Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 2 november 2010, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32208, 32251 (R1905), 32305, 32470 en 32367 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Geannoteerde agenda Begrotingsraad van 11 november 2010 - 21501-03-55

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad WSBVC 21 oktober 2010 - 21501-31-224

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de Informele Raad cultuur en audiovisueel van 7 en 8 oktober 2010 en het Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuurraad van 10 en 11 mei 2010 - 21501-34-150

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders - 29398-241

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie plan- en procesevaluatie Forensisch Psychiatrisch Toezicht en ISt-onderzoek reclasseringstoezicht bij tbs-maatregel - 29452-136

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsregel handhaving experiment nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol - 29665-159

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie verplicht eigen risico - 29689-312

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie-Feenstra/Verbugt (22589, nr. 165) om een norm op te stellen m.b.t. maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen - 29893-110

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 16 Ruimte voor de Rivier - 30080-49

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Subsidies in het kader van de SNL Natuur - 30825-60

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit ten aanzien van de subsidie ten behoeve van het Nationaal Historisch Museum - 31495-23

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek Stichting van de Arbeid om premiestabiliteit pensioenfondsen in 2011 - 32043-11

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-raad 8-9 november 2010 - 32317-25

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 2 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie OCW over het Jaarverslag OCW 2009 - 32360-VIII-6

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie OCW over de slotwet OCW 2009 - 32360-VIII-7

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie OCW over de bijlage bij het Onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs - 32500-VIII-7

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op een vraag van de cie OCW over beleidsreactie bij Onderwijsverslag 2008-2009 - 32500-VIII-8

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie OCW over de begroting OCW 2011 - 32500-VIII-9

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Het verlenen van toestemming voor deelname van de AFM aan de hoorzitting financiële positie van pensioenfondsen - 2010Z15158

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 22 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van kopie van het antwoord van de minister VWS aan de Lokale Partij Vlissingen inzake ziekenhuiszorg in Zeeland - 2010Z15201

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie BUZA inzake een verzoek tot ambtelijke briefing over bestedingen via multilaterale kanalen - 2010Z15363

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 27 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie verzoek deelname besloten technische briefing resultaten nieuwe analyse Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) - 2010Z15530

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Klacht over het speciaal onderwijs - 2010Z15535

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven