Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25131);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25132);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25139);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25145);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1996 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (25146).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over hulp aan Midden- en Oost-Europa (23125, nr. 11);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het algemeen overleg op 24 oktober 1996 over de geagendeerde onderwerpen van de Interne Marktraad van 25 oktober 1996 (21501-01, nr. 91);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

  • een, over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen en praktijken van de lidstaten van de Europese Unie ter bestrijding van drugsverslaving en ter voorkoming en bestrijding van de illegale drugs handel (23490, nr. 61);

  • een, over passieve en actieve ambtelijke corruptie van ambtenaren of door de overheid aangestelde personen in West-Europa (25000-VI, nr. 25);

  • een, over onvervolgbaarheid van openbare lichamen (25000-VI, nr. 26);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over de situatie in Mauretanië, in relatie tot het toelatings- en verwijderingsbeleid voor asielzoekers van Mauretaanse nationaliteit (19637, nr. 225);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, over herziening van het adviesstelsel (23725, nr. 19);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het verslag over de resultaten van de EU-Onderwijsraad van 21 november 1996 (21501-06, nr. 13);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

  • een, inzake de moties en amendementen n.a.v. de Cultuurnota 1997-2000 (25013, nr. 9);

  • een, over de actiepunten op het terrein van cultuur tijdens het Nederlandse voorzitterschap (25110, nr. 5);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake afvalverwijdering op korte en lange termijn (25157);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het tijdstip waarop het voorstel voor de nieuwe huursubsidiewet aan de Tweede Kamer is aangeboden en over de tijdstippen van publiciteit daarover (25000-XI, nr. 44);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de belangrijkste conclusies inzake het najaarsoverleg (25000-XV, nr. 17);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de thuiszorg (25111, nr. 2);

een, van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over stapsgewijze verkleining van de groepen in de basisscholen (25065, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het onderzoeksrapport Nuloptie Bouwbesluit;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, ten geleide van het rapport over richtlijnen van de werkgroep infectiepreventie;

  • een, ten geleide van het rapport van de Gezondheidsraad "Proeve toepassing Wet bevolkingsonderzoek: cystische fibrose";

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over de bijdrageregeling zorg;

  • een, ten geleide van het rapport van het Economisch instituut voor het midden- en kleinbedrijf inzake het instellen van een onderzoek naar de uitvoeringskosten van de inning van de eigen bijdragen bij de verzorgingshuizen;

  • een, ten geleide van het tweede interim-rapport betreffende de voortgang van de modelprojecten advies- en meldpunten kindermishandeling.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

4. een brief van J.A. Schild c.s. over de vrijlating van de heer C. v.d. Hoek en mevrouw C. Remmers-Jansen.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage;

5. de volgende brieven:

een, van W. ter Heide, over het herstel van de sociale samenhang in de samenleving;

een, van J. van der Veen, over eed- en geloftebreuk m.b.t. de Betuweroute en HSL-Zuid.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissies.

Naar boven