34 106 Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S.

Voorgesteld 2 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot aantal overheden hun archivering niet goed op orde heeft;

overwegende dat verantwoording van het openbaar bestuur en daarmee ook het tijdig afhandelen van WOB-verzoeken vraagt om een goed georganiseerde informatiehuishouding;

van mening dat hier een verantwoordelijkheid ligt bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het zorgdragen voor een goede openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;

verzoekt de regering, in samenspraak met andere overheden (als ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen) een actieplan op te stellen om de informatiehuishouding van overheden op orde te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Fokke

Amhaouch

Naar boven