Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 87, pagina 7366-7379

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Tien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergaderingen van dinsdag 1 juni en dinsdag 8 juni 2010, de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31896, 31560, 32364, 32243, 32244, 32245 en 32049 (R1891) heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Uitvoering motie-Spekman/Anker over het opnemen van een beperking op grond waarvan een minderjarig kind van een vreemdeling een verblijfsvergunning kan krijgen - 19637-1345

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van de leden De Nerée tot Babberich en Weekers inzake een verbod op short selling (21501-07, nr. 724) - 21501-07-730

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Versterking economische en budgettaire coördinatie in de EU - 21501-07-731

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Ecofin-raad van 17 en 18 mei 2010 - 21501-07-732

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 7 en 8 juni 2010 - 21501-07-733

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een brief over de uitkomsten van de vergadering van de werkgroep-Van Rompuy van vrijdag 21 mei 2010 - 21501-07-735

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag naar het effect van de lagere eurokoers op export en inflatie - 21501-07-736

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Milieuraad 11 juni 2010 en overzicht Europese wetgevingsinitiatieven - 21501-08-330

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inzet in Frontex gezamenlijke operatie - 21501-28-59

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling op de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei - 21501-30-229

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. de Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei 2010 - 21501-30-230

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van de leden Van der Ham en Samsom (32123 XI nr. 47) over de onderhandelingsinzet voor het 8ste kaderprogramma - 21501-30-231

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda over de Gezondheidsraad van 8 juni - 21501-31-213

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 2 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse score op Eurobarometer discriminatie op grond van handicap - 21501-31-214

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 3 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17 mei en informele Landbouwraad 31 mei - 1 juni - 21501-32-396

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Europese inzet dierenwelzijn - 21501-32-397

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele Visserijraad 4-5 mei 2010 - 21501-32-399

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Landbouwraad 17 mei 2010 - 21501-32-400

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het verslag VTE-Raad (Telecom) d.d. 18 december 2009 - 21501-33-277

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei 2010 - 21501-33-278

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW inzake de geannoteerde agenda voor het onderdeel sport van de Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur op 10 en 11 mei 2010 - 21501-34-144

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Deelverslag van de OJC-Raad 10 mei 2010 -Onderdeel Sport - 21501-34-145

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuur-Raad van 10 en 11 mei jl. - 21501-34-146

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010 - 21501-34-147

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake Elektromagnetische Comptabiliteit HSL-Zuid - 22026-317

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een notitie van DCMR m.b.t. hsl-geluidbelastingen in de gemeente Lansingerland - 22026-318

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening inzake Europese milieu-economische rekeningen - 22112-1023

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake sociale en economische integratie van Roma - 22112-1024

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Raadsbesluit tot verlening EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Europese Unie - 22112-1025

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake samenwerking met ontwikkelingslanden bij de bevordering van goed bestuur in belastingzaken - 22112-1026

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa. Actieplan ter uitvoering van het Stockholmprogramma - 22112-1027

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de regionale conventie betreffende de Pan-Euro-Mediterrane preferentiële oorsprongsregels - 22112-1028

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie - 22112-1029

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de 27ste Voortgangsrapportage en de eindevaluatie van de Betuweroute als Groot Project - 22589-304

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op IGZ-rapport "Koude keten vaccins tegen de Mexicaanse griep bij zorginstellingen op orde, maar nog niet geborgd" - 22894-272

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie en antw vr Nicolai en van het lid Peters inzake de gevolgen van de nieuwe Israëlische militaire verordening voor Palestijnen op Westelijke Jordaanoever - 23432-319

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inventarisatie bestuurlijke aanpak van criminaliteit en bestuurlijke maatregelen in EU-lidstaten - 23490-599

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Smits inzake de Studenten OV-chipkaart (23 645, nr. 362) - 23645-372

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Heroïnebehandeling. Aanbieding van het boek "Heroïne op medisch voorschrift; de geschiedenis van een geneesmiddel in Nederland" van de CCBH - 24077-251

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarbericht 2009 van de Nationale Drug Monitor - 24077-252

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten veiling 2,6 GHz - 24095-258

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over het instellen van een tijdelijk meldpunt voor de gehandicaptenzorg - 24170-108

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verhaal schade Schipholcellenbrand op aannemer - 24587-390

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van evaluatie van zelfregulerende maatregel in de luchtvaartsector - 24804-76

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van enkele op de Kernenergiewet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur - 25422-79

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel advies Gezondheidsraad inzake asbest - 25834-54

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie VWS inzake stand van zaken Valysvervoer - 25847-88

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken projecten NH-90 en Vervanging F-16 - 25928-43

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet veertiende reguliere zitting VN-Mensenrechtenraad - 26150-86

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

M6.5-softwaremodificatie voor de F-16 - 26488-238

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdstip van toezending van de reactie op moties vervanging F-16 - 26488-239

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op moties vervanging F-16 - 26488-240

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek besparingspotentieel open-sourcesoftware en open standaarden - 26643-158

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op voortgangsrapportage Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) - 26956-72

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over de besluitvorming in de ministerraad over de Fes enveloppe van 500 mln. voor selectieve Continuering tranche 3 - 27406-178

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek crisismaatregelen in enkele Europese lidstaten - 27562-54

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Noodzaak om bij kleine overslagbedrijven voor de opslag verpakte gevaarlijke stoffen aparte compartimenten te realiseren - 27801-71

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestellingsfase van het project Midlife Upgrade BV-206D (inclusief een vertrouwelijke bijlage) - 27830-77

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief inzake verbeteringen Defensie Materieelproces (DMP) - 27830-78

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen en stand van zaken rond de Oost-Aziatische boktor - 27858-86

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake het aantreffen van niet toegelaten middelen in de rozenteelt - 27858-87

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek NMa naar afgestemd gedrag aanbieders mobiele telefonie en afronding Verbetertraject Tarieftransparantie - 27879-32

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) - 27879-33

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Leerkracht - 27923-97

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overlijden korporaal der eerste klasse Luc Janzen - 27925-394

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie WWI over de bepaling van de maximale huurprijzen bij monumentale woningen - 27926-147

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake het effect van vaccinatie op de uitslag van de tankmelkmonitoring - 28286-408

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op twee moties die in het kader van Q-koorts door uw Kamer zijn aangenomen - 28286-409

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts advies deskundigen - 28286-410

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot Q-koorts - 28286-411

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op aangenomen moties over huiselijk geweld - 28345-105

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdstip waarop Wetsvoorstel Normering uit publieke middelen bekostigde bezoldiging topfunctionarissen kan worden aangeboden aan Tweede Kamer - 28479-53

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op toezeggingen over externe inhuur op bestuursfuncties binnen de rijksdienst - 28479-54

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Herzieningsconferentie Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof - 28498-21

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie over de uitvoering van de motie-Van Velzen/Azough over de wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa - 28676-107

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de formele bijeenkomst van NAVO- ministers van Defensie op 10/11 juni 2010 in Brussel. - 28676-108

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Groep van Experts NAVO Strategisch Concept - 28676-109

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009 - 28760-21

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM - 29232-6

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Ferrier/Voordewind/Waalkens (29237 nr. 113) over begrotingssteun voor Burundi - 29237-118

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Boekestijn (29237, nr. 107) over de prestaties van de Ugandese regering op het gebied van onderwijs, justice, law and order - 29237-119

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie inzake Sudan over de verkiezingen, de mandaatverlenging van UNMIS, de focus van UNMIS op het beschermen van de burgerbevolking en de vooruitzichten richting het referendum van januari 2011 - 29237-120

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenstelling van het Panel van Advies ten bate van de bruikbaarheid en het gebruik van evaluaties - 29237-121

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Behandeling voorhang beheersmodel medisch specialisten - 29248-121

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 28 januari jl. inzake de Zorgverzekeringswet over ziekenhuisverplaatste zorg - 29248-123

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Analyse van de door Zembla genoemde strafzaken - 29279-110

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein - 29279-111

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overlijden korporaal der eerste klasse Luc Janzen - 27925-394

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Burgerslachtoffers in Uruzgan - 27925-396

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen commissie WWI over de bepaling van de maximale huurprijzen bij monumentale woningen - 27926-147

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake het effect van vaccinatie op de uitslag van de tankmelkmonitoring - 28286-408

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op twee moties die in het kader van Q-koorts door uw Kamer zijn aangenomen - 28286-409

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts advies deskundigen - 28286-410

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot Q-koorts - 28286-411

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op aangenomen moties over huiselijk geweld - 28345-105

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdstip waarop Wetsvoorstel Normering uit publieke middelen bekostigde bezoldiging topfunctionarissen kan worden aangeboden aan Tweede Kamer - 28479-53

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op toezeggingen over externe inhuur op bestuursfuncties binnen de rijksdienst - 28479-54

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Herzieningsconferentie Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof - 28498-21

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie over de uitvoering van de motie-Van Velzen/Azough over de wenselijkheid van terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa - 28676-107

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda voor de formele bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie op 10/11 juni 2010 in Brussel. - 28676-108

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Groep van Experts NAVO Strategisch Concept - 28676-109

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009 - 28760-21

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM - 29232-6

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Ferrier/Voordewind/Waalkens (29237 nr. 113) over begrotingssteun voor Burundi - 29237-118

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Boekestijn (29237, nr. 107) over de prestaties van de Ugandese regering op het gebied van onderwijs, justice, law and order - 29237-119

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie inzake Sudan over de verkiezingen, de mandaatverlenging van UNMIS, de focus van UNMIS op het beschermen van de burgerbevolking en de vooruitzichten richting het referendum van januari 2011 - 29237-120

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Samenstelling van het Panel van Advies ten bate van de bruikbaarheid en het gebruik van evaluaties - 29237-121

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Behandeling voorhang beheersmodel medisch specialisten - 29248-121

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 28 januari jl. inzake de Zorgverzekeringswet over ziekenhuisverplaatste zorg - 29248-123

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Analyse van de door Zembla genoemde strafzaken - 29279-110

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein - 29279-111

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe BIG-gerelateerde beroepen - 29282-99

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt neonatale screening op cystic fibrosis - 29323-80

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag TNO - 29338-95

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Strategisch Plan KNAW 2010-2015 - 29338-96

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afhandeling van burgerbrieven door het ministerie van BUZA over het jaar 2009 - 29362-168

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag burgerbrieven SZW 2009 - 29362-169

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Burgerbrieven VROM 2009 - 29362-170

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Burgerbrieven VWS 2009 - 29362-171

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van het ministerie van Defensie over behandeling burgerbrieven - 29362-172

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage burgerbrieven EZ 2009 - 29362-173

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Ministerie van Verkeer en Waterstaat over behandeling burgerbrieven 2009 - 29362-174

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage burgerbrieven 2009 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-175

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken stelsel van basisregistraties - 29362-176

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken DigiD - 29362-177

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI) - 29385-60

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies maximumtarief rijbewijs - 29398-229

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Richtlijnen voor de delegatie naar de 99ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC), die plaatsvindt van 2 tot en met 18 juni 2010 te Genève - 29427-67

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over de Fokkensregeling - 29452-129

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie WWI inzake het staatssteundossier woningcorporaties - 29453-159

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "lessons learned" Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake Verbreding invoering Vaste Verandermomenten (VVM) - 29515-321

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tussentijdse evaluatie kleinschalige missies 2009 - 29521-141

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag over piraterij aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken - 29521-142

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang werkpleinen - 29544-249

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de scriptie "Klachtenbejegening verzekeringsartsen" - 29544-250

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk - 29544-251

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Islamcongres in Amsterdam - 29614-24

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Herijking budgetverdeelsysteem - 29628-208

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie onderzoek beloningen, toelagen en declaraties politietop - 29628-209

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Internationaal vergelijken politiekorpsen - 29628-210

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de situatie tussen bewoners Vlieland en Staatsbosbeheer n.a.v. plaatsing hekwerk - 29659-48

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de niet ingediende motie van de leden Jager en Atsma om de (garnalen)visserij en de pierenwinning in de Noordzeekustzone en de Waddenzee "blijvend de nodige ruimte te bieden" - 29675-94

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besmetting laag-pathogene vogelgriep in Deurne, Noord-Brabant - 29683-54

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besmetting laag-pathogene vogelgriep in Deurne, Noord-Brabant - 29683-55

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Helderheid over de status en het proces van de totstandkoming van de risicoverevening 2011 - 29689-297

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de position paper van de VRZ betreffende de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet - 29689-298

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding VWS-verzekerdenmonitor 2010 - 29689-299

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Stichting de Ombudsman over onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars - 29689-300

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering Landelijke Commissie Geschillen als bedoeld in de WMS - 29736-52

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden rapportage IWI Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld - 29817-53

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake voorhang efficiencykorting ambulancediensten 2011-2013 - 29835-64

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Helpdesk financieel-economische criminaliteit - 29911-41

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Appreciatie proefschriften over veteranen en psychische traumata na uitzending(en) - 30139-73

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending toegezegde nadere informatie over de schadeloosstelling van veteranen - 30139-74

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 3 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Veteranennota 2009 - 2010 - 30139-75

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 7 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling (KADO) - 30196-103

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Invulling van de Europese doelstelling hernieuwbare energie in het vervoer - 30196-104

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Administratievelasten- en regeldruk van duurzaam inkopen - 30196-105

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Procesvertegenwoordiging van het parlement in subsidiariteitsgeschillen voor het EU-Hof - 30389-7

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen i.v.m. vaststelling van de parameters voor fondsen - 30413-144

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie VWS over de taken en werkzaamheden van de patiëntvertrouwenspersoon in de ggz - 30492-40

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008 - 30501-31

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Jacobi/Dijsselbloem (30573 nr. 21) om een analyse van de concurrentiekracht van Nederland bij het werven van hoogopgeleide kennismigranten - 30573-55

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de voorlopige contracteerruimte AWBZ 2011 - 30597-145

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 2 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van twee onderzoeksrapporten op het terrein van milieuaansprakelijkheid waarvoor de aanleiding is te vinden in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van richtlijn 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) - 30920-20

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling verdrag IAEA inzake een technische bijeenkomst over "Removal of Spent Nuclear Fuel (SNF)" - 30952-42

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973; 17 juli 2009 en Wijziging van Bijlage 6 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR Overeenkomst); Genève, 9 oktober 2008 - 30952-43

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen AO AIVD-onderwerpen d.d. 30 maart 2010 - 30977-34

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting artikel 4.2 "De bestuurlijke veiligheidspartners ondersteunen met kennis, instrumenten en expertise" - 30985-5

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Budget 40 pluswijken, 2de tranche - 30995-79

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage over het programma Samenwerken voor de jeugd - 31001-91

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over samenwerken voor de jeugd, voortgang projecten Jeugd en Gezin - 31001-92

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage loonaangifteketen in 2009 en de twaalfde halfjaarlijkse rapportage Walvis/Wfsv van UWV en Belastingdienst - 31066-88

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Acties Belastingdienst gericht op onbekend buitenlands vermogen - 31066-89

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Duurzaam ondernemen, ministerie van LNV - 31104-3

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I - 31135-28

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlichting verkiezingen - 31142-23

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport studentenaantallen 2009/2010 - 31288-102

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overgangsvoorziening Vespucci College Curaçao - 31289-87

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op uitwerking NDW en de rollen van markt en overheid - 31305-179

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport Bedrijfsbeëindigingen in het kleinbedrijf - 31311-57

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport "Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids" - 31322-85

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) - 31362-12

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de stand van zaken Illiquid Assets Back-up Facility (2009) - 31371-338

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdere planning van de totstandkoming van het rapport van de Commissie Scheltema - 31371-339

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde bestuurdersonderzoek DSB m.b.t. de heer Van Dijk (chief financial officer (cfo) bij DSB Bank) - 31371-340

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Uitruilbeginsel zoals opgenomen in het SEVIII - 31410-18

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vijfde en zesde voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst - 31490-43

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Jacobi c.s. (32123 XIV, nr. 94) over een virtuele ruimte voor een Oude Kaart van Nederland - 31500-23

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO taxi 25 maart 2010 inzake positie Sdu Uitgevers werkmap rij- en rusttijden - 31521-50

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Urennorm voor begeleide onderwijsuren bbl - 31524-65

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek onderwijstijd bij de niet-bekostigde instellingen (NBI's) - 31524-66

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bon Futurogevangenis te Curaçao - 31568-71

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe - 31581-14

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending overzicht waarin de ontwikkeling van de omvang van de ministeries wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de uitgaven voor externe inhuur - 31701-30

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2009 Homogene Groep Internationale Samenwerking - 31703-5

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere AMvB's - 31755-37

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Oprichting van een nationaal kwaliteitsinstituut - 31765-19

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie-Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach - 31780-49

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Meenemen van fietsen in de trein - 31796-9

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderbouwing subsidiebijdrage Basisstation - 31801-15

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Awgb (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) - 31832-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vooruitlopen op reparatiewetgeving m.b.t. de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) - 31890-20

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen m.b.t. het alcoholslotprogramma - 31896-12

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 1 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie BUZA inzake Subsidieverstrekkingen Medefinancieringsstelsel - 31933-14

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Douane en FIOD resultaten sigaretten controles - 31934-6

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie van de hervormingen in de financiële sector - 31980-9

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de Nederlandsche Bank (DNB) op het rapport van de commissie-De Wit over de oorzaken van de kredietcrisis - 31980-10

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie m.b.t. wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32021) - 32021-15

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het notaoverleg MIRT op 14 december 2009 - 32123-A-107

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet eerste kwartaal 2010 - 32123-A-108

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven - 32123-A-109

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2010 - 32123-B-17

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Criminaliteitsbeeld Analyses Nederlandse Antilien - 32123-IV-24

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa - 32123-V-90

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Eén keer is erg genoeg", onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers - 32123-VI-102

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag rechtspraak 2009 - 32123-VI-103

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verruimde competentie van de politierechter geëvalueerd - 32123-VI-104

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2009: de Krant OM Jaarbericht 2009 - 32123-VI-105

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2009 - 32123-VI-106

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2009 - 32123-VII-68

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2009 Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-124

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op advies "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs" van Onderwijsraad - 32123-VIII-125

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2012 - 32123-VIII-126

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie risicogericht toezicht - 32123-VIII-127

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 25 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan 2010-2016 - 32123-VIII-128

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Proeven met chemische wapens 1950-1968. - 32123-X-126

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van het project Vervanging brugleggende tank - 32123-X-127

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Betaalgedrag Defensie - 32123-X-128

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstudiefase project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) - 32123-X-130

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

B-brief project Herintroductie mijnenveegcapaciteit - 32123-X-132

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage VROM-Inspectie Actualiteit en Handhaving Bestemmingsplannen - 32123-XI-72

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu 2009 (SMOM) - 32123-XI-73

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2009 Staatstoezicht op de Mijnen - 32123-XIII-56

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging deadline om te reageren op consultatie over gedragscode - 32123-XIII-57

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Situatie dieren in de Oostvaardersplassen - 32123-XIV-205

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief over de regeling sneeuwdrukschade 2005 - 32123-XIV-206

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en Lijst van ingekomen stukkengepubliceerd

Toezichtverslag PBO SER 2009 - 32123-XV-61

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 21 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief "programmatische aanpak van chronische ziekten" - 32123-XVI-136

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarbeeld 2009 IGZ - 32123-XVI-137

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van de Zorgbalans 2010, opgesteld door het RIVM - 32123-XVI-138

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksrapport Hoekstra inzake handelen IGZ neuroloog MST - 32123-XVI-139

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 27 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vraag over de beëindiging van de koopsubsidie (t.b.v. het AO op 19 mei 2010) - 32123-XVIII-73

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging gedaan in het algemeen overleg over koopsubsidie inzake de Wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) - 32123-XVIII-74

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek studentenhuisvesting - 32123-XVIII-75

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi over de open brief van de onderwijsbonden over de loonruimte - 32124-15

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag 2009 en het Werkprogramma 2010 van de Inspectieraad - 32124-16

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de criteria voor de verdeling van 23 mln. voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-18

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie Defensie - 32248-5

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-raad, 3-4 juni a.s. - 32317-13

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 31 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC - 32386-2

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van het koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. J.G. de Vries als Staatssecretaris van Defensie. - 32394-1

 • minister-president, J.P. Balkenende - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorjaarsnota 2010 - 32395

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 26 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op verzoek commissie op drie brieven over erfbelasting - 2010Z07634

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 29 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Contact tussen Defensie medewerkers en Kamerleden over de informatie voor de invulling van de in te dienen initiatiefwet - 2010Z08099

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 12 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Publicatie Planbureau voor de Leefomgeving "Minder neerslag van stikstof dan eerder gedacht" - 2010Z08153

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 12 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid inzake de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten - 2010Z08170

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Gevolgen van het herindicatiebesluit van CIZ voor AWBZ begeleiding - 2010Z08237

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) over een groeiend tekort aan medisch specialisten in de regio Noord & Oost - 2010Z08275

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Voorschrijven van geneesmiddelen door verpleegkundigen - 2010Z08282

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie over Woningbouwvereniging Beter Wonen (Wieringen) - 2010Z08344

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 18 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de brancheorganisatie Partos van 4 mei 2010 inzake MFS II - 2010Z08377

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de gemeente Veere inzake ambulancepost Oostkapelle - 2010Z08467

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Beantwoording vragen commissie over de Stichting Dierenthuis, gevestigd te Aarle-Rixtel en de uitspraak van de Rechtbank 's-Hertogenbosch - 2010Z08480

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 19 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de Stichting Thuiszorg Kampen en Zwartewaterland m.b.t. subsidieverlening vrijwilligers Regeling palliatieve terminale zorg per 2010 - 2010Z08511

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan NEPROM m.b.t. Koopgarant - 2010Z08576

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake btw-regime medische diensten - 2010Z08577

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief relaties m.b.t. bezwaar tegen besluit AIVD inzake inzage in aanwezige documentatie aangaande corruptie en staatsondermijnende activiteiten op hoog niveau - 2010Z08581

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. (DAS) over onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders - 2010Z08618

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan min BZK over de veiligheid van bouwkranen - 2010Z08633

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek van Vereniging van scoliosepatiënten voor de problematiek omtrent de behandeling van scoliose in Nederland - 2010Z08684

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 21 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren. - 2010Z08696

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van brief aan Verrips & Pondaag Advocaten inzake tolk- en vertaaldiensten. - 2010Z08699

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 21 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de Vereniging voor Onderwijs in Kunst en Cultuur over bevoegdheden - 2010Z08845

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie m.b.t. uitvoering van de Invorderingswet - 2010Z08896

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Bevestiging technische briefing i.v.m. het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen i.v.m. vaststelling van de parameters voor fondsen - 2010Z08954

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Dierenmishandeling in Batenburg - 2010Z08960

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 31 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verlenging experimenteerbeschikking ten behoeve van de integratieklas "de blauwe bloem" op het Novalis College. - 2010Z08984

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 31 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de reactie aan de heer Hart over de loting voor numerus fixusopleidingen - 2010Z09060

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 juni 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op brief KansPlus overbruggingsfinanciering PGO-organisaties - 2010Z09088

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 3 juni 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)