19 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

  • -op maandag 11 juni van 17.00 uur tot 23.00 uur over de Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (34309);

  • -op maandag 25 juni van 18.00 uur tot 21.00 uur over de Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (34926).

Ik ga even wachten tot het rustiger wordt in de zaal.

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie benoem ik in de contactgroep België het lid Van der Graaf tot lid.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34775-XIII-78; 32849-125; 29683-238; 27625-395; 34775-A-32; 34775-XVI-99; 34346-3; 31409-180; 30175-279; 28286-871; 33037-243; 21501-32-1047.

Ik stel voor aan de agenda toe te voegen het VAO Aanbesteden, met als eerste spreker de heer Paternotte namens D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Volkert van der Graaf heeft zijn zin gekregen: zijn meldplicht is eraf. Dat lijkt te betekenen dat hij gewoon naar het buitenland kan vertrekken en daarmee de facto zijn straf heeft ingekort. Wij willen daarover een debat met de minister voor Rechtsbescherming.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter, ik vind het ook vreemd dat de uitkomst van ons systeem is dat hij nog voordat zijn straf is afgelopen naar het buitenland zou kunnen vertrekken, dus hier moet inderdaad opheldering over komen. Ik kan nu nog geen debat steunen, want het OM kan nog in hoger beroep gaan, maar ik wil wel een brief, waarin onder andere ingegaan wordt op deze vraag: als de plannen van de minister voor Rechtsbescherming door zouden gaan, was dan het gevolg geweest dat hij nog eerder naar het buitenland had kunnen vertrekken? Dat is volgens mij namelijk het geval en dat zou zeer onwenselijk zijn.

De heer Van Oosten (VVD):

Voorzitter, heel eerlijk: wat mij betreft boekt deze meneer een enkeltje Paaseiland. Als het gaat om de thema's waar mevrouw Van Toorenburg over wil praten — meldplicht, voorwaardelijke invrijheidstelling et cetera — stel ik mij voor dat we die behandelen bij diverse algemene overleggen die we daarover voeren.

De voorzitter:

En als het gaat om het steunen van een debat?

De heer Van Oosten (VVD):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, het is een aangelegen punt en het roept ook veel vragen op. Wat ons betreft graag steun voor het debat. En als we daarvoor de procedure moeten afwachten, is dat allemaal prima, maar dan kunnen we het erover hebben.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor het debat, maar wel eerst even afwachten of het OM in hoger beroep gaat.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, geen steun voor het debat. Er kan inderdaad nog een vervolg komen en bovendien lijkt het mij niet aan de Kamer om rechterlijke uitspraken publiekelijk te gaan recenseren.

Mevrouw Agema (PVV):

Pim Fortuyn wordt nog steeds gemist en zijn moordenaar krijgt iedere keer alles maar voor elkaar. Ik zou daar heel graag over debatteren, en het liefst natuurlijk wel op korte termijn, voorzitter, anders is de vogel gevlogen.

De heer Azarkan (DENK):

Eerst een brief van de regering en dan afwachten. Geen steun voor een debat.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik zou ook een brief van de regering willen afwachten, maar ook niet willen treden in de rechtsgang. Dus nu geen steun voor het debat, maar op termijn wel de mogelijkheid daartoe openlaten.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ook namens GroenLinks wel steun voor een brief, niet voor een debat nu. Ik denk wel dat het nuttig is om de brief te gaan betrekken bij de hele verdere discussie over de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter, wij steunen het voorstel van mevrouw Van Toorenburg.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, u heeft geen steun voor een meerderheidsdebat,

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Dan wachten we de brief af en zullen we die betrekken bij een algemeen overleg.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Uit het onderwijs weet ik nog dat de klas altijd onrustig werd als het ging onweren. Het is goed om te zien dat dit in de Kamer ook plaatsvindt.

Voorzitter, ik kom voor het dumpen van chemisch afval van drugs in natuurgebieden. Dat is een groot en groeiend probleem. Een aantal grondeigenaren zoals Natuurmonumenten wordt geconfronteerd met hoge saneringskosten. Daar was een subsidieregeling voor van het Rijk maar die dreigt weg te vallen. Zo worden deze organisaties slachtoffer van criminele handelingen waar ze zelf niets aan kunnen doen. De SP wil graag een brief van zowel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat die over de subsidieverstrekking gaat. Daarna willen wij graag een debat over hoe wij dit gaan oplossen.

De heer De Groot (D66):

Een brief lijkt mij heel erg goed. De minister is bezig met deze problematiek. Daar hebben we ook aandacht voor gevraagd. Laten we dat eerst even afwachten. Dit is zeker een probleem, maar eerst een brief.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Weverling (VVD):

Vooralsnog alleen steun voor de brief. We hebben hier inderdaad over gesproken in het AO Natuur. Er wordt een plan van aanpak gemaakt door het ministerie van LNV met JenV. Laten we dat ook even afwachten.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het debat, maar dan wel na ommekomst van de beantwoording van de schriftelijke vragen die de SGP inmiddels heeft gesteld.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor de brief. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord op de Kamervragen van de SGP. Laten wij die dan betrekken bij een algemeen overleg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het verzoek.

De heer Geurts (CDA):

Een belangrijk onderwerp, voorzitter. Ook gezien de snelheid moeten wij de zaken die net genoemd zijn afwachten. Als we die betrekken bij het AO Natuur gaat het sneller dan een plenair debat, schat ik in.

De heer Madlener (PVV):

Steun voor de brief die dan ook namens JenV naar de Kamer moet worden gestuurd. En ook op voorhand steun voor het debat.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor brief en debat.

De voorzitter:

De heer Futselaar.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, ik heb geen meerderheid maar wel 30 leden. Gezien de lengte van de lijst met dertigledendebatten denk ik dat de natuurgebieden al zijn verzwolgen door chemisch drugsafval als het debat op de agenda komt. Als die brief komt, kunnen we kijken wat we ermee gaan doen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het volgende verzoek.

De heer Futselaar (SP):

Dank u wel, voorzitter. Bij de Voorjaarsnota bleek dat het ministerie van OCW moeite heeft met het voorspellen van de toekomst. Op zichzelf is dat niet vreemd. Het blijkt echter ook heel moeilijk om te voorspellen hoeveel studenten en hoeveel afstudeerders er komen. Omdat dat zorgt voor forse budgettaire afwijkingen, is dat toch wel zorgelijk. We zouden graag een brief krijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wat er nu de oorzaak van is dat dit zo problematisch is. Zeker het aantal afstudeerders zou je toch enigszins moeten kunnen voorspellen? En ik wil een debat hierover.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Vooralsnog lijkt mij een brief met daarin een toelichting voldoende. Op basis daarvan kan besloten worden hoe daar een vervolg aan te geven.

De heer Beertema (PVV):

Steun voor een brief en een debat.

De heer Van Meenen (D66):

Wel een brief, geen debat.

De heer Rog (CDA):

Steun voor een brief. We hebben een WGO staan waarbij we dit kunnen betrekken.

Mevrouw Tielen (VVD):

Wel steun voor een brief, maar niet voor een debat.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Diezelfde fouten worden al een paar jaar na elkaar gemaakt, dus steun voor een brief en voor een debat.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Idem.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, deze laat ik liever wel op de lijst van dertigledendebatten zetten. We kunnen het altijd nog intrekken als blijkt dat het eerder op een grondige manier aan de orde komt.

De voorzitter:

Dan zal ik dit dertigledendebat toevoegen aan de lijst. En dan stel ik voor het stenogram van dit deel van vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Ten Broeke namens de VVD.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Afgelopen vrijdag heeft de Nederlandse regering samen met de Australische regering gemeend om de Russische Federatie staatsaansprakelijk te stellen. Dit naar aanleiding van tussentijdse bevindingen van het Joint Investigation Team en de rol van Rusland daarbij. Het lijkt mij dat deze zaak van dusdanig groot belang is dat de Kamer nog deze week daarover plenair van gedachten wisselt, ook gegeven het feit dat de Nederlandse regering nu actief probeert om internationale steun te verwerven voor deze stap vanavond in de Veiligheidsraad bij monde van minister Blok. Ik doe dit verzoek mede namens de heer Krol van 50PLUS, de heer Van Ojik van GroenLinks en de heer Van der Staaij. Ik zou u willen verzoeken om dat debat dan ook met voorrang te laten plaatsvinden. Ik zeg daarbij dat ik weet dat we nog een goedkeuringswet over MH17 te behandelen hebben, maar die staat hier echt los van. Hier zijn nadrukkelijk geopolitieke kwesties aan de orde, die ook maken dat er een grote urgentie is. Dus nogmaals het verzoek om nog deze week dit debat met ministers Grapperhaus en Blok te kunnen voeren.

De voorzitter:

Dus eigenlijk het verzoek om een debat en het verzoek om het deze week te plannen. De heer Sjoerdsma namens D66.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, volledige steun.

De heer De Roon (PVV):

Ook van mijn kant steun, voorzitter. Ik zal dan in het debat ook graag nog wat vragen stellen over het eventueel staatsaansprakelijk stellen van Oekraïne.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Van harte steun, voorzitter.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, er is een belangrijke stap gezet. Vandaag is ook een belangrijke dag, waarop duidelijk gemaakt wordt dat Rusland moet meewerken aan het onderzoek. Steun voor dit debat, voorzitter.

De heer Kuzu (DENK):

Van harte steun, voorzitter.

De heer Van Dam (CDA):

Steun voor beide suggesties.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor beide suggesties.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Ten Broeke, de Kamer steunt uw verzoek, zowel om het debat als om het debat deze week te houden. Dus daar gaan we in de planning rekening mee houden.

De heer Ten Broeke (VVD):

Ja, ik reageer er wat verheugder op dan u. Maar als u het vormgeeft, graag.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Alkaya namens de SP.

De heer Alkaya (SP):

Dank, voorzitter. Vorige week werd bekend dat de Autoriteit Consument & Markt niet alleen KPN maar ook VodafoneZiggo mag dwingen om hun netwerk open te stellen voor kleinere ondernemers. Een week eerder maakten KPN en VodafoneZiggo tegelijkertijd bekend dat ze hun prijzen gaan verhogen. Dit zijn tekenen dat het niet goed werkt en dat er sprake is van een duopoliepositie van deze twee bedrijven. De rekening daarvoor komt terecht bij de klanten ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Alkaya (SP):

... en het midden- en kleinbedrijf. Ik zou daarom een debat willen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de toekomst van de Nederlandse telecominfrastructuren.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Steun voor de debataanvraag. Er is alle reden om een debat te voeren over de toekomst van de telecommarkt. Wij zouden wel graag eerst een brief hebben van de staatssecretaris met een appreciatie van het ACM-besluit.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Geen steun, voorzitter.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun voor het debatverzoek, maar ook graag een brief vooraf.

De heer Weverling (VVD):

Eerst graag een brief voordat we het debat steunen.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Bisschop namens de SGP.

De heer Bisschop (SGP):

Vooralsnog geen steun voor het debat, voorzitter. Wel voor een brief.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Dan kijk ik even naar het aantal. U heeft geen meerderheid, meneer Alkaya.

De heer Alkaya (SP):

Kunnen we de andere fracties die nog niet hebben gereageerd, uitnodigen om toch een standpunt in te nemen?

De voorzitter:

Nou, ik denk niet dat dat uitmaakt.

De heer Alkaya (SP):

Oké. Dank, voorzitter.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van den Berg namens het CDA.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Wij hebben tijdens het vragenuur eerder al gesproken over de positie van regionale ziekenhuizen, die steeds meer onder druk komen te staan door strengere eisen. Vanmorgen ging het over de intensive care, maar we zien dat er op alle terreinen steeds strengere eisen komen en dat de positie van de regionale ziekenhuizen zwaar onder druk komt. Dat vinden wij een verschraling van de zorg maar ook een verschraling van de leefbaarheid.

De voorzitter:

Ja, dat heeft u gezegd allemaal.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Daarom willen wij een debat hebben, ja.

De voorzitter:

U wilt een debat. Dan ga ik naar mevrouw Gerbrands namens de PVV.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Voorzitter. Steun en ik zou het voorstel willen doen om dat nog voor het zomerreces te doen, omdat de inspectie op 1 juli de eisen gaat handhaven. Het zou dus mijn voorkeur hebben om het voor die tijd te doen.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter. Dit gaat over de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg in het hele land. Dus van harte steun voor het debat. Ook sluit ik aan bij mevrouw Van Gerven.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Van harte steun.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. De antwoorden van de minister waren zeer onbevredigend. Dus steun voor het debat, te houden voor de zomer. Mocht dat niet lukken, dan moeten we het in een AO gieten, maar ik ben zeer voor een debat voor de zomer.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek van harte.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter, ik denk dat mevrouw Sazias net mevrouw Gerbrands bedoelde en niet "mevrouw Van Gerven", want die zit niet in de Kamer. GroenLinks steunt het verzoek van mevrouw Van den Berg van harte.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Van harte steun, voorzitter.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Dit is een belangrijk onderwerp waar we over moeten praten, maar ik denk dat dat sneller in een AO kan. Laten we sowieso kijken in de procedurevergadering of dat kan, maar desondanks toch steun voor het debat.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. Voor D66 geldt hetzelfde. Ik denk dat we het misschien sneller in een AO kunnen behandelen, maar dat kunnen we met elkaar als commissie bekijken. Lukt dat niet, dan ook steun voor een debat.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Voorzitter, volgens mij is het zo dat de Kamer hier beslist of iets wel of niet gebeurt. Ik word er een beetje moe van dat elke keer wordt gezegd dat het sneller kan in een AO, want volgens mij beslissen we dat met z'n allen hier. Als de hele Kamer zegt dat het voor de zomer ingepland moet worden, dan moet dat volgens mij gewoon gebeuren.

De voorzitter:

Maar niet de hele Kamer heeft dat gezegd.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Nee, maar dat argument werd weer genoemd en dat vind ik een vals argument. Dat wilde ik wel even gezegd hebben.

De voorzitter:

Maar bijna iedereen steunt het verzoek, ook de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, een punt van orde.

De voorzitter:

Wat is het punt van orde?

De heer Van Gerven (SP):

Dat is het verzoek om het debat voor de zomer te plannen en ...

De voorzitter:

Nee, nee, meneer Van Gerven ...

De heer Van Gerven (SP):

... als daar een meerderheid van de Kamer voor is ...

De voorzitter:

Meneer Van Gerven, nee, dit is geen punt van orde. U doet gewoon een nieuw verzoek. Mevrouw Van den Berg heeft het over een debat. Tenzij zij zegt: ik wil vragen om het voor de zomer te plannen. Ook daarvoor moet een meerderheid van de Kamer zijn.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, ik denk dat dat een zeer terechte aanvulling is, want de inspectie gaat controleren op 1 juli en wij hebben er alle belang bij om dat debat voor de zomer te hebben. Ik dank voor de aanvulling.

De voorzitter:

Dan ga ik dat vragen. Meneer Van Gerven, vindt u dat het voor de zomer moet worden gepland?

De heer Van Gerven (SP):

We zijn het allemaal eens. Dat is toch mooi hè, dat dat af en toe ook plaatsvindt? Dus voor de zomer.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Volgens mij had ik daarom gevraagd, dus voor de zomer.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, om de procedure te versnellen zou u ook kunnen vragen: wil degene die hiertegen is zich hier komen melden? Ik ben voor.

De voorzitter:

De heer Voortman ... Ach, de heer Voortman! U, mevrouw Van den Berg, had het over mevrouw Van Gerven en ik heb het over meneer Voortman. Die zit ook niet in de Kamer, maar goed. Mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Nee, meneer Voortman is mijn vader, voorzitter. Misschien kijkt-ie. Ik denk dat hij er ook wel voor is om het voor de zomer te doen.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, ik en mijn hele familie zijn ook voor.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik kan me daar prima in vinden.

De voorzitter:

Dan is een meerderheid voor het houden van dit debat voor het zomerreces. Er is niet bij gezegd in welk jaar dat zomerreces is ...

Goed. Dan ga ik nu naar de heer Krol namens 50PLUS.

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Extreem geweld is afkeurenswaardig, zowel van extreemlinks als van extreemrechts. In een AD-artikel lazen we dat er maar liefst 27 extreme groepen actief zijn en dat hun aantal groeit. We weten er weinig van omdat er nauwelijks politiedossiers worden opgebouwd. Ik zou graag het onderzoeksrapport ontvangen met een reactie daarop van de minister van Justitie en Veiligheid en daarna een debat houden over de omvang en de aanpak van extreem geweld.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Het eerste deel van het verzoek van de heer Krol zou ik kunnen steunen. Ik snap dat de heer Krol het er snel over wil hebben, maar we hebben nog een debat op de rol staan met een wat aparte naam: een moordaanslag op Sinterklaas. Dat klinkt wat vreemd, maar dat gaat over zo'n extreemlinkse actiegroep. Ik wil voorstellen om het daarbij te betrekken, dan kunnen we het er op korte termijn over hebben. Als dat niet lukt, hebben we altijd nog een debat over terrorisme één keer in de drie maanden, maar mijn voorstel zou zijn om het daarbij te betrekken.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik zou het inderdaad ook bij dat debat willen betrekken. Volgens mij is het het veertiende op de lijst. We hebben al eerder in de Kamer gezegd dat we dat debat eigenlijk wilden verbreden naar terreur die ook van andere kanten komt. Ik denk dat dat er juist goed bij past. Dan kunnen we misschien ook de titel van het debat veranderen.

De voorzitter:

Over welk debat heeft u het precies? Over nummer 14. Dat is een debat dat is aangevraagd door de heer Markuszower over de aanslag op Sinterklaas.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ja.

De voorzitter:

Dus u doet eigenlijk een nieuw voorstel. Geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik doe vrijwel hetzelfde voorstel als de heer Rutte.

De voorzitter:

Oké.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, ik zal me niet wagen aan de titel van het debat, want misschien gaat die wel op rijm. Geen steun voor het debat. Ik sluit me aan bij de suggestie van de heer Rutte.

De heer Van Nispen (SP):

Steun voor een brief en een beleidsreactie; heel goed. En dan betrekken bij een ander debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het verzoek om het rapport ter beschikking te krijgen plus een appreciatie van het kabinet. Ik zou het koppelen aan het eerstvolgende debat dat hier verwantschap mee heeft. Dat kan Sinterklaas zijn, dat kan wat mij betreft ook terrorisme zijn.

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor brief en debat.

De heer Hiddema (FvD):

Steun op beide onderdelen van het verzoek van meneer Krol.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Steun voor de brief en die betrekken bij het al geplande debat.

De heer Martin Bosma (PVV):

Steun.

De voorzitter:

U heeft geen brede steun voor het houden van een debat.

De heer Krol (50PLUS):

Maar wel ...

De voorzitter:

Nee, ook niet.

De heer Krol (50PLUS):

Maar wel voor het onderzoeksrapport en de reactie daarop.

De voorzitter:

Natuurlijk.

De heer Krol (50PLUS):

Daar ben ik heel blij mee. We betrekken het graag bij het andere debat. Het is inderdaad wijs om de titel daarvan te veranderen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Laçin namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Dank, voorzitter. Zo'n twee maanden terug deed ik hier een debataanvraag over het importeren en dumpen van vervuilde grond in ons milieu. Dat was in de gemeente Culemborg. Afgelopen zondag was er een bericht dat dit ook gebeurt in de gemeente West Maas en Waal en wij hebben signalen dat het ook in andere gemeentes in Nederland gebeurt. Dus daarom wil ik u vragen om het debat voor het zomerreces in te plannen, zodat we het erover kunnen hebben.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun voor het verzoek, maar wel graag een brief voorafgaand.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Wij zijn zelf ook op werkbezoek geweest in Culemborg en daar dreigt dit ook te gebeuren, dus het lijkt me goed om het debat voor de zomer te voeren om te kijken of we dit nog zo veel mogelijk kunnen voorkomen.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor een brief en steun voor dit debat.

De heer Van Aalst (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

De heer Von Martels (CDA):

Wij hebben al ingestemd met een debat, maar het maakt mij eigenlijk niet heel veel uit of dat nou voor of na het zomerreces gaat plaatsvinden. Dus dat laat ik graag over aan de agendaplanning.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun.

De heer Ziengs (VVD):

Ja, een brief. Daarna mag 't ook direct na het reces. Dat hoeft niet per se, maar kijkende naar de plenaire agenda ...

De voorzitter:

U heeft een meerderheid.

De heer Laçin (SP):

Die conclusie had ik ook getrokken, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Graus staat al klaar.

De heer Graus (PVV):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er zijn weer artikelen verschenen, in onder andere Le Figaro en op Up in the Sky, over de aankondiging van nieuwe acties en stakingen binnen de Air France-KLM-holding. Dat kan heel grote gevolgen hebben voor onze KLM. Ook gezien het volgende. Ik moet iedere keer een motie indienen om alle afspraken tussen de regering en de CEO van Air France-KLM juridisch verankerd te willen hebben. Die motie wordt iedere keer niet gesteund, dus ik begin mij ernstig zorgen te maken. Ik wil graag een debat aanvragen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen die dit voor KLM kan hebben.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Wij lazen ook Le Figaro. Steun voor het debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Wat ons betreft zou een brief met een reflectie van de minister op de ontwikkelingen op dit moment voldoende zijn.

De heer Amhaouch (CDA):

Steun voor het verzoek.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Acties en stakingen zijn het recht van werknemers en bonden, en het is goed dat ze daar gebruik van maken als het niet anders kan. Een brief vind ik prima en wat mij betreft betrekken we dit bij het AO Luchtvaart.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Gijs van Dijk.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Graus, u heeft een meerderheid.

De heer Graus (PVV):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoop dat u het debat met gezwinde spoed kan inplannen, want dit is echt een dossier van nationaal belang, zoals dat heet. KLM is een bedrijf van nationaal belang en ik denk dat de Kamerleden dat verzoek wel zullen steunen.

De voorzitter:

Dat weet ik dus niet. Of men van mening is dat dit debat voor het zomerreces moet worden gepland, is weer een nieuw verzoek.

De heer Graus (PVV):

Ja.

De voorzitter:

Ik hoor de heer Martin Bosma zeggen dat hij het steunt, maar daar heeft u op dit moment niet zo veel aan.

De heer Remco Dijkstra.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Steun.

De heer Paternotte (D66):

Ik denk dat na de zomer minder zin heeft, dus steun daarvoor.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De voorzitter:

De heer Amhaouch ook?

De heer Amhaouch (CDA):

Ja.

De voorzitter:

Dan zullen we kijken of het lukt om dit debat voor het zomerreces te doen.

De heer Graus (PVV):

Met dank aan de mensen met het blauwe KLM-hart hier in de Kamer. Dank u wel.

De voorzitter:

Precies, dank u wel. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Voortman. Mevróúw Voortman, namens GroenLinks.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Zo is dat, voorzitter.

Ik zou graag een debat willen aanvragen over het onderzoek van het Nibud, waaruit blijkt dat de koopkracht van huurders de afgelopen jaren minder is toegenomen dan de koopkracht van kopers. Die tweedeling op de woningmarkt is GroenLinks een doorn in het oog. Daarom wil GroenLinks hierover graag een debat met de minister van Binnenlandse Zaken.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik dacht: dat wordt dringen hier, want dat wil toch iedereen wel steunen? Dit lijkt mij een heel belangrijk onderwerp, dus uiteraard volledige steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Van harte steun.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter, geen steun. Daarentegen doe ik wel het voorstel om een brief van het kabinet te vragen, het liefst te ontvangen voor het AO over de Staat van de Volkshuisvesting.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dat lijkt mij een uitstekend voorstel, dus geen steun voor het voorstel van mevrouw Voortman.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Ik kan mij ook aansluiten bij de woorden van het CDA.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook ik sluit me daarbij aan.

De heer Koerhuis (VVD):

Ook ik sluit me daarbij aan.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Nee, geen meerderheid. De heer Ronnes stelde voor om een brief voor het algemeen overleg te vragen. Ik vrees wel dat het dan ook dringen wordt in dat algemeen overleg, maar dat lijkt me dan een goed idee. GroenLinks zal daar dan verder ingaan op dit onderzoek.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Özütok namens GroenLinks.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Er staat vanavond een dertigledendebat op de agenda over democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerking. De brief die we daartoe hebben gevraagd van de minister is er nog niet. De minister schijnt daar iets meer tijd voor nodig te hebben. Ik stel voor om het dertigledendebat van de agenda af te voeren. Zodra de brief er is, beloof ik u dat ik weer hier zal staan met een nieuw verzoek.

De voorzitter:

Dus u trekt het verzoek om een dertigledendebat dat vanavond staat gepland, in?

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Juist.

De voorzitter:

Dan houdt het op, hè? Mevrouw Özütok mag dat doen, want zij is de aanvrager. Het debat wordt van de agenda afgevoerd. Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Sienot.

De heer Sienot (D66):

Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag een vooraankondiging doen voor het VAO Transportraad van 7 juni 2018.

De voorzitter:

Dan zullen we daar rekening mee houden in de planning.

Tot slot ga ik naar de heer Gijs van Dijk namens de PvdA.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Het was even wachten op de nieuwe visie van de VVD. Afgelopen vrijdag mochten we die vernemen via fractievoorzitter Dijkhoff. Natuurlijk staat het de heer Dijkhoff vrij om iets te vinden, onder meer over mensen in de bijstand, namelijk dat ze te veel uitkering krijgen. Maar dit raakt een heel grote groep kwetsbare mensen. Ik vind dat het kabinet hierop moet reageren en ook tegen deze kwetsbare mensen moet zeggen hoe het kabinet erin staat. Ik vraag dus een debat aan met de staatssecretaris van Sociale Zaken.

De voorzitter:

De heer Van Nispen, namens de SP.

De heer Van Nispen (SP):

Ik wil eigenlijk eerst horen wat de heer Dijkhoff zegt. Excuus.

De voorzitter:

Nou, dan geef ik de heer Dijkhoff het woord.

De heer Dijkhoff (VVD):

Dank u wel. Ik wil de heer Van Dijk danken voor de interesse in mijn speech. Hij heeft er wel een paar dingen uitgehaald, heb ik begrepen, die ik niet helemaal gezegd heb. Ik denk dat als we het kabinet iedere keer gaan vragen om te reageren op een uitspraak van een Kamerlid — want dat ben ik gewoon — we het heel druk gaan krijgen, want ik ben van plan om vaker dingen te zeggen. Ik heb verder het kabinet nergens toe opgeroepen. Eventuele onrust kan ik zelf wegnemen. Ik ga het kabinet niet vragen iets te veranderen, dus het zou me verbazen als we uit eigen beweging een plan dat ik zelf nog niet eens heb uitgewerkt, zouden gaan uitvoeren. Verder zijn er genoeg gelegenheden om met mij daarover in discussie te gaan. Ik zal de heer Van Dijk een uitnodiging sturen voor de volgende keer dat ik in het land over onderwerpen zoals deze spreek.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Het is goed om te horen dat er voorlopig niks gaat veranderen, dus dit onzalige plan gaat sowieso niet door. Desalniettemin steun voor een brief van de regering en ook voor een debat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Dit was een domme uitspraak — ik kan niet anders zeggen — omdat we weten dat een heleboel mensen niet eens rond kunnen komen op bijstandsniveau. Ik zou dus ook graag steun willen verlenen om een brief te vragen over het standpunt van onze minister van Sociale Zaken.

De voorzitter:

En het debat steunt u niet, blijkt mij. Dan ga ik naar de heer Bisschop namens de SGP.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik heb de speech van collega ...

De voorzitter:

Dijkhoff.

De heer Bisschop (SGP):

Dijkhoff, zeker. Ik heb zijn speech noch nageluisterd noch nagelezen, maar ik vind het een beetje een vreemde figuur dat de staatssecretaris van Sociale Zaken zich daarover zou moeten verantwoorden in de Kamer. Dus geen steun voor dit voorstel.

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter. Het is een heel slecht plan van de VVD. D66 gaat dat ook zeker niet doen. We gaan daar niet aan meewerken. Maar we zien wel dat het tot heel veel onzekerheid leidt voor mensen in de bijstand. Ik denk dat het voor mensen in de bijstand, en ook voor heel veel andere mensen, soms moeilijk is om het onderscheid te zien tussen regering en Tweede Kamer. Wij willen dus wel heel graag een brief waarin de regering zegt dat we niet gaan tornen aan de hoogte van de bijstand. Het verzoek is ook om die brief echt spoedig te verzenden, omdat er onzekerheid is bij heel veel mensen.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter. De heer Dijkhoff is de fractievoorzitter van een coalitiepartij. Hij heeft onrust veroorzaakt in het land. Ik denk dat het goed is om die onrust weg te nemen door hier een debat te voeren. Alle steun daarvoor.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Voorzitter. Hierover is inderdaad discussie en onrust ontstaan, dus steun van GroenLinks voor het verzoek.

De heer Peters (CDA):

Geen steun voor het debat, wel voor een brief.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Er is inderdaad veel onrust ontstaan door de uitspraken van de heer Dijkhoff, maar het gaat gewoon niet gebeuren. De ChristenUnie gaat dat ook niet laten gebeuren. We gaan dus zeker niet debatteren over iets wat niet gaat gebeuren, want dat geeft nog veel meer onrust en dat willen we niet. Dus geen steun voor het debat.

De heer De Jong (PVV):

Dit is weer de VVD: een nieuwspuntje scoren en vervolgens geen debat willen voeren. Ondertussen gaat er wel 3 miljard euro per jaar naar niet-westerse allochtonen vanuit de bijstand.

De voorzitter:

Steunt u het verzoek?

De heer De Jong (PVV):

Ik zou daarom ook steun willen geven aan dit debat, juist om de VVD de gelegenheid te geven om te laten zien hoe ze de bijstandsgerechtigden nog meer geld gaat afpakken. Het is een onzalig plan, dat wat ons betreft de prullenbak in kan.

De voorzitter:

Meneer Gijs van Dijk, u heeft geen meerderheid in de Kamer.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Nee, maar ik ben wel blij om ook van andere partijen in de coalitie te horen dat dit gewoon een slecht plan is dat tot veel onrust en onzekerheid bij mensen leidt. Die moeten we wegnemen. Ik wil dus in ieder geval een brief. Ik wil het kabinet ook nog even speciaal verzoeken om daarin in te gaan op de hoogte van de huidige bijstandsuitkering, en aan te geven of dat voldoende is en wat het kabinet vindt van het sociaal minimum in Nederland.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma

Naar boven