Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 51, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel Herziening Europese Kiesakte (34361, nr. 6).

Op verzoek van de leden Remco Dijkstra en Agnes Mulder stel ik voor, hun motie op stuk nr. 49 (33043) opnieuw aan te houden.

ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Staatsdeelnemingen, met als eerste spreker het lid Van Tongeren van GroenLinks;

  • -het VAO Onderzoeksopdracht commissie-Oosting, met als eerste spreker het lid Bontes van de Groep Bontes/Van Klaveren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Schouten van de ChristenUnie.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik rappelleer op onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de btw-plicht van gemeenten bij ambtelijke fusies. Deze vragen heb ik al op 3 december vorig jaar ingediend. Op 23 december is er een uitstelbericht gekomen. Ik denk dat het nu wel tijd wordt om die vragen te beantwoorden.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Vorig jaar sloegen Brabantse huisartsen alarm over het toenemende aantal infecties met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica door het massale gebruik van antibiotica in de bio-industrie. Vandaag wordt het onderzoek van de VU Amsterdam gepresenteerd waaruit blijkt dat maar liefst twee op de drie varkenshouders besmet zijn met deze resistente bacterie, de MRSA-bacterie. Dat betekent gevaar voor de volksgezondheid. Ziekenhuizen hebben zelfs speciale quarantaineruimtes voor varkenshouders. De minister van VWS en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben ondanks het alarm van de huisartsen geen aanleiding gezien tot extra maatregelen destijds. Daarom dien ik graag nu een verzoek in tot het houden van een debat naar aanleiding van dit nieuwe, alarmerende rapport. Daaraan voorafgaand ontvang ik graag een brief.

De heer Geurts (CDA):

Ik vind het wel een beetje bijzonder. Op 18 december hebben we van het kabinet een brief gekregen over het advies van de Gezondheidsraad. Als mevrouw Thieme die zou lezen, dan zou dit haar helemaal niet bijzonder voorkomen. Het is ook allang bekend. Op 10 maart hebben we het AO Dierziekten en antibioticagebruik. Laten we het daar behandelen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het is een zorgwekkende ontwikkeling. Ik steun beide verzoeken. Mocht het eerder aan de orde kunnen komen, in dat AO, dan geef ik dat mevrouw Thieme graag in overweging, maar anders steun ik het verzoek om een debat.

De heer Ziengs (VVD):

Ik volg de lijn van de suggestie van het CDA om het in ieder geval te betrekken bij een AO. Ik wil eerst een brief en daarna komt het AO. Ik steun dus niet het verzoek om een debat.

Mevrouw Leijten (SP):

De SP steunt beide verzoeken. Tegen het CDA zeg ik: als dit al zolang bekend is, is het juist nodig om te bespreken wat we nou ook eens echt gaan doen.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Ik vind het ook heel nodig dat we bespreken wat we echt gaan doen. Daar hebben we een algemeen overleg voor staan, op 10 maart. Veel sneller wordt het plenaire debat ook niet gepland, zo kan ik mij voorstellen. Ik kijk uit naar een brief. De PvdA-fractie steunt het verzoek om een brief ten volle, maar niet het verzoek om een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook ik steun het verzoek om een brief. Ik wil hierover ook een debat voeren, maar het algemeen overleg is daarvoor inderdaad de snelste route.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Ook GroenLinks steunt het verzoek om een brief. In principe steunen we ook het verzoek om een debat, maar ik denk dat het het snelst en meest praktisch is om het in het AO te bespreken. Dan spreken we sneller over deze urgente kwestie.

De voorzitter:

De heer Geurts wil nog even op mevrouw Leijten reageren.

De heer Geurts (CDA):

Ja, ik werd uitgedaagd. Het is een totaal misplaatste opmerking van de SP-fractie. Als mevrouw Leijten goed had gekeken naar alle inbrengen die het CDA heeft geleverd, dan zou ze andere woorden spreken.

De voorzitter:

Mevrouw Thieme, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat, wel voor het vragen om een brief.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ja. We hebben een ongelooflijk lange agenda voor het AO Dierziekten en antibioticagebruik, met onderwerpen als vogelpest en hepatitis E. We zullen dan dus over heel veel zaken moeten spreken. Dat AO is ook al heel vaak uitgesteld. Dit betreft een specifiek geval met betrekking tot antibiotica. Ik vraag u, voorzitter: is er dan wel voldoende steun voor een dertigledendebat?

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Dan wil ik er graag een dertigledendebat van maken, zodat we op een later tijdstip alsnog over dit rapport kunnen spreken. Ik proef wel steun voor de brief. In die brief krijg ik van het kabinet graag een reactie op het rapport.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. We zullen het dertigledendebat toevoegen aan de lijst.

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. We worden telkens geconfronteerd met incidenten op het chemiepark van Moerdijk. Dat mag zorgwekkend zijn voor ons, maar dat is het vooral voor de mensen die daar in de omgeving wonen. Mijn fractie heeft op twee punten zorgen. Hoe staat het met de zorgvuldigheid van de bedrijven daar en is de informatievoorziening wel op orde? Daarom zou ik graag een debat willen voeren over de incidenten daar.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Van harte steun.

Mevrouw Cegerek (PvdA):

Ook wij steunen een brief en het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt een brief en het debat.

Mevrouw Leijten (SP):

De SP steunt beide.

De heer Geurts (CDA):

Het CDA steunt een brief en het debat en ik hoop niet dat het op een Odfjell gaat lijken.

De heer Grashoff (GroenLinks):

GroenLinks steunt de brief en het debat.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor de brief en het debat.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ik steun beide verzoeken. Er staat al een debat gepland over het niet melden van incidenten. Dat is een wat breder debat. Misschien kunnen we deze twee onderwerpen in elkaar schuiven?

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik ben daar zeer toe bereid, maar dat debat heb ik inmiddels van de lijst laten halen. Ik had het graag samengevoegd, want dan had het eerder bovenaan de lijst gestaan. Dat was een dertigledendebat, maar dit is een meerderheidsdebat. Ik hoop voor alle mensen in de regio die zich ongerust maken, dat we dit debat met spoed kunnen inplannen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Op mijn lijstje staat dat ook de heer Rutte een debat zou aanvragen, maar hij is niet in de zaal aanwezig. Is het verzoek van de lijst afgevoerd? Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van …

Mijnheer Van der Staaij, breng ik u op een idee?

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik ging ervan uit dat de heer Rutte, zoals aangekondigd, zou vragen om een debat over het rapport van de commissie-Schnabel over voltooid leven.

De voorzitter:

Ja, ik ook. Ik zie de heer De Liefde eraan komen. Misschien gaat hij het verzoek doen namens de heer Rutte. O nee, daar is de heer Rutte. U zorgt wel voor spanning, mijnheer Rutte. Het woord is aan u.

De heer Rutte (VVD):

Voorzitter, mijn oprechte excuses. Ik leefde in de veronderstelling dat er iemand anders nog voor mij aan de beurt zou komen, maar dat is niet zo. Excuses, dit is heel vervelend.

De voorzitter:

Geeft niet. Ga uw gang.

De heer Rutte (VVD):

Voorzitter. De VVD vindt ten principale dat als mensen weloverwogen, zonder druk van buitenaf, concluderen dat hun leven voltooid is, de weg naar euthanasie open moet staan. Om die reden heeft de VVD ruim twee jaar geleden om een rapport gevraagd over het ingewikkelde maar belangrijke onderwerp voltooid leven. Dat rapport is vandaag gepubliceerd. Ik zou daar graag een kabinetsreactie op krijgen en vervolgens een debat over voeren met de minister van Volksgezondheid en eventueel de minister van Veiligheid en Justitie.

De voorzitter:

Neem een slokje water, u bent nog helemaal buiten adem.

De heer Van der Staaij (SGP):

Het rapport dat eerst in de Kamer aangekondigd was, is vandaag daadwerkelijk gepresenteerd, met een brief van de minister waarin zij aangeeft dat er voor de zomer een beleidsreactie komt en dat zij daarna graag bereid is met de Kamer erover te spreken. De heer Rutte verzoekt hierover te debatteren als die beleidsreactie er is. Dat lijkt mij, gelet op de voorgeschiedenis, volstrekt voor de hand liggend. Steun voor dat verzoek dus.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Er is vandaag een belangwekkend rapport gepresenteerd. Ik denk dat het goed is dat beide ministers daarop reageren en dat we daarna zo spoedig mogelijk een debat hierover inplannen. Om een andere reden steun ik dus het verzoek om een brief en een debat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Dit is een zeer belangrijk onderwerp dat volgens mij breed gedragen wordt in de Kamer. Daarover moet snel een debat plaatsvinden. De commissie die dat rapport op verzoek van een heel aantal partijen heeft gemaakt, was ook breed samengesteld. Ik steun het verzoek om hier snel over te spreken. De overwegingen over de timing die net genoemd werden, kan ik me goed voorstellen overigens.

Mevrouw Leijten (SP):

Er is veel gesproken over de vraag wat verschillende partijen vinden van deze problematiek, maar hoe de VVD daarin staat, is volgens mij niet relevant bij het aanvragen van dit debat. De minister heeft juist de Commissie van Wijzen aangewezen om nou eens juridisch uit te zoeken wat de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de routes zijn. Die hebben wij vandaag gezien. Daar moeten wij zeker over spreken, maar wij zouden dat wel graag doen naar aanleiding van een kabinetsreactie. Daarmee willen wij voorkomen dat we opnieuw beginnen met een discussie waarin iedereen een net iets andere inzet heeft, maar waarbij wij niet weten waar het kabinet voor gaat. Wellicht kan het kabinet nog eerder met een reactie komen, zodat wij er voor de zomer over kunnen spreken. Moet het debat na de zomer plaatsvinden en is het dan wel een gedegen debat, dan is dat wat ons betreft geen probleem, maar wij zullen er wel over debatteren.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Er ligt inderdaad een rapport van de Commissie van Wijzen, waarin de juridische, medische en ethische aspecten heel goed zijn afgewogen. Het lijkt mij goed om daarover te debatteren. Net als mijn collega's van de SGP, de ChristenUnie en de SP ben ik van mening dat wij dat echt pas moeten doen nadat wij het standpunt van het kabinet hebben ontvangen. Als de heer Rutte dat bedoelt, dan lijkt het mij wenselijk om daar uiteindelijk het debat over te voeren.

De heer Krol (50PLUS):

Graag een standpunt van het kabinet en daarna een zorgvuldig debat.

Mevrouw Cegerek (PvdA):

Wij steunen het houden van een debat, maar wij krijgen graag eerst een kabinetsreactie.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor een kabinetsreactie. Het moet niet zo zijn dat wij pas eind juni een kabinetsreactie krijgen. Die moet naar onze mening veel eerder gegeven worden, zodat wij hierover nog voor de zomer een debat kunnen houden.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Dit is een zeer fundamentele kwestie, waarover wij goed en uitvoerig zullen moeten spreken. Dat betekent dat ik het verzoek van harte ondersteun. Gelet op de aard van het onderwerp, doe ik tegelijkertijd een beroep op de Kamervoorzitter om ruime spreektijden te hanteren.

De voorzitter:

Deze Kamervoorzitter was woordvoerder op dit dossier.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Dat betekent dus ruime spreektijden.

Iedereen moet zelf kunnen beschikken over zijn leven. Dit is een fundamentele kwestie. Ik steun het verzoek van collega Rutte dan ook van harte.

De voorzitter:

Er is een ruime meerderheid voor het houden van een debat, maar ook voor het houden van een debat op basis van een gedegen reactie van het kabinet. Het liefst houden de leden het debat zo snel mogelijk, maar zij willen eerst een reactie en dan het debat.

De heer Rutte (VVD):

Voor zover ik daar misschien niet duidelijk over ben geweest: dat is precies wat ik wil. Het is erg belangrijk dat er een gedegen reactie is. Als die snel gegeven kan worden, is dat heel mooi, maar het moet vooral een stevige, gedegen kabinetsreactie zijn. Dan weten wij waar wij aan toe zijn en dan kunnen wij een debat plannen.

De voorzitter:

Prima. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 14.23 uur tot 14.30 uur geschorst.

Voorzitter: Knops