Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95) (Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol) (31068).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 19 juni 2007 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (rijks)wet gedrukt onder de nummers 30346, 30987 en 31004 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over aangemelde en uitgezonden coproducties in 2006 (30800-III, nr. 13);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de stand van zaken Medefinancieringsstelsel 2007-2010 (27433, nr. 64);

twee, van de minister van Justitie, te weten:

  • een, over de aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen (28867, nr. 13);

  • een, over het tijdstip onderzoek van de rijksrecherche naar het schietincident (30136 en 28684, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van rapport "Uitvoering reclasseringstoezicht voorwaardelijke veroordeling Casus J.C." (29270, nr. 13);

een, van de staatssecretaris van Justitie en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de voortgang van de actiepunten (brand)veiligheid van Justitie/Dienst Justitiële inrichtingen (24587, nr. 221);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake beantwoording vragen jaarverslag Huis der Koningin (31031-I, nr. 8);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over enkele aangelegenheden op het terrein van (alternatieven voor) dierproeven (30800-VIII, nr. 144);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

  • een, inzake beantwoording vragen van het LPBO (27 923, nr. 40);

  • een, ten geleide van de voortgangsrapportage "Invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs" (29736, nr. 45);

een, van de minister van Financiën, over de toerekening van kwijtgescholden exportkredietschulden (30800-V en 26234, nr. 102);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de achterstand bij het actualiseren van milieuvergunningen (30800-XI en 30654, nr. 109);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de lijst van 40 aandachtswijken (30995, nr. 6);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen (21501-30, nr. 1162);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport Uitvoering Wet werk en bijstand 2005 (30545, nr. 19);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over de recente ontwikkelingen rond de Hiv Vereniging Nederland (29220, nr. 10);

  • een, over de invoering van integrale prestatiebekostiging in de ziekenhuissector (29248, nr. 37);

  • een, inzake beantwoording motie-Kant in het debat over perinatale sterfte (29323, nr. 28);

  • een, over een nieuwe tariefsystematiek voor apotheekhoudende (apothekers en apotheekhoudende huisartsen) (29359, nr. 101);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van rapport Risicobeheersing HSl-Zuid (31072);

een, van het Presidium, inzake de evaluatie van de 30-ledenregel bij spoeddebatten en interpellaties (31073);

een, ten geleide van brief van het lid van Gent, houdende het voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (31071).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de kabinetsinzet tijdens deze regeerperiode op Antillianen;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de Intercitystatus station Voorburg;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie op kopiebrieven vergoeding dure geneesmiddelen in AWBZ instellingen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

Naar boven