7 Stemmingen moties Initiatief-Lodders Wet verbeterde premieregeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet verbeterde premieregeling, 

te weten: 

  • -de motie-Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen aan een beter pensioen (34255, nr. 19); 

  • -de motie-Aukje de Vries c.s. over een nieuw contract voor een variabele pensioenuitkering (34255, nr. 20); 

  • -de motie-Omtzigt over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers (34255, nr. 21); 

  • -de motie-Vermeij/Aukje de Vries over onderzoek naar de voor- en nadelen van varianten van projectierentes (34255, nr. 22). 

(Zie vergadering van 9 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Vermeij/Aukje de Vries (34255, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 27, was nr. 22 (34255). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er nog enige onduidelijkheid is over welke variant van de projectierentes gebruikt moet worden voor het wetsvoorstel Verbeterde premieregeling om te komen tot een gelijk speelveld voor zowel individuele als collectieve contracten; 

van mening dat dit deels veroorzaakt wordt doordat het onduidelijk is of en, zo ja, wat de effecten zijn van prudent verwacht rendement voor collectieve uitkeringen; 

overwegende dat vooralsnog gekozen is voor de risicovrije rente voor beide contracten; 

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van alle mogelijke varianten van projectierentes voor individuele en collectieve contracten, waaronder het (prudent) verwacht rendement en de risicovrije rente, met als uitgangspunt om te komen tot één te hanteren rente; 

verzoekt de regering voorts, de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 mei 2016 naar de Kamer te sturen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Aukje de Vries (34255, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Aukje de Vries c.s. (34255, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (34255, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Vermeij/Aukje de Vries (34255, nr. 27, was nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven