Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 35, item 9

9 Stemming Opsporing en vervolging computercriminaliteit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34372).

(Zie vergadering van 19 juni 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over het wetsvoorstel. Als het goed is, neem ik daarbij ook de twee moties mee.

De voorzitter:

Toch niet uw eigen motie neem ik aan?

Mevrouw Bredenoord (D66):

De motie-Strik.

De voorzitter:

Maar dus niet uw eigen motie? Daar wordt niet over gepraat door de indiener.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Nee. Ik zal niet mijn eigen motie meenemen.

Zoals ik vorige week in het debat ook heb aangegeven, is de uitbreiding van bevoegdheden voor politie en justitie om onlinecriminaliteit tegen te gaan een noodzakelijk kwaad in dit digitale tijdperk. Maar dat vraagt om heel strikte checks-and-balances. Het is een ontzettend snel ontwikkelend veld en de proportionaliteit moet blijvend beoordeeld worden. Mede door de wetsevaluatie na twee jaar in de door mijn fractie voorgestelde motie, die regelt dat eventuele wijziging van de lijst van misdrijven waarvoor hackbevoegdheid mag worden ingezet moet worden voorgelegd aan deze Kamer, blijft er een blijvende proportionaliteitstoets mogelijk. Alles afwegende zal mijn fractie dan ook voor het wetsvoorstel stemmen.

Dat wat betreft de motie-Strik. Er zal reeds toetsing plaatsvinden door het OM, de rechter-commissaris en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Wat mijn fractie betreft, bekijken we in de evaluatie over twee jaar of het systeemtoezicht zo voldoende geborgd is. We zullen deze motie dan ook niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Ik kijk even rond of er nog andere stemverklaringen zijn. Ik zit even met een klein probleem. Ik krijg een briefje van de minister dat zij in de Tweede Kamer verwacht wordt voor het vragenuurtje. Maar wij hebben de gewoonte dat er iemand van het kabinet aanwezig is bij de stemmingen. Ik vraag iedereen dus om in een enorm hoog tempo de stemverklaring af te leggen. Heel goed, meneer Ganzevoort. Ga uw gang.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter, dank. Mijn fractie onderschrijft de modernisering en effectieve aanpak van computercriminaliteit, maar ook de noodzaak van procedurele waarborgen als het gaat om de persoonlijke levenssfeer. De mogelijkheid van de minister om de reikwijdte van de wet uit te breiden via een AMvB en het feit dat de minister deze mogelijkheid wil openlaten in verband met technologische ontwikkelingen, onderstreept onze vrees dat niet de zwaarte van het delict doorslaggevend is, maar de technische opsporingsmogelijkheden. Daarom zullen wij tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Geeft u uw tekst aan de Dienst Verslag en Redactie, want u heeft deze zo snel voorgelezen? Mevrouw Gerkens.

Mevrouw Gerkens (SP):

Dank u wel, voorzitter. Deze wet bevat een aantal wetswijzigingen die heel hard nodig zijn en waar mijn fractie erg voor is. Aan de andere kant geeft deze wet ook verregaande bevoegdheden aan de politie, waarvan wij vinden dat er te weinig waarborgen gegarandeerd zijn. Daarom zullen wij tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Gerkens. Nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? Nee.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.