5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de CDA-fractie geacht wenst te worden op 14 april jl. vóór motie 30545, nr. 159, zoals ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen, te hebben gestemd. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34059); 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW (34071); 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34082); 

  • -het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34089). 

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor om het dertigledendebat over het bericht "Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs" en het debat over de toekomst van het ROC Leiden van de lijst af te voeren. 

Op verzoek van de SP-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het lid Smaling tot lid in plaats van het lid Gesthuizen en het lid Gesthuizen tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Smaling. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 34104, nr. 15; 29683, nr. 177; 26407, nr. 88; 31389, nr. 99; 28286, nr. 683; 29683, nr. 176; 31936, nr. 185 en 32043, nr. 244. 

Tevens deel ik mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 29689, nr. 575; 31293, nr. 234 en 31293, nr. 239. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Beleggingsverzekeringen, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 15 april, met als eerste spreker het lid Merkies van de SP; 

  • -het VAO Arbeidsmarktdiscriminatie, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 15 april, met als eerste spreker het lid De Graaf van de PVV; 

  • -het VSO over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen (31524, nr. 238), met als eerste spreker het lid Jasper van Dijk van de SP; 

  • -het VSO over de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel (31293, nr. 251), met als eerste spreker het lid Rog van het CDA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Weyenberg, die de heer Sjoerdsma vervangt. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Graag wil ik rappelleren op nog onbeantwoorde schriftelijke vragen over een Amerikaans bedrijf dat zich in Nederland heeft gevestigd en doodstrafmedicatie levert aan de Amerikanen. Voor de goede orde merk ik op dat dit reeds een tweede rappel betreft. 

De voorzitter:

Als ik het mij goed herinner, zijn het vragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën. Als ik het mij goed herinner, want dat moet er nog even bij voor de Handelingen. 

Dan is het woord aan het lid Dikkers van de fractie van de Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Voorzitter. De Keuringsdienst van Waarde heeft een onderzoek uitgevoerd naar de herkomst van vlees. Vlees dat als lamsvlees werd verkocht, bleek kalkoenvlees te zijn. Dit is het zoveelste schandaal in de vleessector. Wij vragen een debat aan met de minister van VWS en de staatssecretaris van Economische Zaken over deze kwestie. Ik kijk uit naar de steun van mijn collega's. 

De voorzitter:

We kijken even of er steun voor bestaat. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Het is inderdaad het zoveelste vleesschandaal. Daarom steunen wij dit verzoek. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Het item moet volgens mij nog uitgezonden worden. Het ene vlees voor het andere verkopen is fraude. Op het moment dat daar signalen over zijn, moet dat worden aangegeven bij de NVWA. Ik kan mij niet voorstellen dat wij over iedere fraudezaak die wordt opgespoord of die men op het oog heeft, een debat voeren in de Kamer. Dus geen steun voor een debat. 

De heer Graus (PVV):

Vorig jaar zijn er doden gevallen bij een voedselschandaal. Toen kreeg ik van niemand steun. Inmiddels hebben er wel debatten, ook met steun van de PvdA — dank daarvoor — plaatsgevonden. Er komen nu zwaardere boetes, zwaardere straffen. 

De voorzitter:

En dus? 

De heer Graus (PVV):

Dat moeten wij afwachten. Ik wil eerst een actie en een reactie van de staatssecretaris hebben. 

De voorzitter:

Dus geen steun? 

De heer Graus (PVV):

Nee. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij hebben heel onlangs een debat gevoerd naar aanleiding van problemen in de vleesketen. Er worden al allerlei maatregelen genomen. Ik heb toen gewaarschuwd voor incidentenpolitiek, waarbij wij over elk incident een debat voeren. Dit zou zo'n debat zijn. U raadt het al: geen steun. 

De heer Geurts (CDA):

Ik zal het heel kort houden: ik steun wat de heer Dijkgraaf hier gezegd heeft. Ik geef dus geen steun voor het debat. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Wij geven wel steun voor het debat, maar willen wel van tevoren een brief van de minister om te bekijken wat er precies aan de hand is. 

De voorzitter:

Steun met brief. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Het houdt maar niet op. Het ene schandaal volgt het andere op. Toch zal ik het debat niet steunen, want wij hebben het inderdaad onlangs hierover gehad. Er worden maatregelen genomen. 

De voorzitter:

Heel goed. Geen steun. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Een brief, zoals door de collega van de PVV voorgesteld, vind ik prima. Laten wij dan met elkaar brieven verzamelen en een groot AO inplannen, want ongetwijfeld zullen er meer schandalen volgen. 

De heer Van Gerven (SP):

Er wordt ook een brief gevraagd. Wij zouden daarin ook een kwantitatief oordeel willen krijgen over de vraag hoe groot het probleem is. Verder geven wij steun voor het debat. 

De voorzitter:

Steun voor het debat. 

De heer Schouw (D66):

Wij steunen de brief en wij moeten die uitzending ook even afwachten, maar ik zou die brief wel vrij snel willen hebben, dinsdag of zo. 

De voorzitter:

En het debat? 

De heer Schouw (D66):

Voorzitter, dat had u natuurlijk kunnen lezen in mijn ogen. 

De voorzitter:

Ik heb mijn bril op. 

De heer Schouw (D66):

Wat bedoelt u? 

De voorzitter:

Ik lees niets in uw ogen. 

De heer Schouw (D66):

Voorzitter, u had kunnen lezen: eerst de brief en dan gaan wij kijken of wij een debat gaan voeren. 

De voorzitter:

Heel goed. Dat lijkt mij helder. De steun namens 55 zetels geniet uw voorstel, mevrouw Dikkers. Dat is geen meerderheid. 

Mevrouw Dikkers (PvdA):

You can't always get what you want. Ik ben blij met de steun voor een brief. Ik zou dat graag meenemen naar een AO. Ik hoef niet per se een dertigledendebat aan de lijst toe te voegen. Ik wil daar graag met al mijn collega's over spreken. Ik hoor heel brede steun om dit spoedig in een AO in te plannen. 

De voorzitter:

Dat moet u dan in uw commissie regelen. 

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Ja, gaan wij doen. Deze katheder gaat de hele tijd vanzelf heen en weer, voorzitter. 

De voorzitter:

Het is uw buik die dat doet. 

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Dat is mijn buik absoluut niet. 

De voorzitter:

U bedient hem zelf. Geen debat mevrouw Dikkers. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Thieme van de PvdD. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag een rappel doen in verband met antwoorden op de Kamervragen over de internationale, illegale puppyhandel in verband met het AO Legaal en gezond fokbeleid, dat aanstaande woensdag zal plaatsvinden. Ik ontvang graag de antwoorden uiterlijk maandag voor 12.00 uur. 

De voorzitter:

Dat zijn schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Als laatste spreker in deze regeling geef ik het woord aan de heer Oskam van het CDA. 

De heer Oskam (CDA):

Voorzitter. Vorige week stond collega Segers hier met het verzoek om het debat over het voortraject van de gokvergunningen snel in te plannen. Mevrouw Mei Li Vos van de Partij van de Arbeid deed toen de suggestie om dat in de procedurevergadering te bespreken om te bekijken of het samen met het plenaire debat over wetgeving kon worden gehouden. Dat hebben wij afgelopen woensdag gedaan. Gisteren is in de procedurevergadering besloten om dat toch los te zien van elkaar en het plenaire debat nog niet aan te melden. Vandaar dat wij nu willen vragen om dit debat snel in te plannen. 

De voorzitter:

Ook voor dit verzoek geldt dat u een meerderheid nodig hebt. 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Wij blijven bij het inhoudelijke argument dat dit onderdeel veel beter behandeld kan worden in samenhang met de rest van het wetsvoorstel, dus wij behandelen liever alles ineen en niet in een apart debat. 

De voorzitter:

Nee, maar dat debat is wel apart. Dat was niet de vraag. De vraag was of u wilt dat het naar voren wordt gehaald. 

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Het hoeft voor ons niet naar voren gehaald te worden. 

De voorzitter:

Heel goed. Dank u wel. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij geven steun. Er is voldoende reden om dit debat heel snel te voeren, zeker voordat de wet behandeld wordt. 

De heer Schouw (D66):

Maximale steun van mijn fractie voor het voorstel van de heer Oskam. 

De voorzitter:

Maximale steun zelfs. 

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Geen steun van mijn fractie. 

De heer Van Nispen (SP):

Steun van de SP voor dit voorstel van het CDA. 

De voorzitter:

Is dat ook maximale steun? 

De heer Van Nispen (SP):

Meer dan maximaal. 

De voorzitter:

Meer dan maximale steun zelfs. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Maximale steun van de vijf Kamerleden van onze fractie. 

De heer Oskam (CDA):

70 plus. 

De voorzitter:

Ondanks de maximale steun is er geen meerderheid voor uw verzoek. 

De heer Oskam (CDA):

Ik heb mijn best gedaan. 

De voorzitter:

Nou, dat moeten wij niet onderschatten. 

De vergadering wordt van 14.25 uur tot 14.29 uur geschorst. 

Naar boven