6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (34243); 

  • -wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34218) en de daarover ingediende motie. 

Voorts stel ik voor, dan te stemmen over de brieven van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake de voordracht van kandidaten ter vervulling van een drietal vacatures bij de Hoge Raad der Nederlanden (33785, nrs. 12, 13 en 14). 

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Anne Mulder tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Straus. 

Op verzoek van de PvdA fractie benoem ik: 

  • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport het lid Bouwmeester tot lid in plaats van het lid Van Dekken, en het lid Van Dekken tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Vermue; 

  • -in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Bouwmeester tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

  • -in de vaste commissie voor Financiën het lid Bouwmeester tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature; 

  • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Marcouch tot lid in de bestaande vacature; 

  • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Vermeij tot lid in de bestaande vacature. 

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag op: 

  • -maandag 27 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de raming van de Kamer voor het jaar 2017; 

  • -maandag 27 juni van 18.30 tot 22.30 uur van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Europese top van 28 en 29 juni 2016. 

Tevens stel ik voor om op dinsdag 28 juni te stemmen over moties ingediend bij het laatste notaoverleg. 

Ik stel tot slot voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Wijkverpleging, met als eerste spreker het lid Dik-Faber namens de ChristenUnie. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Gesthuizen. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Het is niet leuk dat een bestrijder van fraude zelf verdachte is in een ernstige fraudezaak. Een fraudeofficier die werkzaam was bij het Openbaar Ministerie, zal zich voor de rechter moeten verantwoorden, omdat het Openbaar Ministerie meent dat hij de fiscus voor minimaal €148.000 heeft benadeeld. Daarover gaan wij als Kamer gelukkig niet — die zaak is onder de rechter — maar wij gaan wel over het feit dat deze oud-medewerker van het Openbaar Ministerie een VVD-prominent was en bij het OM aan de slag kon na een lobby vanuit de VVD, dat hij van 2003 tot 2010 in de landelijke partijcommissie politie en justitie zat en adviseur was voor VVD-Kamerleden ... 

De voorzitter:

Nee, mevrouw Gesthuizen! 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

… over wetsvoorstellen. Mede daarom zou ik graag een debat willen met de minister van Veiligheid en Justitie. 

De voorzitter:

U hebt al twee minuten verbruikt van het debat. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voldoende toegelicht, voorzitter. 

De heer Van Oosten (VVD):

Ik wil hier niet te veel woorden aan kwijt, maar ik wil wel opmerken dat ik de insinuatie van mevrouw Gesthuizen verre van mij werp. Wat haar verzoek betreft — steunt u een debat? — merk ik op dat ik dat niet steun. Waarom niet? Omdat het onder de rechter is, precies zoals mevrouw Gesthuizen in het begin opmerkte. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Het is onder de rechter en de toelichting van mevrouw Gesthuizen doet daar niets aan af. Het blijft onder de rechter en daarom spreken wij daar hier in de Kamer niet over. 

Mevrouw Swinkels (D66):

Ik sluit mij ten dele aan bij de vorige sprekers. Het is onder de rechter, dus niet aan de Kamer. Ik kan me echter wel voorstellen dat de minister hier per brief op reageert. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ik sluit me aan bij de vorige spreekster. Ik kan me voorstellen dat er behoefte is aan een brief, maar het is onder de rechter en dan spreken wij daar als Kamer niet over. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor een verhelderende brief van het kabinet. 

De voorzitter:

Mevrouw Gesthuizen, u hebt geen steun. 

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Nee, dat begrijp ik. Het is alleen zo jammer dat wij al jaren wachten op een dergelijke brief. Het spijt me dat ik nogmaals insinueer, maar ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat dit over de verkiezingen heen getild moet worden. Ik hoop dat de minister in een brief opheldering van zaken kan geven. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Voordat ik mevrouw Leijten het woord geef, wil ik even melden dat de heer Grashoff aan het einde van de regeling het woord krijgt voor het aanvragen van een VAO, waarschijnlijk met het verzoek om daarna te stemmen. Ik waarschuw iedereen dus om te blijven zitten nadat de heer Jan Vos het woord heeft gehad, omdat de heer Grashoff nog aan het woord komt. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Al meerdere keren heb ik Kamervragen gesteld over zorginstelling Daelzicht. Die wilde in eerste instantie een pretpark bouwen voor haar bewoners. Dat is afgeketst en het bestuur is weggestuurd. Er wordt nu schoon schip gemaakt en nu blijkt er van alles te zijn misgegaan met het verkopen van vastgoed. Het is goed dat dit wordt onderzocht, maar vandaag stond in de krant dat is gebleken dat het toezicht op het verkopen van zorgvastgoed niet goed heeft gewerkt. Omdat dit wel een taak van de rijksoverheid is en omdat er op dit moment veel zorgvastgoed wordt verkocht, bijvoorbeeld de verzorgingshuizen die worden gesloten en de ggz-instellingen die leeg komen te staan, zou ik graag een debat willen voeren met de staatssecretaris van Volksgezondheid. Volgens mij gaat hij over de wijze waarop toezicht wordt gehouden op het vervreemden van zorgvastgoed, dat verworven is met premiegeld. Daarom houden wij daar toezicht op. Mijn verzoek is dus om een debat te houden over het vervreemden van zorgvastgoed. 

De heer Potters (VVD):

De VVD-fractie heeft eerder vragen gesteld over Daelzicht. Ik snap de vragen over vastgoed in de langdurige zorg. Daar zijn vragen over te stellen. Het lijkt mij beter dat we eerst een brief krijgen naar aanleiding van deze situatie en dat we in september/oktober, als die brief binnen is, een AO inplannen waarin we het iets breder over vastgoed in de langdurige zorg gaan hebben en niet alleen over deze casus. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

D66 kan zich helemaal aansluiten bij de woorden van de VVD. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie. Ik vind het een ontzettend belangrijk onderwerp om over te spreken, want ik herken de knelpunten wel, maar laten we dat op basis van een brief in een algemeen overleg doen. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor het voorstel. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik ben het eens met de zorgen die mevrouw Leijten naar voren brengt. Ik steun het verzoek om aan de staatssecretaris te vragen hoe zijn verantwoordelijkheid eruitziet en wat er hier is gebeurd. Ik denk dat we dit na het zomerreces snel moeten bespreken in een algemeen overleg. 

De voorzitter:

Omdat er ook om een brief wordt gevraagd, zal ik het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, mevrouw Leijten. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik zie dat er wel brede steun is om dit te agenderen. We zullen een algemeen overleg hierover regelen. We hebben zo meteen een procedurevergadering. Laten we dat dan doen. Ik kom nog even terug op die brief. Ik hecht eraan dat dit ook breder wordt bekeken dan Daelzicht op zich. Wat er bij Daelzicht is gebeurd, wordt als het goed is nu heel goed uitgezocht, zelfs door forensische onderzoekers. Het gebeurt echter op grotere schaal. Het volgende moet mij toch van het hart en dat is dan het laatste wat ik erover zeg. Ik heb hier meerdere keren Kamervragen over gesteld, bijvoorbeeld ook over die verzorgingshuizen die nu vervreemd worden … 

De voorzitter:

Ja, oké. 

Mevrouw Leijten (SP):

Die worden nu verkocht. Ik krijg daar geen helder antwoord op, maar als dit het startsein kan zijn voor een goede brief van de staatssecretaris, dan zou ik daar erg tevreden over zijn. 

De voorzitter:

Ik stel nogmaals voor om het stenogram door te geleiden naar kabinet. 

Het woord is aan de heer Jan Vos van de PvdA. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Voorzitter. In de provincie Zeeland staan honderden zo niet duizenden banen op het spel omdat de kerncentrale daar verlies draait. Die centrale wekt kernenergie op met verliezen en die verliezen worden afgewenteld op het provinciale bedrijf. Dat is in handen van de provincie en andere overheden. Daar moeten we een debat over voeren. Bij dezen wil ik dat graag aanvragen. 

De heer Bosman (VVD):

De zorgen in Zeeland zijn groot. Ik steun de heer Vos daar dus absoluut in. Dat daar een debat over moet komen, kan ik ook steunen, maar we moeten er wel voor zorgen dat we dat volgtijdelijk doen, want er zijn onderhandelingen gaande. Ik wil de onderhandelingen die nu in Zeeland gaande zijn tussen Economische Zaken en de provincie als aandeelhouder — dat is hun rol — niet verstoren. Ik zou graag willen dat die rol is uitgespeeld en totaal tot een eind is gekomen voordat wij het debat voeren, maar dan verleen ik zeker steun aan het voorstel om daar een debat over te voeren. 

Mevrouw Klever (PVV):

Door in te stemmen met de gedwongen splitsing van DELTA heeft de Partij van de Arbeid deze ellende zelf medeveroorzaakt. Het is dan dus ook het probleem van het kabinet om dat op te lossen. Ik steun het verzoek om een debat te houden dus niet. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Wat ik totaal miste in de brieven die naar onze Kamer zijn gestuurd, is de eigen verantwoordelijkheid van DELTA en de opeenvolgende directies voor al die malle avonturen. Ik steun het voorstel dus wel, want dan kan ik namelijk zeggen wat ik daarvan weet. 

De voorzitter:

U maakt ons nieuwsgierig, mijnheer Van Vliet. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

De heer Van Vliet maakt mij ook nieuwsgierig. Ik steun het verzoek. D66 maakt zich ook zorgen, dus steun voor het verzoek om hier een debat over te houden. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek om hier een debat over te voeren van harte. Allerlei aspecten, de vraag of er wel of geen toekomst voor een kerncentrale is, de werkgelegenheid et cetera, zullen we dan ook aan de orde stellen. 

De heer Geurts (CDA):

Namens het CDA steun voor het debat. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Namens GroenLinks steun voor het verzoek om het debat. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ook de SP steunt het debat. 

De voorzitter:

U hebt ruime steun voor het houden van een debat, mijnheer Jan Vos. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Er is sprake van één omissie, voorzitter: ik had het debat eigenlijk ook namens de Partij voor de Dieren en GroenLinks moeten aanvragen. 

De voorzitter:

Oké. 

Het woord is tot slot aan de heer Grashoff van GroenLinks. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Naar aanleiding van het AO Ecofin-Raad vraag ik een VAO aan. Dat is altijd een spoedkwestie; zo ook nu, want de Raad is komende vrijdag. Ik stel voor om het VAO met spoed in te plannen. De stemmingen kunnen wellicht meelopen met de al geplande stemmingen van morgen. Dat helpt in ieder geval om de Kamer niet nog een keer voor aparte stemmingen terug te laten komen. 

De voorzitter:

Ik zal daar in de planning rekening mee houden. Het is goed dat u zegt dat de stemmingen ook morgen kunnen plaatsvinden. 

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt van 13.26 uur tot 13.31 uur geschorst. 

Voorzitter: Voordewind

Naar boven