6 Vragenuur

Vragen van het lid Taverne aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht "Pedofiel in adoptieprocedure".

De heer Taverne (VVD):

Voorzitter. Gisteren verscheen in verschillende media, zoals de nieuwssites van De Telegraaf en de Volkskrant, het onheilspellende bericht dat een pedofiel uit de omgeving van de inmiddels beruchte Robert M. een adoptieprocedure had lopen in Amsterdam. Gelukkig is dit tijdig opgemerkt en is de adoptieprocedure na interventie door de politie direct stopgezet. We wisten al dat Robert M. zelf heeft geprobeerd om kinderen te adopteren, maar een pedofiel uit zijn netwerk heeft dat kennelijk ook geprobeerd. Het idee alleen al dat het mogelijk is voor een pedofiel om een adoptieprocedure te starten, is merkwaardig, alarmerend en heel zorgwekkend. We hebben in Nederland procedures voor het adopteren van een kind waarbij het belang van kinderen vooropstaat, omdat kinderen moeten worden beschermd. Gelukkig is deze pedoseksueel op tijd opgemerkt, maar wie zegt dat het in een ander geval niet wel zou kunnen lukken of, God verhoede, al is gelukt? Kan de staatssecretaris aangeven hoe voorkomen kan worden dat pedofielen in Nederland hun eigen slachtoffertjes adopteren?

Staatssecretaris Teeven:

Voorzitter. Ik dank de heer Taverne voor het stellen van deze vraag. Deze gaat over een onderwerp dat de Kamer, maar ook het kabinet natuurlijk zeer bezighoudt, net als vele anderen in de samenleving.

Naar aanleiding van de krantenberichten van 14 mei merk ik allereerst op dat niet is vastgesteld – ik herhaal: niet is vastgesteld – dat er sprake is geweest bij een pedoseksueel van een adoptieprocedure die is stopgezet. We hebben niet kunnen vaststellen dat de feiten zoals weergegeven in beide krantenberichten, kloppen. Laat dat allereerst helder zijn. We hebben dat onderzocht en tot op heden hebben we dat niet kunnen vaststellen. Het heeft uiteraard onze aandacht, maar het is tot nu toe niet gebleken.

Als er adoptieprocedures worden gevolgd en als aspirant-ouders zich melden, vindt uiteraard een check plaats. De heer Taverne vraagt daar terecht aandacht voor. Het Justitieel Documentatie Register wordt bekeken. Er wordt gekeken naar risicofactoren die bij de Raad voor de Kinderbescherming beschikbaar en bekend zijn. Er wordt gekeken naar de persoonlijke achtergrond van aspirant-ouders, naar de identiteit van de ouders en van de partner en naar het sociale milieu en het netwerk waarin die aspirant-ouders zich bewegen. Door de adoptie-instellingen wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de beweegredenen voor adoptie. Al met al is dat tot op heden voldoende garantie gebleken, maar we moeten scherp zijn op deze materie.

Van de feiten zoals weergegeven in beide dagbladen van 14 mei heb ik tot op heden niet kunnen constateren dat ze juist zijn.

De heer Taverne (VVD):

Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Ik ben erg blij dat deze berichten op onjuiste informatie berusten. Dat neemt niet weg dat Robert M. het zelf ook heeft geprobeerd, zoals ik in eerste termijn al zei. Heeft de staatssecretaris er inzicht in hoe vaak het voorkomt dat pedoseksuelen proberen kinderen te adopteren, zoals Robert M. meer dan een keer heeft geprobeerd, en hoe vaak dat wordt voorkomen?

Staatssecretaris Teeven:

Naar aanleiding van de zaak-Robert M. is er bij politie en justitie in Amsterdam kennis omtrent het aantal malen dat wordt gemeld dat er interesse is voor een kindje, om het maar op een vervelende manier te zeggen. Dat wordt dan gemeld in die chatboxen. Die mensen zijn inmiddels gewaarschuwd door de Amsterdamse politie. In die zaak is op geen enkel moment vastgesteld dat die mensen zich daadwerkelijk hadden aangemeld voor een adoptieprocedure.

De heer Taverne (VVD):

Er kunnen geen garanties worden gegeven en er zijn, zoals ook uit de woorden van de staatssecretaris blijkt, uitvoerige procedures, maar wordt het door hem genoemde voorbeeld dat in Amsterdam via internet actief wordt gezocht naar mensen met dit soort voorkeuren, die een risicogroep vormen, ook in andere steden in de praktijk gebracht? Zo niet, is het dan een idee om dat alsnog te doen? En zijn er verdere aanscherpingen mogelijk om de procedures nog waterdichter te krijgen?

Staatssecretaris Teeven:

In het kader van de bestrijding van kinderporno wordt door de politie in heel Nederland gesurveilleerd op het internet. Dat heeft de minister al een aantal malen met de Kamer gedeeld. Daar zullen wij ook mee doorgaan. Dit heeft buitengewoon veel aandacht, want deze vorm van kindermisbruik moet natuurlijk altijd worden bestreden. Daar zullen wij dus altijd mee doorgaan.

Mevrouw Dille (PVV):

Wij willen graag van de staatssecretaris weten of hij het, zeker in dit digitale tijdperk, met ons eens is dat de screening van aspirant-adoptieouders uitgebreid zou moeten worden met een uitgebreid internetonderzoek. Dit gaat weliswaar ten koste van de privacy van de adoptieouders, maar de veiligheid van de kinderen staat voor de PVV altijd voorop.

Staatssecretaris Teeven:

Ik heb aangegeven dat er al een zeer uitgebreide screening plaatsvindt. Ik zie op dit moment geen aanleiding om dat uitgebreider te gaan doen. Ik wijs erop dat wij vanuit het kabinet veelvuldig met de Kamer hebben gewisseld wat wel of niet de privacy op het internet zou schenden en wat wel of niet toelaatbaar is. Wij hebben een zeer groot aantal checks ingebouwd die de grootst mogelijke waarborgen geven. Er wordt ook gesurveilleerd op het internet om te bekijken of wij kinderporno kunnen bestrijden. Ik zie op dit moment dus geen aanleiding om dit te verscherpen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik heb goed geluisterd naar de staatssecretaris, maar hoe matchen wij de surveillance op het internet door de politie, die soms tegen iemand aanloopt die verdacht gedrag vertoont, en de adoptieprocedure? Is er een manier te bedenken waarop er toch een link tussen die twee zaken wordt gelegd?

Staatssecretaris Teeven:

Als er ook maar de geringste aanleiding is om te vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een al dan niet in gang gezette adoptieprocedure, worden de gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt op dit moment ook al, maar dat heeft in deze concrete zaak, waarover gisteren in twee dagbladen werd geschreven, niet geleid tot enig verband tussen een adoptieprocedure en een pedoseksueel die zijn voorkeuren kenbaar maakte.

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor de antwoorden.

Naar boven