Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-2001nr. 26, pagina 2157

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding) (26691, nr. 26);

een, van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake toetsing levensbeëindiging (26691, nr. 23);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het jaarverslag Nationale ombudsman 1999 (27050, nr. 3);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, inzake laatste ontwikkelingen aangaande politie en politiezorg (27400-VII, 27400-VI en 26345, nr. 19);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake aangepast overzicht beschikkingen Cultuurnota 2001-2004 (27400, nr. 38);

een, van de minister van Financiën, inzake de Ecofin-raad (215091-07, nr. 304);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (27030, nr. 16);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over het Nationaal contactpunt multinationaal ondernemen (26485, nr. 11);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over opvang van ganzen in zogenaamde gedooggebieden (27400-XIV, nr. 43);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Emancipatiebeleid 2001 (27411, nr. 4);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over vertraging bij de behandeling van kankerpatiënten (27400-XVI, nr. 20).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van het Verdrag tot wijziging van de op 6 december 1980 te 's-Gravenhage totstandgekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Qatar inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden;

  • een, ten geleide van het Verdrag inzake ontwikkelingssamenwerking tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam;

een, van de minister van Justitie, inzake voorhangen Reglement justitiële jeugdinrichtingen;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de nota Wonen: Mensen, wensen, wonen;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over onder andere combinatie van werk en uitkering;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de publicatie Arbobalans 2000;

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Beheer, controle en toezicht ESF 2000-2006".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van R.R. Hoogveld, inzake uitkering aan zijn moeder;

een, van L.G. Mulholland, over onder andere de wet vervolgingsslachtoffers.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies;

4. de volgende brieven:

een, van E. Thomson, inzake uitbetaling van ongeveer ƒ 40.000 van de Britse regering aan overlevenden uit de Japanse kampen;

een, van G.J. ten Bloemendal, inzake cannabis;

een, van J.K.L. Babeliowsky, inzake de familie Zorreguieta.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies;

5. de volgende brieven:

een, van G. de Rover, ten geleide van een klaagschrift aan de Hoge Raad, jegens procureur-generaal Ten Kate;

een, van de N.V. Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven, inzake de komende behandeling van de Overgangswet Elektriciteitswet: amendement nr. 33.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.