Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 63, item 6

6 Stemmingen Initiatief-Lodders Wet verbeterde premieregeling

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) (34255). 

(Zie vergadering van 9 maart 2016.) 

In stemming komt het amendement-Aukje de Vries (stuk nr. 14, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 23, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

De voorzitter:

De handen moeten echt omhoog. Anders vraag ik de heer Ton Elias om de stemmingen te doen. 

(Hilariteit) 

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 24, I) tot het laten vervallen van onderdeel Id. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Door alle humor weet ik nu niet meer of ik voor of tegen het amendement-Omtzigt op stuk nr. 23 heb gestemd, maar ik word geacht voor te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Dit wordt in de Handelingen opgenomen. 

In stemming komt het amendement-Van Weyenberg (stuk nr. 16, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en Klein voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 13, I) tot het invoegen van een onderdeel Ig. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 26, I) tot het invoegen van een onderdeel Ja. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Aukje de Vries (stuk nrs. 14, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat het is aangenomen. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

Mevrouw Lodders, bent u bereid dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen? 

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Daar ben ik uiteraard zeer toe bereid. Dank u wel.