Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157);

het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159);

het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel vast, dat de gekwalificeerde meerderheid, bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, is verkregen.

Naar boven