Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 47, pagina 4506-4508

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een koninklijke boodschap

Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) - 32297

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 26 januari 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009 - 22054-157

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 25 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2009 - 23530-83

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten masterclass regionaal ov en uitvoering van een drietal moties - 23645-334

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 20 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang beleid commerciële etherradio - 24095-254

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vraag van het lid Van der Burg gesteld tijdens het algemeen overleg toerisme (26419, nr.39) betreffende het Elektronisch Onderneming Dossier - 26419-40

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afghanistanconferentie in Londen op 28 januari 2010 - 27925-378

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken experimenten gedragscontracten en - bevelen volgens het FF Kappemodel - 28684-261

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 25 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eerste evaluatieronde Bestuurlijk Akkoord Participatie - 29544-223

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 20 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

"Samenvattend Rapport Uitvoering ZVW 2008" van de NZa - 29689-288

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Basisnet Vervoer gevaarlijke stoffen - 29893-97

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 20 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit veiligheidsregio's: opkomsttijden brandweer, voertuigbezetting, samenhang bouwbesluit - 31117-35

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding notitie "Groei, armoede en ongelijkheid" - 31250-72

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 20 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen - 31265-30

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wetgeving invoering referentiekader taal en rekenen - 31332-14

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief t.g.v. antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg op 15 januari 2009 inzake BES-wetgeving - 31954-15

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 17 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nahang Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 31982-3

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding novembercirculaire van gemeentefonds 2009 - 32123-B-13

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 22 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek aan Ethiopië en Egypte, 25-29 oktober 2009 - 32123-V-67

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 22 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Themarapport "Veilig en wel opgeborgen" met beleidsreactie - 32123-VIII-107

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 januari 2010

 • Rondgezonden en Lijst van ingekomen stukkengepubliceerd

Jaarrapportage geluidshinderklachten 2008 - 32123-X-94

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2008 Wet op de huurtoeslag en informatie n.a.v. twee toezeggingen bij de begrotingsbehandeling WWI - 32123-XVIII-62

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 21 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Actuele situatie Haïti en tevens het antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Peters en Vendrik - 32293-1

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 20 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en ITC-UNESCO inzake de registratie van stagiairs - 32294-1

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs - 32295-1

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende verdragen

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van Australië tot wijziging van het op 5 april 1991 te Canberra ondertekende Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake verlening van medische zorg - 2010Z01101

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 20 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overleggingsbrief verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking (AITIC), als intergouvernementele organisatie - 32204

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 4 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) - 32212

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 6 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel en Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel betreffende voor luchtvaartmaterieel specifieke aangelegenheden; Kaapstad, 16 november 2001 - 32227, R1904

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 26 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de toegang tot onderlinge overlegprocedures in verband met winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen; Londen, 8 juni 2009 - 32228

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Mexico City, 2 september 2009 - 32229

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Mexico City, 2 september 2009 - 32230

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken, met Protocol; Londen, 8 juni 2009 - 32231

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Saint Vincent and the Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; Mexico City, 1 september 2009 - 32232

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; 's-Gravenhage, 8 juli 2009 - 32233

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot natuurlijke personen; Londen, 8 juni 2009 - 32234

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocollen; 's-Gravenhage, 29 mei 2009 - 32235

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot ondernemingen die schepen of luchtvaartuigen exploiteren in het internationale verkeer; Londen, 8 juni 2009 - 32236

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; 's-Gravenhage, 25 augustus 2009 - 32237

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 27 november 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol) inzake de registratie van stagiairs - 32278-1

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 14 december 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Rwanda betreffende de status van militair en burgerpersoneel van hun Ministerie van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten die verband houden met bilaterale militaire samenwerking - 32286

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 13 januari 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd