4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ik deel aan de Kamer mee dat de fracties van PvdA en D66 bij de stemmingen van 25 november jl. geacht wensen te worden vóór motie 21501-02, nr. 1435 en tégen motie 21501-02, nr. 1436 te hebben gestemd. 

Mijnheer Verhoeven, ik neem aan dat u daar iets over wilt zeggen? 

De heer Verhoeven (D66):

Dat klopt. Dat betekent dat de ene motie het niet gehaald heeft, terwijl zij het wel had kunnen halen. Ik vraag de heer Van Ojik wat hij doet om die motie alsnog aan een meerderheid te helpen. De andere motie heeft het wel gehaald, terwijl daar geen steun van de Kamer voor blijkt te zijn. Dat zou via de Handelingen doorgegeven kunnen worden aan het kabinet. Dan zal het kabinet de motie alsnog niet uitvoeren. De heer Van Ojik kan beide moties ook opnieuw indienen, zodat we ze allebei nog een keer in stemming kunnen brengen. Dat zijn wat mij betreft de mogelijkheden. Maar we moeten het wel even corrigeren, anders bestaat er in Europa een heel verkeerd beeld van de stemverhouding in Nederland ten aanzien van TTIP. Dat zou ik zeer ongelukkig vinden. 

De voorzitter:

Ik stel voor dat u nu geen discussie gaat voeren over de vraag hoe dit wordt hersteld. Ik moet wel opmerken dat nu genoteerd is in de Handelingen dat de fracties van D66 en de PvdA liever anders hadden gestemd. Dat verandert op dit moment echter niets aan de uitslag. De uitslag kan alleen veranderen als de moties opnieuw in stemming komen. Dan kunnen we vaststellen wat de uitslag daarvan is. Ik neem aan dat er op enig moment vast wel gelegenheid daartoe is. Ik zie de heer Van Ojik knikken. 

De heer Van Ojik (GroenLinks):

De heer Verhoeven had twee vragen. Zijn eerste vraag was om een motie die was verworpen, opnieuw in stemming te brengen zodat zij alsnog kan worden aangenomen. Daar heb ik uiteraard geen enkel bezwaar tegen. Het eerste deel van zijn voorstel wil ik dus graag honoreren. Zoals u zegt, voorzitter, zoeken we daar dan wel een gelegenheid voor. 

Ik kan mij voorstellen — eerlijk is eerlijk — dat dit betekent dat de andere motie bij diezelfde gelegenheid opnieuw in stemming komt. Ik heb er ook baat bij als het duidelijk is waar alle partijen in deze kwestie staan. Ik was inderdaad zeer verrast over het feit dat mijn motie gisteren werd aangenomen; dat zeg ik er onmiddellijk bij. Ik zal erover nadenken. U hoort het snel als ik de motie opnieuw indien. 

De voorzitter:

Ik merk het vanzelf. Dan lees ik de motie weer voor en dan kijk ik weer welke handen wel en niet omhooggaan. 

Naar boven