Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

  • een, over de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (29281, nr. 8);

  • een, ten geleide van overzicht van de hbo-masteroplei­dingen (29281, nr. 9);

een, van de minister van Defensie, over de bespreking van de EU-ministers van Defensie over lopende en toekomstige EU-operaties (21501-28, nr. 40);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

  • een, ten geleide van de agenda Transportraad (21501-33, nr. 1130);

  • een, over de instelling van een adviescollege burger­luchtvaartveiligheid (24804, nr. 45);

  • een, inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (30867, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (27625 en 18106, nr. 103);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het Voortgangsrapport 2007 van het Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 (21501-20, nr. 371);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de brief over het Nationaal Strategisch Rapport Sociale Bescherming en Insluiting (27813, nr. 28);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake aanwijzing aan de NZa (29689, nr. 154);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van vastgestelde rapport "Aanbestedingsbeleid Ministerie van BZK en KLPD" (31207);

een, van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets, over de brief van mevrouw M. Wallström (30935, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake het werkprogramma 2008 van de Onderwijsraad;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de beleidsregels indicatiestelling AWBZ.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

De Voorzitter en de eerste en tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105) (31208);

b. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008) (31205);

  • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008) (31206);

c. de algemene commissie voor Jeugd en Gezin:

  • - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008 (31210).

Naar boven