Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van een van de volgende weken:

 • - het voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van het Reglement van Orde (30698);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31906);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen) (31891);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs (32270);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) (32290);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht (32205);

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (32260);

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (31950);

 • - het voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (31045);

 • - het voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) (31831).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

vrijdag 9 april 2010 en maandag 12 april 2010:

 • - van 10.00 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken over een aantal Rijkswetten betreffende de staatkundige vernieuwing (32017, 32018, 32019, 32020, 32026, 32041, 32178, 32179, 32186 en 32213).

Aangezien voor de stukken 23908-(R1519)-91, 23908-(R1519)-90, 32301; 32227-(R1904), 31982-3, 31288-74, 32272, 31883-1, 32006-1 en 29383-142 de termijnen zijn verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overlegde stukken zijn goedgekeurd. Ik stel voor om deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2009Z00323; 2009Z12269; 2009Z12271; 2010Z00827; 23645-286; 23645-304; 23645-317; 23645-323; 23645-325; 23645-326; 23645-327; 23645-328; 23645-329; 23645-332; 23645-333; 23645-336; 23645-345; 24691-102; 24691-103; 24691-105; 24804-72; 24804-73; 27625-154; 27625-158; 27658-45; 27739-5; 29385-55; 29398-169; 29398-172; 29398-174; 29398-179; 29398-181; 29398-191; 29398-193; 29398-195; 29398-196; 29398-198; 29398-199; 29398-201; 29398-202; 29398-204; 29515-290; 29644-94; 29652-3; 29665-141; 29893-87; 29893-97; 29984-202; 29984-203; 29984-204; 29984-208; 30324-21; 30368-9; 30561-15; 30561-16; 30862-42; 31089-54; 31089-56; 31089-58; 31089-66; 31089-68; 31200-A-88; 31232-26; 31305-141; 31305-150; 31305-155; 31305-158; 31305-163; 31521-43; 31700-A-97; 31700-A-99; 31700-A-121; 31700-XII-57; 31700-XII-68; 31700-XII-70; 31700-XII-72; 31700-XII-74; 31755-33; 31801-7; 31936-17; 31936-19; 32123-A-3; 32123-A-5; 32123-A-7; 32123-A-10; 32123-A-11; 32123-A-19; 32123-A-70; 32123-A-71; 32123-A-72; 32123-A-73; 32123-A-76; 32123-A-80; 32123-A-82; 32123-A-83; 32123-A-84; 32123-A-88; 32123-A-95; 32123-A-96; 32123-XII-10; 32123-XII-41; 32222-A-3; 32222-XII-3; 2009Z24040; 2009Z24895; 2009Z25310; 2010Z00221; 2010Z00404; 2010Z01073; 2010Z01231; 2010Z01346; 2010Z01542; 21501-08-323; 21501-33-250; 21501-33-254; 22112-895; 22112-897; 22112-973; 22343-239; 26283-53; 27406-167; 27625-156; 28325-116; 28325-119; 28982-87; 28982-89; 29023-75; 29407-101; 29407-102; 29407-103; 29453-141; 29453-142; 29453-145; 29453-147; 29453-149; 29453-150; 29453-151; 29453-152; 29453-153; 29502-22; 29502-23; 29696-6; 30175-91; 30175-92; 30196-93; 30373-39; 30536-108; 30536-109; 30536-110; 30995-75; 30995-77; 31143-74; 31143-76; 31209-112; 31253-24; 31311-31; 31311-32; 31510-39; 31560-28; 31700-XVII-32; 31757-14; 31793-24; 31793-31; 31839-8; 31839-32; 31847-15; 31855-55; 31865-19; 32123-XI-58; 32123-XI-59; 32123-XIII-45; 32123-XIII-49; 32123-XVIII-58; 32123-XVIII-60; 32123-XVIII-61; 32135-1; 32181-2; 32274-1; 31895-4; 31895-1; 31865-16; 31789-25; 31789-30; 2010Z00142; 2009Z24908; 31200-XVIII-48; 2010Z03546; 2010Z03619; 2010Z03690; 2009Z00327; 26150-84; 32123-V-69; 30952-40; 27925-367; 27925-381; 21501-04-115; 30952-38; 30952-37; 30952-34 en 21501-04-114.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het VAO maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als eerste spreker het lid Gesthuizen van de SP-fractie;

 • - het VAO bibliotheekvernieuwing, met als eerste spreker het lid Leerdam van de PvdA-fractie;

 • - het VAO justitiële jeugdinrichtingen, met als eerste spreker het lid Van Velzen van de SP-fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

We moeten investeren in de politie, we moeten bezuinigen op de politie, en ondertussen is de helft van de korpsen failliet en staat onder curatele. Ik wil graag een spoeddebat met de minister van Binnenlandse Zaken en politie.

De voorzitter:

Zijn er andere leden die dit kunnen of willen ondersteunen?

De heer Brinkman (PVV):

Er staan maar elf korpsen onder curatele. Ik ben voor nationale politie; ik zou ze allemaal onder curatele willen hebben. Ik steun dus het verzoek om een spoeddebat.

De heer Çörüz (CDA):

Nu er voldoende steun is voor een spoeddebat, wil ik vragen of de antwoorden op de mondelinge vragen die ik gisteren heb gesteld over dit onderwerp, kunnen worden meegenomen.

De voorzitter:

Ik neem aan dat u schriftelijke vragen bedoelt.

De heer Çörüz (CDA):

Ja, inderdaad.

De voorzitter:

U zei "mondelinge", maar ik denk dat wij het goed met elkaar begrepen hebben.

Mijnheer Van Raak, u hebt voldoende steun. Dat betekent dat wij dit volgende week zullen plannen met een spreektijd van drie minuten per fractie. Dan zullen wij dit debat houden, met dien verstande dat ik dit deel van het stenogram doorgeleid zodat het antwoord op de vragen er ook zal zijn.

Het woord is aan mevrouw Jacobi.

De heer Van Raak (SP):

Perfect, dank u wel.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Jacobi.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Gisteren heb ik om een brief gevraagd over de gevolgen van het voorstel in de procedurevergadering van LNV om het Rijksinpassingsbesluit Hedwigepolder controversieel te verklaren. Die brief van de minister zou vandaag voor 12.00 uur binnenkomen. Nu blijkt dat de minister in het buitenland zit en de brief niet kon worden afgehandeld voor 12.00 uur. Ik wil daarom een nieuw verzoek doen, namelijk dat wij deze zaak niet in stemming brengen voordat die brief er is. Afhankelijk van de brief zullen wij een spoeddebat aanvragen.

De voorzitter:

Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar de minister van LNV zodat de spoed die u wilt betrachten bij haar bekend is, zodat de brief er op tijd is.

De vergadering wordt van 14.23 uur tot 14.30 uur geschorst.

Naar boven