12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Eenenveertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 10 september 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33286, 33334, 33558, 33605-I, 33605-IIA, 33605-IIB, 33605-III, 33605-IV, 33605-V, 33605-VII, 33605-VIII, 33605-IXA, 33605-IXB, 33605-X, 33605-XII, 33605-XIII, 33605-XVI, 33605-A, 33605-B, 33605-C, 33605-F, 33605-H, 33640-I, 33640IIA, 33640-IIB, 33640-III, 33640-IV,33640-V, 33640-VI, 33640-VIII, 33640-X, 33640-VII, 33640-XII, 33640-XIII, 33640-XVI, 33640-A, 33640-B, 33640-C, 33640-F, 33640-H en 33640-J heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - 33711

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) - 33713

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronisch berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) - 33714

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT) - 33715

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 augustus 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) - 33716

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 03 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het niet langer om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal en het overhevelen van de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor jongeren tot 18 jaar naar het kindgebonden budget - 33717

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 03 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Goedkeuring van het op 31 mei 2013 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen - 33718

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 03 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen) - 33719

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende voorstellen van wet:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 - 33750-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 - 33750-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 - 33750-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 - 33750-F

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 - 33750-H

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 - 33750-I

minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 - 33750-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 - 33750-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 - 33750-III

minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 - 33750-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 - 33750-IX

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 - 33750-J

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 - 33750-V

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 - 33750-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 - 33750-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 - 33750-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 - 33750-X

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 - 33750-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 - 33750-XIII

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 - 33750-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 - 33750-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 - 33750-XVII

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 - 33750-XVIII

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 17 september 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Aanbieding van de geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius en reactie op het verzoek om informatie aangaande een mogelijk nieuwe Grieks steunpakket - 21501-07-1082

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Energieraad van 19 en 20 september 2013 te Vilnius - 21501-33-433

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar Elektronische Detentie als alternatief voor gevangenisstraf - 24587-565

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding project "Solistische Dreigers" en vervolg - 29754-233

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 05 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de audit naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor het spoor - 29984-425

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Rapport Capaciteitsverdeling op het Spoor - 29984-426

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Energieakkoord voor Duurzame Groei - 30196-202

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 - 30234-87

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 05 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontheffing van arbeids- en re-integratieverplichtingen - 30545-131

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inspectierapport bestuurlijk handelen Ibn Ghaldoun - 31289-166

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoeringsbesluit Europese Commissie d.d. 22 juli 2013 gericht aan Nederland t.a.v. liberalisering internationaal personenvervoer per spoor OF: betreffende de niet toepassing van een aantal bepalingen uit het Besluit Liberaliseringsrichtlijn - 32376-40

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 05 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stimulering geavanceerde biobrandstoffen - 32813-57

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen op het gebied van inburgering - 32824-34

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het bezoek aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van minister-president Rutte met een economische missie (13 juli tot en met 20 juli 2013) - 33400-IV-44

minister-president, M. (Mark) Rutte - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen rondom kindregelingen - 33716-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën - 33750

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten; Londen, 12 juni 2013 - 33730

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Oslo, 23 april 2013 - 33731

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 06 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief Kamer:

Brief van het Presidium inzake een verzoek om aan de Onderwijsraad advies te vragen over "Constructieve onderwijspolitiek, bedoelde en onbedoelde effecten van beleid (follow-up rapport Commissie Dijsselbloem)" en over "De positie van het vmbo in de educatieve wedloop" - 31007-30

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) (33711);

b. de vaste commissie van Financiën:

- Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve) (33713);

- Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen en een regeling voor het elektronisch berichtenverkeer (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) (33714);

- Goedkeuring van het op 31 mei 2013 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2013, 104) (33718);

c. de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

- Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen) (33719);

- Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT) (33715 );

d. de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716);

e. de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het niet langer om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal en het overhevelen van de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor jongeren tot 18 jaar naar het kindgebonden budget (33717).

Naar boven