Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 7, item 15

15 Stemming Vestiging Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in Nederland

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (33325). 

(Zie vergadering van 28 september 2016.) 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De fractie van D66 verzoekt om eerst te stemmen over punt 14 van de stemmingslijst, de moties die zijn ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs, alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. 

De heer Beertema verzoekt om zijn aangehouden motie op stuk nr. 22 (34412) alsnog in stemming te brengen.