Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 99, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) - 34979

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 juni 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland - 34980

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 25 juni 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 26 juni 2018, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33861, 34349, 34372 en 34740 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Europese ontwikkelingen rondom terugkeer - 19637-2399

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek en toezeggingen op het gebied van terugkeer - 19637-2400

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel Europese begroting 2018 - 21501-03-119

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 - 21501-20-1342

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek om informatie m.b.t. de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 - 21501-20-1343

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op vragen gesteld in het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 12 juni 2018 over de Europese besluitvorming in het kader van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten (IUS) - 21501-32-1117

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-254

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen - 24587-725

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting - 25087-210

minister-president, M. (Mark) Rutte - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over vaststellingsovereenkomsten over de dividendbelasting - 25087-211

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen over de dienstverlening van DUO - 25268-163

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport: Toezicht op de ambulante zorg - 25424-417

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie onderzoeksrapportage over taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg - 25883-331

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Staat van arbeidsveiligheid - 25883-332

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 juni 2018, over bedreigde diersoorten - 28286-985

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018, over de dividendbelasting - 28362-11

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o. naar overtreding van verbod op gunstbetoon - 29477-493

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onregelmatigheden examens vmbo-leerlingen in Maastricht - 30079-73

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 - 30234-184

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 mei 2018, over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield - 31239-288

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang energieprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) - 31239-289

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs - 31497-261

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging omtrent tewerkstellingsvergunningen en verminderen bureaucratie Saba - 31568-203

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullend Wlz-zorginkoopkader 2019 inzake besteding extra middelen verpleeghuiszorg - 31765-328

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de mogelijke introductie van preclearance op Schiphol - 31936-489

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op inbreng van de leden Leijten en Sneller tijdens het verantwoordingsdebat op 23 mei 2018 inzake het onderwerp over vastgoed - 32275-3

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Vaccinatiegraad en Jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017 - 32793-315

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving - 32820-248

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek - 32827-126

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland - 32827-127

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil - 33529-493

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht "Uitwonende studenten kunnen ze bijna niet correct verzekeren" - 34775-VIII-140

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 mei 2018, over het bericht "Bijstand daalt, maar niet voor 45-plussers; zij komen moeilijk aan de bak" - 34775-XV-108

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Besluit privatisering Intravacc - 34951-2

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-B-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-C-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-IV-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-VII-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-XV-3

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 25 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Toestemming voor een besloten technische briefing over de postdialoog en de toekomst van de postmarkt - 2018Z12327

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 25 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) (34979);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (34980).