Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van dinsdag aanstaande de brief van het Presidium (30990, nr. 10) over de aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de SP-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Financiën het lid Karabulut tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Gijlswijk.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van morgen en als hamerstuk te behandelen het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de verhoging van de kindertoeslag voor het jaar 2008 (31210).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • - maandag 8 oktober 2007 van 11.00 uur tot 15.00 uur van de vaste commissie voor Financiën over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten) (31086);

  • - maandag 5 november 2007 van 10.15 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008;

  • - maandag 12 november 2007 van 10.15 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008;

  • - maandag 19 november 2007 van 13.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2008;

  • - maandag 26 november 2007 van 13.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2008;

  • - maandag 10 december van 10.15 uur tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2008.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Peters.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Ik verzoek om een spoeddebat met de regering over de escalerende geweldsituatie in Birma, waar het leger is begonnen, in te slaan op de boeddhistische demonstranten. Ik zou dat debat het liefst willen voeren met de minister van Buitenlandse Zaken, maar daar hij in het buitenland is, doe ik dat graag met zijn plaatsvervanger.

De heer Van Baalen (VVD):

Voorzitter. Ik denk dat alle woordvoerders de situatie in Birma ernstig vinden. De mensenrechten worden daar vertrapt. De minister van Buitenlandse Zaken heeft ons in het laatstgehouden algemeen overleg over de RAZEB toegezegd, alles in de EU te zullen doen om pressie op Birma uit te oefenen. De Verenigde Staten doen dat ook. Ik zie niet in wat wij in dat spoeddebat extra kunnen vragen bovenop wat de regering al doet.

De voorzitter:

Zo te zien sluiten de overige woordvoerders zich aan bij de woorden van de heer Van Baalen.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

De GroenLinksfractie wil de regering verzoeken om meer te doen dan nu al het geval is. Nederland heeft altijd binnen de EU vooropgelopen als het om Birma ging, maar er zijn maatregelen die de EU nog niet heeft genomen, bijvoorbeeld aanscherping van het sanctieregime en maatregelen in de diplomatieke sfeer in Azië. Er is sprake van een nieuwe omstandigheid. Nederland was altijd actief in de situatie waarin er geen sprake was van geweld. Nu is er wel sprake van geweld. Wij hebben in 1988 gezien waartoe dat kan leiden.

De voorzitter:

Ik zie geen 30 leden voor een spoeddebat. Het was eigenlijk mijn bedoeling dat u op dat gegeven zou reageren. Ik zie echt niet dat er voldoende steun is voor een spoeddebat.

Mevrouw Kant (SP):

Dat kunnen wij bij dezen veranderen.

De voorzitter:

Dank u. Ik constateer dat er nu wel voldoende steun is voor het verzoek van mevrouw Peters om een spoeddebat te mogen houden. Een probleem is inderdaad dat de minister van Buitenlandse Zaken er niet is. Volgens mijn informatie is de plaatsvervanger van de minister pas morgen halverwege de avond beschikbaar. De Kamer zal nader worden geïnformeerd.

Ik stel voor, zoals gebruikelijk, spreektijden van drie minuten per fractie te hanteren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Koşer Kaya.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Ik wil van het kabinet een schriftelijk reactie krijgen op het REA-advies van gisteren en wel voor de algemene financiële beschouwingen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven