9 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over: 

 • -de brief van het Presidium over een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State inzake doorberekening van kosten door het ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven (33835, nr. 31); 

 • -de brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening betreffende de levering van aardgas (34427, nr. 1) en Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied (34428, nr. 1); 

 • -de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 596, COM (2015) 594 en COM (2015) 593 (34395, nr. 4). Ik stel voor, de volgende wetsvoorstellen aan de agenda van de Kamer toe te voegen: 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (34257); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34218); 

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs (34363). 

Op verzoek van het lid Kooiman stel ik voor haar motie (29279, nr. 290) opnieuw aan te houden. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

 • -het VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren, met als eerste spreker het lid Berckmoes-Duindam (VVD); 

 • -het VAO Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda, met als eerste spreker het lid Siderius (SP); 

 • -het VAO Wet werk en zekerheid, met als eerste spreker het lid Pieter Heerma (CDA); 

 • -het VAO Kinderopvang, met als eerste spreker het lid Voortman (GroenLinks); 

 • -het VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-overkwalificaties (31524, nr. 273), met als eerste spreker het lid Lucas (VVD). 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Toorenburg namens het CDA. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Dankzij zeer vasthoudende journalistiek van RTL Nieuws weten we eindelijk dat het Centraal Justitieel Incassobureau vorig jaar 200.000 foto's heeft weggegooid van overtredingen die zijn gemaakt met buitenlandse voertuigen. We hebben het dan over landen als Polen, Roemenië en Groot-Brittannië. De verkeersveiligheid is hier niet mee gediend en het kost de Nederlandse staatskas heel veel geld. Wij spreken hier bijna dagelijks over allerlei richtlijnen uit Europa, maar op de een of andere manier zijn we alsmaar niet in staat om dit fatsoenlijk op te lossen. Het wordt hoog tijd om daar een debat over te voeren. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Die van mij krijg ik altijd netjes thuis. Ik vind dat niet helemaal een rechtvaardige verdeling. Ik steun dus een debat. 

Mevrouw Swinkels (D66):

Het onderwerp behoeft zeker aandacht, maar ik vraag me af of er nog een debat moet worden toegevoegd aan de reeds lange lijst. Ik zou dus in de commissie willen bekijken of we dit niet in een AO kunnen behandelen. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

Mevrouw Visser (VVD):

Buitenlandse wegpiraten horen gewoon een boete te krijgen als ze in overtreding zijn. Ik heb hier ook schriftelijke vragen over gesteld, dus in principe geef ik steun om hier verder over te praten. Wat mij betreft kan dat ook in een AO over wegverkeer en verkeersveiligheid, maar wel nadat mijn schriftelijke vragen zijn beantwoord, want ik denk dat dat relevant is voor het debat. 

De voorzitter:

U steunt dus het verzoek, maar de schriftelijke vragen moeten eerst beantwoord zijn. 

De heer Hoogland (PvdA):

Ik sluit me aan bij de redenering zoals die door D66 uiteengezet is. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Wel steun voor een debat. 

De heer Krol (50PLUS):

Wel steun. 

Mevrouw Kooiman (SP):

Ik steun het verzoek, met de opmerking dat het misschien eerder te plannen is in een algemeen overleg. Dat laat ik natuurlijk aan het oordeel van mevrouw Van Toorenburg zelf over. 

De voorzitter:

Er is net geen meerderheid. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Maar het zijn er waarschijnlijk wel meer dan 30. 

De voorzitter:

Ja, dat wel. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Dan zet ik hem toch graag op de lijst. Dan kunnen we altijd nog bekijken of we inderdaad eerder een AO kunnen hebben, want ik vind het wel belangrijk om hier snel over te spreken. Het heeft bijna 900 dagen geduurd voordat de gegevens boven water kwamen. We kunnen het er nou wel over hebben. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Van Veldhoven namens D66. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Veel meer diesels dan alleen die van Volkswagen blijken veel vuiler te zijn op de weg dan ze in de testen zijn. Daar is nu weer nieuw bewijs van gekomen. We hebben met elkaar al een debat staan. Ik vraag de regering om een reactie te geven op het recentelijk verschenen artikel dat laat zien dat die problemen veel breder zijn dan alleen Volkswagen. Ik zou de titel van het debat dan ook graag willen wijzigen van CO2-uitstoot Volkswagen naar dieselgate. Ik verzoek om extra spreektijd, want het aantal stukken en reacties dat we met elkaar moeten behandelen loopt inmiddels op. Ik vraag om het snel in te plannen. 

De heer Hoogland (PvdA):

Ik heb mij op omtzigtiaanse wijze gedragen; ik heb namelijk 50 vragen ingediend over dit onderwerp. Dat doe ik niet vaak. 

De voorzitter:

Ik weet niet of het zo fijn is om 50 vragen als schriftelijke vragen in te dienen. 

De heer Hoogland (PvdA):

Nou, ik ook niet, maar ik heb dat gedaan omdat wij al best wel lang willen spreken over dit onderwerp. Ik deel dus de mening van mevrouw Van Veldhoven, maar zeg daar ook bij: morgen is het drie weken geleden dat ik dat gedaan heb. Dus ik zou willen verzoeken om die vragen te beantwoorden. Daarna sluit ik mij aan bij mevrouw Van Veldhoven. 

De voorzitter:

Dus 50 vragen moeten binnen drie weken worden beantwoord. 

De heer Hoogland (PvdA):

Dat is toch de werkwijze? 

De voorzitter:

Nee, maar goed. 

Geeft u steun, mevrouw Visser? 

De heer Hoogland (PvdA):

Voorzitter, ik heb een vraag over de orde. De termijn is toch drie weken of zit ik ernaast? Dat kan hoor? Zit ik ernaast? Heeft het kabinet niet drie weken? 

De voorzitter:

Nee, zeker. De termijn is drie weken. 50 vragen binnen drie weken beantwoorden is inderdaad een hele opgave, maar die discussie gaan wij nog voeren. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Er zijn ook veel vragen over te stellen. 

De voorzitter:

Ja, dat is ook zo. 

Mevrouw Visser (VVD):

Het zijn hopelijk makkelijk te beantwoorden vragen, maar wij steunen het verzoek om de spreektijd uit te breiden. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij steunen de uitbreiding en zeker ook de verandering van de titel, want anders wordt het een beetje merkbashen en krijgen wij problemen met de Reclame Code Commissie volgende week. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Steun voor de wijziging van de titel en zeker ook steun voor de uitbreiding van de spreektijd. 

De heer Smaling (SP):

Paul Simon had 50 manieren om zijn lover te verlaten. Dat is ook goed gekomen. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Was dat ook binnen drie weken? 

De heer Smaling (SP):

Mja. Maar steun voor het verzoek. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek en steun voor het veranderen van de naam. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, u hebt steun van een grote meerderheid. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

En wordt de spreektijd uitgebreid naar zes minuten? 

De voorzitter:

Naar zes minuten, ja. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Hartelijk dank. 

De voorzitter:

Ik geef nu het woord aan de heer Remco Dijkstra namens de VVD-fractie. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter, goedemorgen. 

De voorzitter:

Goedemiddag. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ja, ook goedemiddag. Vanmorgen werd ik wakker met het bericht van RTL: Onnodige risico's bij vervoer gevaarlijke stoffen over spoor. Dat is nogal wat. Ik wil daar mede namens collega Betty de Boer een debat over aanvragen, met name omdat de conclusies van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid behoorlijk verstrekkend zijn. Die zegt dat spoorbedrijven te veel risico hebben genomen en dat logistiek en geld verdienen belangrijker waren dan de veiligheid. 

De voorzitter:

Helder. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Daarmee namen zij onnodige risico's. Dat is niet nodig. Daarom krijg ik graag een brief, voorafgaand aan het debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Als Kamerlid uit Brabant weet ik maar al te goed hoe verschrikkelijk gevaarlijk het telkens is bij Tilburg en Vught met die verschrikkelijk gevaarlijke treinen die daardoorheen rijden. Blijkbaar hebben de bedrijven niet eens de belangen van de burgers bovenaan. 

De voorzitter:

Steunt u het verzoek of niet? 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Daarom steun ik het debat. 

De heer Hoogland (PvdA):

Steun voor het verzoek. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik moet morgen naar Zeeland om over dit onderwerp te spreken, dus ik steun het verzoek. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Wij steunen dit zeker. Dit onderwerp houdt de Kamer al lange tijd bezig. Ik wil wel ook graag weten hoe groot het tekort is op het spooronderhoud, want een slecht onderhouden spoor is een van de dingen die bijdragen aan het risico. Wij hebben nog steeds geen helderheid over de grootte van het gat op de begroting. Voor spoor en wegen samen gaat het om 800 miljoen euro, maar wat het aandeel spoor daarin is, weten wij nog niet. Dat wil ik graag weten voor het debat. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Als Kamerlid uit Roermond, Limburg, steun ik het verzoek. 

De voorzitter:

Mijnheer Smaling, waar komt u vandaan? 

De heer Smaling (SP):

Die had ik niet verwacht. Uit Weesp. Daar komen ook veel treinen voorbij. Ik steun het verzoek. 

De voorzitter:

Mijnheer Dijkstra, u hebt brede steun en ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de regeling … Mijnheer Omtzigt, hoe kan ik u vergeten? Freudiaans. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ik was al genoemd, maar ik geloof niet dat het daarover ging. Ik heb overigens wel een opmerking in algemene zin. Ik kan mij niet meer herinneren dat ik níet gerappelleerd heb vanwege het beantwoorden van schriftelijke vragen. Ook vandaag rappelleer ik; toevallig gaat het in beide rappels om twaalf vragen. Die kunnen echt binnen drie weken beantwoord worden. Zo nu en dan een vertraging is prima, maar dit kan echt niet. 

Het eerste rappel gaat over de kunstroof in het Westfries Museum. Wat is er in Nederland en Oekraïne gedaan om die schilderijen terug te geven? De vragen daarover zouden we graag voor volgende week dinsdag 12.00 uur beantwoord zien. 

Het tweede rappel gaat over Romano van der Dussen. Niet alleen zat hij twaalf jaar ten onrechte vast, ook de Kamervragen over deze kwestie worden niet beantwoord. De vragen uit het schriftelijk overleg worden ook al twaalf weken niet beantwoord. Wij zouden dus zowel de antwoorden op de Kamervragen als de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg willen hebben. Dan kan daarna het debat worden ingepland. Het is bizar hoe de Nederlandse regering daarmee omgaat. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. De opmerking dat er te vaak wordt gerappelleerd over onbeantwoorde schriftelijke vragen, heeft ook collega Hoogland net gemaakt. Ik zal op korte termijn een voorstel doen hoe we daarmee omgaan. De regeling van werkzaamheden wordt namelijk belast met dit soort verzoeken, terwijl dat anders had kunnen lopen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, ik hoop dat dat niet betekent dat we hier niet meer kunnen rappelleren, maar dat dat betekent dat de regering op tijd de vragen beantwoordt. Ik had nog niet gezegd dat ik die andere vragen graag ook voor maandag beantwoord zou willen zien, zowel de vragen uit het schriftelijk overleg als de schriftelijke vragen. Ik ben heel blij dat u dat oppakt. 

De voorzitter:

Ik pak het op. Mevrouw Leijten. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik kan mij nog herinneren dat wij tijdens een van de kabinetten-Balkenende, dat vragen chronisch niet beantwoordde, een hele donderdagochtend een extra vragenuur hadden ingepland, en dat opeens alle Kamervragen beantwoord waren. 

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, ik kom met een voorstel. Ik hoop dat jullie dat voorstel volgende week bereikt. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Van Raak

Naar boven