Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 43, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van één van de volgende weken de behandeling van het burgerinitiatief "AOW Omhoog", en de initiatienemer daarbij in de gelegenheid te stellen een toelichting te geven. Ik stel voor, spreektijden vast te stellen van drie minuten per fractie.

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de brief van de vaste commissie Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair voorbehoud bij het voorstel tot oprichting van een Europees grensbewakingssysteem Eurosur (31133-119, nr. 2).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van een van de volgende weken:

 • - Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (32838);

 • - Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen (32860);

 • - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) (32872);

 • - Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62) (33027);

 • - Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee ten aanzien van bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan hulpverleners, ter implementatie van richtlijn 2011/15/EU (33064);

 • - Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (32844).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik:

 • - in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Samsom tot lid in plaats van het lid Dijksma en het lid Arib tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het lid Hilkens tot lid in plaats van het lid Dijksma;

 • - in de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties het lid Hilkens tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Dijksma;

 • - in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het lid Kuiken tot lid in plaats van het lid Dijksma en het lid Dikkers tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Plasterk;

 • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport het lid Eijsink tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Vermeij;

 • - in de algemene commissie voor Jeugdzorg het lid Vermeij tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Eijsink;

 • - in de Themacommissie Dierhouderij het lid Hilkens tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Dijksma;

 • - in de Gemengde commissie van afstemming en advies voor de griffie IB het lid Albayrak tot lid in de bestaande vacature.