Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 21, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

Voorzitter: Arib

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik:

  • - in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Ziengs tot lid in plaats van het lid Aptroot;

  • - in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Berckmoes-Duindam tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Berckmoes-Duindam tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Lodders;

  • - in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Berckmoes-Duindam tot lid in plaats van het lid Straus en het lid Straus tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Houwers;

  • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Straus tot lid in plaats van het lid Van der Burg en het lid Van der Burg tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Lodders en het lid Lodders tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Straus;

  • - in de algemene commissie voor Jeugdzorg het lid Berckmoes-Duindam tot lid in plaats van het lid Van der Steur en het lid Van der Steur tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

maandag 14 november

  • - van 12.00 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (32660, nr. 17);

  • - van 18.00 uur tot 21.30 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota Investeringsfonds scholenbouw (32764).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Jasper van Dijk.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Ik had graag mijn schriftelijke vragen van 30 augustus over AWACS-vliegtuigen willen rappelleren, maar de antwoorden daarop kwamen één minuut voor de regeling van werkzaamheden binnen. Ik stel daarom voor om voortaan wat eerder een rappel aan te kondigen, want dan hoef ik volgens mij nooit meer te rappelleren.

Mijn vragen van 12 oktober over het bericht dat minder studenten een masteropleiding gaan volgen, zijn nog wel onbeantwoord.

Nog iets ouder zijn mijn vragen van 21 juni over belangenverstrengeling bij de TU Delft. De staatssecretaris heeft gezegd dat hij graag nader onderzoek wil doen en dat hij daarvoor twee maanden de tijd wilde, maar ook dat is al lang weer verleden tijd. Ik wil dus graag op z'n minst een update hoe het staat met de beantwoording van die vragen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Schouw van de D66-fractie.

De heer Schouw (D66):

Mevrouw de voorzitter. Vanmorgen bereikte ons een nieuw feit via een persbericht van de Partij voor de Vrijheid. Dat nieuwe feit is dat de PVV de steun aan het kabinet dreigt in te trekken als de immigratie in 2012 niet daalt. Wij weten dat er in 2011 nagenoeg geen sprake was van een daling. Wij weten ook dat minister Leers weigert om in zijn begroting doelen op te nemen waarmee een neerwaartse lijn kan worden ingezet. Gezien dit nieuwe feit, dat eigenlijk ook een politieke betekenis heeft, willen wij graag een debat met minister Leers over de vraag hoe hij in hemelsnaam die neerwaartse lijn wil inzetten. Ik leg dit voorstel aan de collega's voor.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Wij vinden ook dat er zeker in een debat over dit punt gesproken moet worden. Volgende week staat echter de desbetreffende begrotingsbehandeling op de agenda. Het lijkt mij heel prettig om het punt daarbij te betrekken en als wij hierover voordien per brief uitvoerig door het kabinet worden geïnformeerd.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Kortheidshalve sluit ik mij aan bij het voorstel van mevrouw Gesthuizen om het punt bij de begrotingsbehandeling te betrekken. Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat het daarbij sowieso al aan de orde zou komen.

De heer Spekman (PvdA):

Ik sluit mij ook aan bij het voorstel van mevrouw Gesthuizen. Ik vind het wel cruciaal dat wij eerst een reactie krijgen van het kabinet op de persverklaring van de PVV, want dat maakt het debat beter en scherper.

De heer Knops (CDA):

Ik steun ook het verzoek om het punt niet in een apart debat te bespreken, want dat levert veel te veel agendadruk op. Volgende week zitten wij bij elkaar voor de begrotingsbehandeling en daarom kunnen wij het punt beter daarbij bespreken.

De heer Fritsma (PVV):

Ik geef geen steun aan het verzoek van de heer Schouw, omdat wij volgende week de begrotingsbehandeling hebben.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

De migratiedoelstellingen zijn een belangrijk onderdeel van de begrotingsbehandeling, maar wij willen daarvoor inderdaad wel graag een brief.

De heer Schouw (D66):

Ik ben ontzettend blij dat de Kamer de opvatting deelt dat er sprake is van een opmerkelijk nieuw feit dat door de PVV-fractie naar voren is gebracht, namelijk dat er in 2012 echt een daling moet zijn. Volgens mij vond de meerderheid – ik ben het daarmee van harte eens, want ik heb begrip voor de agendadruk van de Kamer – dat er dan wel een brief moet komen, waarin de minister hom of kuit geeft over hoe hij aan deze eis van de PVV-fractie tegemoet gaat komen.

De voorzitter:

Ik begrijp dat er geen bezwaar is tegen het vragen om een reactie van het kabinet. Er is geen meerderheid voor een debat. Ik stel voor dit deel van het stenogram door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Wij wachten even op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.