32 280 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 7 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onvoldoende draagvlak bij de gemeenten bestaat om de gemeente Weesp samen te voegen met de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden;

overwegende, dat de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp dient gewaarborgd te zijn;

van mening, dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp kan worden versterkt door middel van intensieve samenwerking, interbestuurlijke pools op het terrein van personeel of, indien gewenst, een ondersteunende rol van de provincie;

verzoekt de regering in overleg te treden met de betrokken bestuurlijke partners om de slagkracht van de ambtelijke organisatie van de gemeente Weesp te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Naar boven