34 255 Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling)

Nr. 27 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN AUKJE DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog enige onduidelijkheid is over welke variant van de projectierentes gebruikt moet worden voor het wetsvoorstel Verbeterde premieregeling om te komen tot een gelijk speelveld voor zowel individuele als collectieve contracten;

van mening dat dit deels veroorzaakt wordt doordat het onduidelijk is of, en zo ja, wat de effecten zijn van prudent verwacht rendement voor collectieve uitkeringen;

overwegende dat vooralsnog gekozen is voor de risicovrije rente voor beide contracten;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van alle mogelijke varianten van projectierentes voor individuele en collectieve contracten, waaronder het (prudent) verwacht rendement en de risicovrije rente, met als uitgangspunt om te komen tot één te hanteren rente;

verzoekt de regering voorts, de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 mei 2016 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Aukje de Vries

Naar boven