Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 83, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Meenen (33495, nr. 52) en over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het rapport "Voorop in Europa. Over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de EU" (33936, nr. 1).

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant (33856).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 28286, nr. 691; 33692, nr. 53; 29675, nr. 166; 33750-XIII, nr. 81; 33750-XIII, nr. 80; 29683, nr. 177; 26407, nr. 88; 33400-V, nr. 43; 31389, nr. 99; 33750-XVII, nr. 44; 28286, nr. 683; 29683, nr. 176; 31936, nr. 185; 23645, nr. 556; 33750-XVI, nr. 40; 23235, nr. 115.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 31936-195; 33750-XII-75; 28694-114; 31793-90; 30872-162; 21501-31-335; 2014Z07760; 2014Z08401; 29427-98; 33847-26; 31311-109; 31311-110; 32820-103; 2014Z08140; 33894-3; 33340-3.

Tot slot stel ik voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Accountancy, naar aanleiding van het algemeen overleg gehouden op 14 mei, met als eerste spreker het lid Aukje de Vries van de VVD;

  • -het VAO Wildbeheer, naar aanleiding van het algemeen overleg gehouden op 14 mei, met als eerste spreker het lid Thieme van de Partij voor de Dieren;

  • -het VSO inzake de reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel (31289, nr. 189), met als eerste spreker het lid Ypma van de PvdA;

  • -het VSO Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (28625, nr. 190), met als eerste spreker het lid Geurts van het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Fritsma.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Nederland is verzeild geraakt in een ernstige asielcrisis. De staatssecretaris gaf gisteravond op tv aan dat in het huidige instroomtempo zo'n 65.000 asielzoekers naar Nederland komen dit jaar. Iedereen snapt dat we dit niet kunnen hebben en dat er snel maatregelen moeten komen. Daarom wil ik op de kortst mogelijke termijn, vandaag, uiterlijk volgende week, een debat met de staatssecretaris hierover. Daarbij merk ik nog op dat de PVV de zaak zeer hoog opneemt. De staatssecretaris heeft met een veel te soepel vreemdelingenbeleid de problemen zelf veroorzaakt. Bij het uitblijven van de nodige oplossingen overweegt de PVV een motie van wantrouwen in te dienen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Met dat laatste is het duidelijk: het lijkt me dat er dan vandaag nog gedebatteerd moet worden.

De voorzitter:

Dus steun voor het verzoek.

De heer Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren):

50.000 asielzoekers per jaar is wel erg aan de hoge kant, dus zeker steun voor een debat.

De heer Van Hijum (CDA):

We hebben eerder discussie gehad over de vraag wel of geen debat, maar met die laatste toevoeging en de politieke dimensie die deze met zich meebrengt, lijkt een debat op korte termijn me onontkoombaar.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor het debat, maar ik zie dat we dinsdagavond een debat hebben over dit onderwerp. Voor de fractie van de ChristenUnie zou het dinsdag prima kunnen. Dat is, voor zover ik kan overzien, de snelste mogelijkheid. Ook krijg ik graag een brief vooraf met de stand van zaken rond de instroom en met een antwoord op de vraag of er een spoedbijeenkomst komt van de ministers van asielzaken op Europees niveau, om te kijken of de opvang niet beter verdeeld kan worden.

De voorzitter:

Even voor de helderheid: steunt u het verzoek van de heer Fritsma om een debat te houden, vandaag nog of uiterlijk volgende week? Dat is de vraag.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het debat staat gepland voor aanstaande dinsdagavond. We zouden het dus prima dinsdagavond kunnen doen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Honderden kinderen zitten op dit moment in onzekerheid over het kinderpardon. Die krijgen pas op 4 juni helderheid over wat het voor hen gaat betekenen. En dan zouden we nu wel een debat hierover voeren? GroenLinks heeft een heel andere prioriteitstelling dan de PVV, dus wij zullen dit debat niet steunen. Het kan prima dinsdag in het AO besproken worden.

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt me heel goed om dit dinsdag bij het AO te betrekken. Als de Kamer vooraf een brief kan ontvangen met een heldere analyse van het probleem en de reeds ondernomen en nog te nemen maatregelen, zou dat een heel vruchtbaar gesprek kunnen worden. Geen steun voor dit verzoek in deze vorm.

De heer Azmani (VVD):

Als een vertrouwensvraag wordt gesteld, moet er volgens mij nu een debat worden gevoerd.

Mevrouw Maij (PvdA):

Ik sluit me daarbij aan.

De voorzitter:

Er is een meerderheid voor het verzoek van de heer Fritsma. Wij zullen bekijken of wij dit debat zo snel mogelijk kunnen plannen. Wij zullen de Kamer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

De heer Fritsma (PVV):

Het kan wat mij betreft vandaag. Ik vind het belangrijk om aan te geven dat ik ook vooraf de mogelijkheid van stemmingen aankondig.

De voorzitter:

Dat is helder. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Dik-Faber.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie is geschrokken van de berichtgeving over de kernreactor in Petten, die zo belangrijk is voor de werkgelegenheid maar nog veel belangrijker voor de productie van medische isotopen die belangrijk zijn voor de behandeling van kankerpatiënten. Wij willen graag een debat voeren met de minister van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid over de dreigende sluiting die nu aan de orde is. Aan dit debat willen wij graag een brief laten voorafgaan waarin het kabinet ingaat op de korte termijn, de financieringsproblemen die er nu zijn, en op de langere termijn. Er is eerder gesproken over PALLAS, de nieuwe centrale, en we willen weten hoe het hiermee staat. Deze twee punten zien wij graag behandeld in de brief.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij steunen dit verzoek van harte. Wij vragen ons wel af hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn. Deze vraag wordt naar verwachting beantwoord in de brief en vervolgens in het debat. Er hangt zo veel werkgelegenheid voor de regio van af en het is zo belangrijk voor behandelingen van kankerpatiënten in de toekomst, dat wij het belangrijk vinden om hierover een debat te voeren.

Mevrouw Klever (PVV):

Steun voor de brief, gevolgd door een debat, want er staat niet alleen werkgelegenheid op het spel. Er is ook sprake van verlies van essentiële nucleaire kennis en van kennis over medische isotopen. Nederland is een van de drie landen in de wereld die deze kunnen produceren en dat moeten we natuurlijk behouden.

De heer Smaling (SP):

Steun voor beide verzoeken.

De heer Leegte (VVD):

Graag met spoed een brief, dan kunnen wij daarna bekijken wat wij met de antwoorden doen.

De voorzitter:

U geeft dus geen steun.

De heer Leegte (VVD):

Niet voor een debat maar wel voor een brief.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor beide verzoeken.

De heer Jan Vos (PvdA):

Steun voor de brief. We willen aan de hand daarvan beoordelen of een debat noodzakelijk is.

De voorzitter:

Mevrouw Dik-Faber, er is geen meerderheid voor het voeren van een debat, er is wel steun voor het vragen om een brief.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Er is steun voor een brief en volgens mij is er ook voldoende steun voor een dertigledendebat. Ik wil dat graag aan de lijst toevoegen. Ik zal tijdens de procedurevergadering bekijken of het op korte termijn kan worden ingepland of dat het aan een AO gekoppeld moet worden. In ieder geval dank aan de collega's voor de steun en voor de brief op korte termijn.

De voorzitter:

Het verzoek tot het houden van een dertigledendebat zal op de lijst worden geplaatst. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Albert de Vries.

De heer Albert de Vries (PvdA):

Voorzitter. Enkele weken geleden heb ik vragen gesteld over het bericht dat een kwart van het winkelvloeroppervlak in de toekomst leegstaand en kansloos zal zijn. De antwoorden hierop blijven uit en ik wil graag een rappel doen.

De voorzitter:

Dank u. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt van 13.55 uur tot 14.07 uur geschorst.

Voorzitter: Wolbert