5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de ingediende moties bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Rog over tussenschoolse opvang (34312). 

Ik stel voor, bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 maximumspreektijden te hanteren van: 

 • -VVD en PvdA 20 minuten; 

 • -SP, CDA, PVV en D66 15 minuten; 

 • -ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS 10 minuten; 

 • -Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren 5 minuten; 

 • -Houwers, Klein en Van Vliet 2,5 minuut. 

Ik stel voor, de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

 • -het wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)(34359); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34356 (R2064)); 

 • -het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven) (34289); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (34330); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34333); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (34396). 

Op verzoek van het lid Voordewind stel ik voor, zijn motie op stuk 19637, nr. 2162 opnieuw aan te houden. 

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

30111-98; 2016Z06348; 34300-VII-63; 30696-41; 32761-95; 28362-7; 30696-40; 34065-9; 34300-VII-17; 34300-VII-10; 34300-VII-15; 33047-24; 34300-VII-57; 27859-87; 34300-VII-56; 33962-183; 28844-94; 34000-VI-104; 28844-79; 29924-138; 27925-569; 30977-136; 29279-292; 30977-135; 29854-31; 30977-134; 30977-133; 34361-2; 26643-385; 34366-1; 30111-92; 30111-91; 30111-90; 30111-89; 30111-88; 30111-87; 34300-B-16; 26485-218; 33625-204; 33625-205; 34300-XVII-61; 26234-184; 26234-181; 33916-24; 34300-XVII-60; 33625-182; 31933-20; 32605-173; 34311-3; 32623-163; 22054-269; 22054-267; 22054-268; 22054-261; 22054-260; 22054-262; 22054-264; 22054-263; 22054-270; 22054-265; 34300-XVII-58; 2016Z02036; 2016Z02424; 21501-04-179; 29237-168; 21501-04-180; 32605-176; 31271-21; 21501-02-1578; 34300-IX-13; 34300-XVII-56; 31532-150; 33625-177; 32623-155; 33625-178; 26122-43; 33279-15; 27830-147; 27830-169; 27830-166; 34225-3; 34225-1; 31936-325; 2016Z03718; 33763-94; 33763-97; 33763-92; 34300-X-83; 34300-X-82; 2016Z02575; 2016Z02323; 34300-X-80; 2016Z01993; 28676-231; 21501-28-136; 29521-306; 34300-X-76; 2016Z01174; 2016Z01175; 34300-X-72; 31516-15; 31516-14; 34139-11; 21501-02-1597; 21501-02-1599; 21501-20-1072; 21501-20-1075; 21501-20-1095; 21501-20-1094; 22112-2078; 21501-02-1587; 21501-02-1593; 21501-02-1588; 21109-222; 21501-02-1581; 2016Z02648; 2016Z00066; 32623-160; 34300-V-50; 21501-20-1073; 21501-02-1582; 22112-2041; 21501-02-1571; 21501-20-1074; 2016Z00086; 2016Z00083; 29664-152; 28625-234; 33043-64; 21501-32-902; 21501-32-900; 2016Z05737; 2016Z05721; 32637-237; 24095-400; 31239-212; 30196-380; 30196-309; 31239-206; 31239-211; 21501-33-577; 33626-6; 33043-65; 32800-41; 34300-68; 33043-42; 32637-185; 33043-40; 32813-99; 33043-37; 32813-98; 34024-32; 34024-34; 34284-7; 28625-233; 2016Z03096; 21501-32-899; 27428-326; 21501-32-898; 33643-18; 28286-854; 29683-195; 29683-202; 28807-190; 28807-195; 25295-27; 29683-196; 29683-200; 28807-185; 26991-477; 28807-184; 28807-191; 29683-204; 28807-183; 28807-196; 29683-205; 25295-28; 28807-189; 26407-97; 28807-181; 29683-203; 29683-201; 28973-167; 28807-188; 28286-855; 28286-810; 29683-198; 28807-182; 34300-XIII-169; 34284-8; 32849-40; 33529-202; 34300-XIII-82; 33529-203; 33529-206; 33952-33; 33952-32; 2015Z18716; 33529-146; 27858-322; 27858-310; 27858-343; 27858-344; 27858-326; 27858-348; 27858-319; 27858-311; 27858-347; 27858-363; 27858-345; 27858-308; 27858-323; 27858-299; 27858-309; 32201-77; 29664-134; 32201-79; 29675-183; 29664-135; 32201-80; 29675-181; 29675-182; 29675-184; 29664-133; 2015Z09249; 32336-43; 32336-44; 32336-41; 32336-42; 32336-45; 32336-39; 31239-209; 31510-50; 30196-364; 32813-102; 34300-XIII-81; 32357-39; 30196-363; 30196-382; 33529-211; 30196-348; 30196-387; 30196-381; 22112-2061; 27428-325; 32201-78; 28625-232; 26485-216; 34214-12; 22112-2049; 28973-169; 26407-110; 21501-32-891; 21501-32-892; 21501-32-893; 29826-66; 33009-14; 32637-225; 32637-226; 29826-65; 32637-223; 33009-13; 32637-219; 32637-222; 29697-22; 33009-12. 

Tot slot stel ik voor, toe te voegen aan de agenda: 

 • -het VAO Onderwijshuisvesting po en vo — primair onderwijs en voortgezet onderwijs, zou collega Elias gezegd hebben — met als eerste spreker het lid Siderius namens de SP. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De heer Hoogland (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag een debat aanvragen naar aanleiding van berichtgeving in het AD vanochtend over gesjoemel met spitsmijden. Dat onderwerp hebben wij eerder aan de orde gesteld en wij hebben er ook al vaker schriftelijke vragen over gesteld. Het schijnt dat daar 4.200 mensen mee frauderen, onder het motto: pak de auto van je man dan wel vrouw én het geld voor het spitsmijden erbij. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom willen wij daar graag een debat over voeren met de minister van Infrastructuur en Milieu. 

Mevrouw Belhaj (D66):

Aangezien de correctie kwam dat het ook kan gaan over de auto van je vrouw, kan D66 instemmen met het verzoek van de heer Hoogland. 

Mevrouw Visser (VVD):

Steun voor het verzoek. Misschien is het wel goed om ook een kabinetsbrief te vragen, waarin het onderzoek van het AD wordt geduid in termen van de omvang van de fraude en de maatregelen die al getroffen zijn. Dan kunnen we die ook betrekken bij het debat. 

De heer Smaling (SP):

Steun voor het verzoek. Het zou kunnen dat we het eerder aan de orde kunnen stellen in het reeds geplande AO Wegverkeer, maar dat merken we dan wel. 

De heer Fritsma (PVV):

Ook steun van de PVV. 

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt mij goed om eerst een brief te vragen, met daarin van de zijde van het kabinet een reactie. Dan kunnen we het debat wat mij betreft zo spoedig mogelijk invoegen in een reeds gepland debat dat dit onderwerp raakt, bijvoorbeeld het AO Wegverkeer, zoals de heer Smaling al zei. 

De voorzitter:

Mijnheer Hoogland, u hebt wel een meerderheid voor het houden van een debat. 

De heer Hoogland (PvdA):

Maar ik ben een redelijk mens, voorzitter, dus laten we even kijken hoe dit verder uitpakt. Als er echt een AO Wegverkeer komt, dan verlengen we dat eventjes of creëren we op andere wijze een mogelijkheid om uw leven ook wat makkelijker te maken. 

De voorzitter:

Daar ben ik u zeer dankbaar voor. Dan zal ik het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Jasper van Dijk. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Vanochtend kwam naar buiten dat het onderwijsbeleid van de regering volledig is mislukt. In plaats van meer kansen leidt het tot meer ongelijkheid en meer tweedeling. Alle mooie woorden over verheffing en emancipatie van onze minister van Onderwijs blijken een lege huls. 

De voorzitter:

U hebt geen debat nodig, hoor ik. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ik wil graag zo snel mogelijk een brief met een reactie op het Onderwijsverslag en een debat. Dat debat moet niet al te laat gepland worden. 

De heer Fritsma (PVV):

Steun voor beide verzoeken. 

De heer Duisenberg (VVD):

Ik steun het verzoek om een brief met een reactie op het Onderwijsverslag. Ik steun in bepaalde mate ook het verzoek om een debat, maar dat debat gaat al plaatsvinden in de normale behandeling van het Onderwijsverslag. Dus geen steun voor dit specifieke verzoek om een debat, maar we moeten hier zeker over debatteren. Er komt ook nog een technische briefing van de inspectie en daarna hebben we het wetgevingsoverleg over het Onderwijsverslag, dat al gepland is. Ik denk dat we daar het debat heel goed kunnen voeren. 

De voorzitter:

Dat wordt dan dus in commissieverband gedaan. 

De heer Duisenberg (VVD):

Ja, dat gebeurt in commissieverband. 

De voorzitter:

Voorlopig dus geen steun. 

De heer Bisschop (SGP):

Ik kan me goed in die lijn vinden, want dat lijkt mij te leiden tot een ordentelijke behandeling van dit onderwerp. 

De heer Mohandis (PvdA):

Dit is een onderwerp waar we over moeten spreken. Ook wij hebben hier vandaag kennis van genomen. Zoals we elk jaar doen — dat weet de heer Van Dijk ook — behandelen we het Onderwijsverslag van de inspectie op een goede manier. We kunnen er vragen over stellen en daar in commissieverband een debat over voeren. Dat gaat sneller dan dat we het hier even snel plenair afhandelen. We moeten het zorgvuldig doen, zoals we dat elk jaar doen. Dus steun voor het principe van een debat, maar dan wel in commissieverband. Dan kunnen we snel met elkaar afspraken maken. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks steunt het verzoek van de heer Van Dijk. 

Mevrouw Belhaj (D66):

Wij hebben hetzelfde argument als de PvdA. Wij steunen nu dus niet het verzoek om een debat, maar wij willen uiteraard wel een debat in de commissie. 

De voorzitter:

Mijnheer Jasper van Dijk, u kunt ook tellen: u hebt geen meerderheid. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Is dat zo? Als je naar het onderwijs kijkt, is dat nog maar de vraag. 

Er is inderdaad jaarlijks een debat over het Onderwijsverslag, maar het Onderwijsverslag van dit jaar is vernietigend. Vandaar mijn verzoek om een debat. Maar ik heb geteld. Er gaat een brief komen en dan zullen wij ons opnieuw beraden. 

De voorzitter:

Dit wordt dus in commissieverband afgehandeld. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De heer Mohandis (PvdA):

Er komt volgens mij altijd een brief of in ieder geval een appreciatie van het kabinet van het Onderwijsverslag. Dat krijgen we dus sowieso. 

De voorzitter:

Dank u wel voor deze aanvulling. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt van 13.30 uur tot 13.37 uur geschorst. 

Naar boven