Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 86, pagina 6764-6765

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

Doorzending IVO rapport "Nieuwe verslavingen in zicht" naar de adviescommissie Drugsbeleid - 24077-234

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek om AO gehandicaptenzorg (2e termijn) 20 mei 2009 te combineren met nog te verzenden voortgangsrapportage zorgzwaartebekostiging - 24170-94

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 12 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma 2009 Adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS - 24804-67

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 14 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Commissie grensarbeiders II - 26834-23

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het artikel "Fusies van Ziekenhuizen: Het beoordelingskader van de NMa" - 27295-147

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van de pilot bij 130 gemeenten om de bruikbaarheid van het diagnose-instrument agressie en geweld te testen t.b.v. de werkgevers - 28684-224

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 14 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Regionaal overleg acute zorg (ROAZ), stand van zaken rapportage - 29247-91

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Puntenregistratie bij maatregel beginnend bestuurder - 29398-154

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen van de commissie in het kader van het schriftelijk overleg inzake het ministerieel plan bloedvoorziening - 29447-8

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling inzake uitstel van beantwoording van de vragen uit het VSO Actal - 29515-288

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 12 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht inzake de uitvoering van het Draaiboek Piraterij - 30490-12

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 14 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen gedaan tijdens notaoverleg over de nota voeding en gezondheid van 23 maart jl. en reactie op moties - 31532-14

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van Denise Schouten - 31700-VI-123

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 14 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overlijden van een medewerker van de Koninklijke Marechaussee dhr. R. Nijenhuis - 31700-X-112

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 1 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van de economische crisis voor de binnenvaart - 31700-XII-65

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 6 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Moties Arib c.s. en Schippers c.s. over contactmomenten jeugdgezondheidszorg - 31700-XVI-145

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 8 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling m.b.t. uitstel beantwoording van vragen, zoals gesteld door de commissie in de vorm van een schriftelijk overleg inzake de VWA- rapportage "Zo doende 2007" - 31700-XVI-146

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 12 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek gevolgen eigenrisicodragen Werkloosheidswet en ambtelijk ontslagrecht voor arbeidsorganisaties bij overheid en onderwijs - 31701-15

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 14 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Problemen rond registratie van de Wit-Russische politieke partij Belarusian Christian Democrats (BCD) en van de NGO "Nasja Vjasna" - 31702-18

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 8 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31722-6

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31722-7

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Tweede nota van wijziging - 31791-9

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoordingsbrief 2008 - 31951-1

 • minister-president, Balkenende J.P. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op verzoek 31700-X-96/2009D16448 - 2009Z08581

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 8 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. de indicatiestelling t.a.v. AWBZ-zorg in de vorm van pgb door Bureau Jeugdzorg - 2009Z08589

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming deelname rondetafelgesprek d.d. 18 mei 2009 over het thema "reikwijdte van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van notarissen en advocaten alsook de positie van makelaars en taxateurs" - 2009Z08604

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 11 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming voor gesprek met de Inspecteur-generaal van het Onderwijs over het Onderwijsverslag 2007-2008 - 2009Z08614

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) - 2009Z08810

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 13 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van antwoordbrief aan Bioscience Forum over bekostiging van de Biowetenschappen - 2009Z08891

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Antwoord op de vraag van de cie VWS over betaling van inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet over de aan ex-partner betaalde alimentatie - 2009Z09086

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 mei 2009

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)