helemaal. Het nieuws was nu juist dat het minder is in vergelijking met dezelfde demografische groep. Daar is dus niets schokkends aan.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dus goed de krant lezen.

De voorzitter:

Nee, ik wil geen discussie. Dat gebeurt tijdens het debat en niet bij de regeling. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Fritsma (PVV):

Ik wil nog één ding zeggen, voorzitter. Als je over zo'n groot maatschappelijk probleem, zo'n groot veiligheidsprobleem, geen debat wilt voeren, vraag ik me af waar je nog wel over wilt praten.

De voorzitter:

Dank u wel.

Mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank, voorzitter. De kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs is groot, stelt UNICEF. Eigenlijk weten we dat al heel lang. Ook de onderwijsinspectie waarschuwt al jaren voor een toenemende tweedeling. Maar wat schetst onze verbazing? Het ministerie van Onderwijs heeft tegen het Algemeen Dagblad gezegd dat UNICEF de plank misslaat en dat Nederland het juist goed doet. Dat vinden wij raar. Het ministerie is er om problemen op te lossen, niet om ze te ontkennen. Daarom willen wij graag een debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De heer Beertema (PVV):

Geen steun.

De heer Van Nispen (SP):

Steun van de SP.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter. Een onbegrijpelijke reactie van het ministerie, dus volwaardige steun.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun van 50PLUS.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Van Weyenberg (D66):

Geen steun, voorzitter. Ik wil wel graag een uitgebreide reactie van het kabinet.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Graag eerst een brief voordat ik steun kan geven aan dit debat.

De heer Rog (CDA):

Geen steun om hierover een debat te voeren, maar misschien is het goed om in een brief het kabinetsstandpunt te vernemen.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter, ook geen steun. Een brief steun ik wel.

De voorzitter:

Dan ...

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Een brief is prima, maar ik voeg het debat ook graag toe aan de lijst met dertigledendebatten.

De voorzitter:

Maar daar staat al een dertigledendebat op over kansenongelijkheid in het onderwijs, van de heer Kuzu.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dat gaat over een ander onderwerp, voorzitter.

De voorzitter:

Is dat zo? Hier staat ook: onderwijsongelijkheid. Volgens mij is het hetzelfde. Maar goed, jullie zijn specialist. Meneer Kuzu?

De heer Kuzu (DENK):

Wellicht dat we straks even bij elkaar kunnen komen om een gezamenlijk voorstel in te dienen voor de volgende regeling.

De voorzitter:

Kijk. Dank u wel.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dat lijkt mij prima.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt van 14.24 uur tot 14.27 uur geschorst.

Voorzitter: Lodders