Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 4, pagina 17

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over bezuinigingen bij de politie, te weten:

- de motie-Van Raak over aanhouden van de bezuinigingen (29628, nr. 222).

(Zie vergadering van 15 september 2010.)

De voorzitter:

De motie-Van Raak (29628, nr. 222) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer in juni een motie heeft aangenomen waarin de regering wordt verzocht, de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen;

verzoekt de regering, de korpschefs hierover te informeren en hun te verzoeken, de uitvoering van de bezuinigingen aan te houden tot de plannen van de nieuwe regering bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is thans ondertekend door de leden Van Raak en Hennis-Plasschaert. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 224 (29628).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Raak/Hennis-Plasschaert (29628, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. De politie in Nederland zal heel blij zijn. Ik wil per ommegaande een brief van de minister waarin staat hoe hij de motie gaat uitvoeren. Ik zou vooral even met de korpsleiding bellen om te zeggen dat men kan stoppen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.