Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over integratie Schengenacquis in EU (19326, nr. 216);

een, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, ten geleide van de voorstellen voor de nieuwe generatie reisdocumenten (25764, nr. 10);

een, van de minister van Defensie, inzake het functioneren van Defensie (26237, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake asbestslachtoffers (25834, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake plan van aanpak VSV;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake Water in de stad: duurzaam stedelijk waterbeheer en -gebruik;

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over sportcontacten met Joegoslavië;

  • een, over spraak-taaldiagnostiek.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, inzake inrichting en functioneren binnenlands bestuur;

een, ten geleide van het verslag over 1998 van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij;

een, van de Consumentenbond, inzake de Wet bescherming persoonsgegevens;

een, van H. Scholing, inzake opvang vluchtelingen Kosovo;

een, van Service Apotheek, inzake sanering apotheken en farmaceutische patiëntenbelangen door beleid minister VWS;

een, van E. Visser, inzake grote bezwaren tegen de regeling dat elke gulden die het Rijk investeert, 9 gulden aan private investeringen moet opbrengen.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven