Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijk boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn 'Televisie zonder grenzen') (26256).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van het verslag van de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie in Pörtschach, Oostenrijk op 24 en 25 oktober 1998 (21501-20, nr. 68);

Ingekomen stukkeneen, van de staatssecretaris van Justitie, over vreemdelingenbewaring (19637, nr. 380);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over verbetering van het stelsel van studiefinanciering (24724, nr. 31);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van een notitie waarin wordt ingegaan op enkele onderwerpen die verband houden met de tegoeden Tweede Wereldoorlog (25839, nr. 5);

 • een, over een ecotaks voor grootverbruikers (26200, nr. 36);

een, van de ministers van Financiën en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de vergaderingen van de Groep van Tien, het Interim Committee en het Development Committee op 4 en 5 oktober 1998 te Washington (26234, nr. 2);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over opschaling twinningconcept (26200-XIII, nr. 22);

 • een, over het FES (26200-E, nr. 4);

een, van de ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor Grote Steden- en Integratiebeleid, over de versterking van de ruimtelijk-economische structuur (25017, nr. 11);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (19744, nr. 24).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over het uitvoeren van botsproeven met personenauto's;

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het advies 'Opzet energierapport' van de Algemene energieraad;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van het jaarverslag 1997 Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP).

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van de Gezamenlijke ondernemingsraden van de sociale diensten van de vier grote gemeenten, over centra voor werk en inkomen;

een, van W.E. Speck, over het opzetten van een eigen organisatie;

een, van het gemeentebestuur van Enkhuizen, inzake het Naviduct in de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

 • - het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (26242, R1621);

 • - het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (26243, R1622);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn 'Televisie zonder grenzen') (26256);

c. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (26249);

d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - het wetsvoorstel Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (26239);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (26257);

e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW) (26238).

Naar boven