29 Stemming moties Openbaarheid van bestuur

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman/Koşer Kaya over onderzoek in welke mate misbruik van de Wob voorkomt (34106, nr. 15); 

  • -de motie-Veldman c.s. over een actieplan om de informatiehuishouding van overheden op orde te brengen (34106, nr. 16). 

(Zie vergadering van 2 juni 2016.) 

In stemming komt de motie-Voortman/Koşer Kaya (34106, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Veldman c.s. (34106, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven