10 Stemmingen Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32280),

en over:

  • - de motie-Bruins Slot over overleg met de betrokken bestuurlijke partners (32280, nr. 11).

(Zie vergadering van 25 april 2012.)

In stemming komt het amendement-Van Beek (stuk nr. 9, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Beek (stuk nr. 10) tot het invoegen van een artikel 5a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD en het lid Brinkman voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik constateer dat mevrouw Thieme er weer is.

De heer Braakhuis (GroenLinks):

Voorzitter. Nu het amendement van de heer Van Beek op stuk nr. 9 is verworpen, dreigt een meerderheid van de Kamer het wetsvoorstel weg te stemmen. Dat is onwenselijk, want de gemeente Muiden zit in een precaire financiële situatie. Daarom wil ik de stemming over het wetsvoorstel graag één week uitstellen om te bekijken of wij het toch nog kunnen redden.

De voorzitter:

De heer Braakhuis doet het voorstel om de stemming over het wetsvoorstel één week uit te stellen.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Dat is een zeer verstandig voorstel. Ik hoop dat de fracties deze week gebruiken om heel goed na te denken over het wetsvoorstel.

De heer Heijnen (PvdA):

Voorzitter. Ik denk dat de heer Braakhuis een goede inschatting maakte. Het risico was heel erg groot dat Muiden niet gered zou worden en dat de Kamer weer haar onmacht zou hebben laten zien. Ik steun zijn voorstel. Aan ons de taak om de komende week een oplossing voor het gebied te vinden.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Steun voor het voorstel.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Ook wij steunen dit verstandige voorstel van de heer Braakhuis. Ik wil mijn motie op stuk nr. 11 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bruins Slot stel ik voor, haar motie (32280, nr. 11) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Van Raak (SP):

Dit is een heel slecht einde van een heel slecht herindelingsproces. Het is echt schandalig hoe dit is gegaan. Ik denk dat wij het allemaal moeten terugsturen naar de gemeenten. Het moet voor de zoveelste keer opnieuw worden gedaan. Dit soort gedwongen herindelingen moet op deze manier niet meer plaatsvinden.

De voorzitter:

Ik kan er geen chocola van maken wat u nu uiteindelijk wilt, hoewel het hartstikke goed klonk hoor.

De heer Van Raak (SP):

Als andere mensen dat maar kunnen, voorzitter.

De voorzitter:

Steunt u het voorstel om het wetsvoorstel af te voeren van de stemmingslijst?

De heer Van Raak (SP):

Dat steun ik, voorzitter.

De heer Van Beek (VVD):

Voorzitter. De analyse is juist, dus het lijkt mij verstandig om vanmiddag niet te stemmen.

De voorzitter:

Dan gaan wij niet over het wetsvoorstel stemmen, waarmee wij klaar zijn met de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Arib

Naar boven